PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 AGR CTCP Chứng khoán Agribank HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 211.2 10/12/2009
2 APG CTCP Chứng khoán APG HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 146.3 30/11/2016
3 APS CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 83.0 19/04/2010
4 ART CTCP Chứng khoán BOS HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 96.9 28/09/2018
5 ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 24.0 26/06/2012
6 AVS CTCP Chứng Khoán Âu Việt HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 36.0 22/04/2010
7 BSI CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 121.6 19/07/2011
8 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 72.2 18/12/2006
9 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 114.9 20/06/2017
10 EVS CTCP Chứng khoán Everest HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 103.0 26/06/2019
11 FTS CTCP Chứng khoán FPT HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 147.6 13/01/2017
12 GBS CTCP Chứng Khoán Golden Bridge Việt Nam HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 13.5 11/10/2010
13 HBS CTCP Chứng khoán Hòa Bình HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 33.0 16/07/2010
14 HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 457.2 19/05/2009
15 HPC CTCP Chứng Khoán Hải Phòng HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 40.1 15/12/2006
16 IVS CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 69.3 01/08/2011
17 KLS CTCP Chứng Khoán Kim Long HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 182.2 28/01/2008
18 MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 21.4 28/12/2007
19 MBS CTCP Chứng khoán MB HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 267.6 28/03/2016
20 OGC CTCP Tập đoàn Đại Dương HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 300.0 04/05/2010
21 PRUBF1 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 50.0 04/12/2006
22 PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 59.8 21/07/2010
23 PVF TCT Tài Chính CP Dầu Khí Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 600.0 03/11/2008
24 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 325.3 25/06/2009
25 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 992.8 29/10/2007
26 SVS CTCP Chứng khoán Sao Việt HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 13.5 07/07/2010
27 TAS CTCP Chứng Khoán Tràng An HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 13.9 22/02/2010
28 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 112.1 29/06/2018
29 TVC CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 118.6 23/09/2014
30 TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 107.1 15/01/2015
31 VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 335.0 07/07/2017
32 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 105.1 19/07/2017
33 VFMVF1 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 100.0 08/11/2004
34 VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 80.6 06/12/2008
35 VIG CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 34.1 01/12/2009
36 VIX CTCP Chứng khoán VIX HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 549.2 08/01/2021
37 VND CTCP Chứng khoán VNDirect HOSE Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 1,217.8 18/08/2017
38 WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall HNX Tài chính và bảo hiểm Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan 50.3 15/12/2009