PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 INC CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 2.0 14/07/2011
2 KPF CTCP Đầu tư tài sản Koji HOSE Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 60.9 02/03/2016
3 PPE CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 2.0 21/09/2011
4 PVE Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 25.0 02/01/2008
5 TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 HOSE Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 67.5 06/06/2019
6 TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 9.5 01/12/2009
7 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 19.8 22/07/2008
8 VAT CTCP Viễn thông Vạn Xuân HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và tư vấn kỹ thuật 4.5 07/01/2022