PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 PVB CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam HNX Khai khoáng Hoạt động dịch vụ có liên quan đến khai khoáng 21.6 24/12/2013
2 PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP HNX Khai khoáng Hoạt động dịch vụ có liên quan đến khai khoáng 47.5 15/11/2007
3 PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí HOSE Khai khoáng Hoạt động dịch vụ có liên quan đến khai khoáng 421.1 05/12/2006
4 PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX Khai khoáng Hoạt động dịch vụ có liên quan đến khai khoáng 478.0 20/09/2007