PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 ELC CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom HOSE Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 58.8 13/10/2010
2 GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu HNX Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 8.1 26/11/2009
3 ICT CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện HOSE Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 32.2 15/01/2020
4 ITD CTCP Công nghệ Tiên Phong HOSE Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 24.5 20/12/2011
5 KST CTCP KASATI HNX Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 6.0 29/12/2010
6 NIS CTCP Dịch Vụ Hạ Tầng Mạng HNX Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 2.8 16/09/2010
7 ONE CTCP Truyền thông Số 1 HNX Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 7.9 24/06/2008
8 VIE CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO HNX Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 5.1 03/08/2022
9 VTC CTCP Viễn thông VTC HNX Công nghệ - Truyền thông Viễn thông 4.5 12/02/2003