PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 61.3% 52.7% -47.1% -18.4% +18.8% +12.1% +10.6% 3,734.6 2,695.4 2,473.4 2,511.8 2,581.2
2 AAM 20.6% 37.4% -30.4% -7.4% -5.5% -4.7% -3.4% 24.0 6.9 5.0 4.8 5.4
3 ABT 32.1% 13.2% -2.7% +2.6% -0.7% +0.7% +3.5% 1.5 0.5 0.4 0.5 0.7
4 ACC 47.6% 41.2% -28.3% -5.9% +36.4% +16.3% +9.6% 144.0 135.8 136.8 146.3 209.3
5 ACL 40.0% 63.5% -47.6% -37.5% +3.0% -1.2% -0.8% 260.0 218.3 230.9 241.9 38.2
6 ADS 41.4% 61.7% -56.5% -15.2% +24.9% +15.3% +8.5% 504.0 410.7 295.2 355.9 543.6
7 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 AGF 26.3% 36.8% -42.5% -7.7% +9.1% -11.1% -11.1% 2.9 2.2 2.6 2.2 0.4
9 AGM 1.3% 91.0% -91.0% -76.7% -46.3% -10.3% -8.1% 197.4 171.0 180.0 185.8 61.2
10 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ALT 12.1% 39.6% -23.7% -18.8% +0.6% +12.1% +9.0% 1.5 2.6 3.6 0.3 0.6
12 ANV 97.2% 41.7% -20.8% -35.6% +28.5% -2.6% -3.2% 1,344.2 1,235.9 1,271.1 1,256.9 1,154.6
13 APH 14.1% 55.6% -70.7% -39.9% -8.7% +3.7% +3.3% 2,578.2 1,609.3 1,566.3 1,613.5 632.0
14 APP 14.3% 51.0% -65.5% -25.0% 0.0% -11.1% +4.3% 6.5 5.9 6.9 6.3 6.4
15 BBC 19.0% 46.4% -7.6% -3.3% -0.2% -14.8% -7.5% 1.2 0.7 0.8 0.9 0.3
16 BBS 18.1% 16.7% +0.6% -1.8% 0.0% +4.8% +4.8% 9.6 7.8 9.6 10.9 16.1
17 BCC 88.5% 35.4% -50.9% -17.3% +30.7% 0.0% +4.5% 615.6 533.4 567.1 557.2 657.1
18 BCF 22.9% 6.2% +10.7% +3.2% -0.8% +0.3% 0.0% 1.6 1.2 0.2 0.0 0.1
19 BFC 9.2% 61.7% -54.0% -33.6% -8.7% -2.7% -5.2% 350.6 117.0 76.4 80.9 68.4
20 BHN 2.2% 18.3% -23.0% -16.0% -4.4% -0.1% -1.2% 1.6 1.4 1.3 1.3 0.6
21 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
22 BKG 10.1% 71.2% -64.7% -33.5% -7.7% -2.6% -4.6% 182.9 93.8 102.8 52.0 51.1
23 BLF 3.2% 17.9% -39.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3 0.8 1.0 1.2 0.0
24 BMP 13.2% 12.9% +5.2% -2.0% +0.2% -5.6% -3.8% 56.7 59.4 59.1 55.2 61.1
25 BNA 0.0% 71.5% -70.2% -34.3% -17.2% -8.2% -9.8% 221.0 135.1 128.7 138.5 22.1
26 BPC 57.7% 13.8% -14.6% +3.7% +38.3% -13.8% -6.7% 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3
27 BRC 4.9% 37.6% -32.3% -17.6% -1.0% +1.5% +1.5% 3.3 3.0 3.1 3.1 1.0
28 BTS 16.0% 42.0% -60.0% -29.3% -12.1% -13.4% -7.9% 71.5 31.5 33.4 36.1 23.5
29 BXH 33.3% 22.1% -17.9% +2.6% +21.2% +1.7% +1.7% 1.0 0.9 1.0 1.1 0.0
30 CAN 28.5% 42.0% -26.4% -33.2% -1.5% +2.3% +2.3% 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
31 CAP 19.5% 32.1% +37.1% -1.4% +5.0% +7.6% +9.0% 8.0 7.9 7.7 8.0 3.0
32 CAV 25.1% 7.3% +8.1% +10.4% +11.9% +6.2% +6.2% 1.3 1.3 1.4 1.2 1.1
33 CET 10.0% 55.4% -61.2% -35.3% -2.9% +10.0% +10.0% 11.2 7.0 6.6 7.3 5.3
34 CJC 170.3% 0.0% +138.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
35 CLC 17.6% 3.2% +5.6% +5.2% +11.9% +4.3% +4.3% 10.3 5.5 5.2 4.5 4.7
36 CLH 17.6% 22.4% -17.1% -17.1% -4.5% 0.0% -3.5% 8.0 3.3 1.6 0.1 0.5
37 CLP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 CMX 45.9% 62.3% -51.5% -40.8% +2.9% -9.0% -11.7% 1,434.8 1,133.2 1,201.2 1,215.8 429.8
39 CPC 22.1% 31.0% -22.0% -11.1% +8.1% +8.1% +3.2% 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0
40 CRC 1.4% 57.1% -52.7% -28.9% -8.4% -4.5% -2.9% 169.1 55.6 31.3 21.4 25.6
41 CSM 2.2% 27.5% -21.3% -15.0% -4.8% -2.8% -0.4% 35.7 13.8 10.3 11.3 5.2
42 CSV 18.3% 56.7% -45.2% -40.3% -18.2% -7.3% -7.8% 546.4 360.1 183.9 124.8 125.4
43 CTB 48.2% 22.0% -10.9% +7.2% +32.3% -12.6% -0.5% 17.0 12.9 14.8 16.3 0.2
44 CTT 14.5% 24.3% +7.9% +8.7% 0.0% 0.0% -9.1% 2.3 0.8 0.7 0.8 0.2
45 CVT 6.7% 18.5% -17.0% -13.7% -18.5% +3.3% +1.1% 2.1 0.8 0.9 0.9 2.5
46 DAG 18.5% 72.1% -69.5% -33.5% 0.0% +7.5% +0.8% 414.8 166.8 169.4 180.1 249.9
47 DAT 1.7% 55.9% -54.5% -43.8% -7.3% -15.2% -14.8% 7.7 5.9 6.5 7.2 0.1
48 DBC 19.1% 52.4% -61.0% -49.4% -12.7% -2.8% -4.2% 3,777.0 3,977.3 4,026.5 4,103.6 1,667.8
49 DBD 12.5% 13.8% -0.6% -3.9% +12.2% -3.7% -3.9% 70.8 60.0 76.3 36.4 44.7
50 DCL 10.9% 11.0% -31.5% +2.0% +7.5% -8.1% -8.9% 75.0 75.2 76.9 74.5 127.4
51 DCM 4.3% 44.2% -40.2% -36.1% -17.3% -4.9% -4.7% 4,953.0 4,407.6 4,293.5 4,578.2 2,477.4
52 DGC 7.5% 61.5% -41.0% -43.0% -14.1% +3.0% -2.3% 2,516.1 2,643.4 2,418.1 2,547.4 1,349.6
53 DGL 34.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +5.3% 51.0 51.0 51.0 51.0 65.6
54 DHC 53.2% 39.5% -29.7% -18.3% +26.9% +12.0% +11.4% 186.2 145.8 146.4 127.8 145.9
55 DHG 19.2% 2.8% -8.6% +5.6% +12.5% -2.8% -2.0% 11.8 9.5 9.3 9.1 5.0
56 DHI - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 DHL - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 DHP 6.9% 19.3% -5.6% -1.3% -1.3% 0.0% 0.0% 7.1 8.7 5.8 6.3 0.0
59 DHT 7.2% 4.5% -0.4% +2.9% +4.2% -2.2% -1.2% 6.6 6.4 6.0 6.0 9.0
60 DID 11.1% 52.4% -76.3% -40.0% -18.9% -14.3% -6.3% 24.5 12.8 13.1 15.2 2.8
61 DLG 29.5% 57.9% -70.3% -41.4% -16.0% 0.0% 0.0% 2,239.7 1,552.3 1,612.2 1,684.6 910.1
62 DMC 12.1% 29.7% -16.6% -8.0% +7.4% -0.2% -1.1% 15.4 13.3 14.3 14.9 1.8
63 DNM 69.1% 71.0% -55.6% +14.3% +52.9% -0.5% +69.1% 3.8 0.6 0.3 0.0 0.3
64 DNP 20.6% 8.7% -23.8% -2.4% -1.6% +2.6% +0.8% 27.4 10.9 12.1 13.5 0.9
65 DNY 61.1% 40.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -19.4% 0.0 0.0 0.0 0.0 152.1
66 DP3 15.7% 0.0% -6.4% +12.6% +10.8% +2.0% +7.3% 2.3 1.6 1.7 2.0 0.5
67 DPC 47.7% 22.5% -35.5% -20.6% +3.3% 0.0% +5.3% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
68 DPM 8.9% 45.6% -34.4% -28.6% -14.5% -12.8% -10.2% 3,533.4 2,193.4 1,548.1 1,289.9 1,139.2
69 DPR 15.4% 49.0% -28.0% -25.5% -9.9% -4.3% -7.1% 261.4 209.0 222.8 241.3 23.9
70 DQC 36.2% 36.1% -70.2% -16.6% +4.4% -1.8% -9.2% 127.7 79.5 83.9 91.1 62.8
71 DRC 23.4% 30.0% -26.0% -25.4% +5.2% -0.2% -3.0% 586.5 460.2 420.2 450.1 114.5
72 DTL 41.4% 24.3% -50.0% +7.3% +6.9% +3.3% +3.3% 1.0 0.8 0.9 0.9 0.4
73 DTT 24.8% 21.2% -4.0% +5.5% +12.2% +6.8% +3.5% 0.4 0.5 0.5 0.5 1.4
74 DVG 0.0% 82.2% -80.3% -57.1% -3.6% -3.6% -3.6% 447.1 228.7 202.5 220.4 99.7
75 DVM 30.6% 19.0% -19.0% -8.0% +20.9% -1.2% +30.6% 158.4 98.1 54.7 118.9 92.1
76 DZM 0.0% 67.0% -69.8% -51.7% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7 2.8 2.9 3.3 0.0
77 EMC 18.4% 59.3% -49.8% -33.3% -6.0% +10.2% +7.8% 1.6 0.7 0.8 0.8 0.2
78 EVE 14.8% 29.2% -8.8% -4.0% 0.0% 0.0% -4.0% 221.0 78.1 90.4 90.4 81.6
79 FBT - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 FCM 25.8% 38.2% -65.0% -24.3% +4.8% -0.5% -2.6% 170.8 111.9 113.7 119.7 64.5
81 FIT 17.7% 54.8% -67.6% -34.5% +9.7% -2.2% -2.2% 1,698.1 1,379.1 1,431.5 1,410.9 1,021.7
82 FMC 14.2% 48.5% -39.8% -28.8% +3.6% -1.9% -2.2% 112.9 79.3 83.5 89.1 21.9
83 FTM 46.9% 54.5% -75.3% -40.2% -11.8% -6.3% -6.3% 436.6 306.2 257.5 286.7 86.1
84 GAB 0.0% 0.0% +0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 GDT 10.4% 46.4% -35.8% -16.1% -5.8% -10.5% +3.2% 18.7 19.7 20.8 21.5 106.5
86 GEX 12.7% 74.3% -67.7% -39.8% -19.5% +5.5% -5.0% 11,452.8 10,812.3 11,275.9 6,293.2 6,162.6
87 GIL 12.6% 75.2% -71.6% -48.7% -26.7% -2.3% -5.2% 641.9 689.2 654.0 621.6 344.4
88 GKM 42.6% 31.2% -25.9% +5.3% +35.4% +7.8% +12.0% 194.8 101.7 50.6 46.5 54.3
89 GMC 0.0% 64.3% -55.9% -45.8% -19.7% -2.2% -9.2% 12.9 14.5 15.5 13.9 7.0
90 GMH 4.9% 59.2% -51.3% -30.1% +1.5% +0.7% -3.2% 126.9 8.8 4.8 3.7 4.7
91 GMX 41.3% 6.2% +16.8% +21.5% +20.3% -0.9% -0.9% 4.1 3.8 3.6 3.7 1.7
92 GTA 12.7% 31.4% -28.2% -22.6% 0.0% 0.0% +9.6% 5.3 4.1 4.6 4.0 1.3
93 GTN 19.0% 15.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +3.8% 1,510.0 1,510.0 1,510.0 1,510.0 647.7
94 HAD 14.3% 9.6% +2.8% +3.2% +3.2% 0.0% 0.0% 2.3 2.0 2.0 2.2 0.3
95 HAP 6.1% 49.2% -68.2% -38.3% -6.3% +4.3% +3.6% 268.7 187.9 187.8 201.6 94.2
96 HCC 20.0% 16.8% -13.4% -7.3% +7.4% +3.0% +8.5% 1.8 1.4 1.1 1.4 0.3
97 HCD 30.9% 33.3% -53.7% -11.7% +13.8% -9.3% -8.4% 291.9 211.6 226.8 240.5 133.1
98 HDA 16.7% 79.5% -70.0% -35.1% -16.9% +2.1% -10.9% 480.2 364.6 420.7 471.1 17.6
99 HHC 22.3% 12.4% +5.7% +4.2% -5.0% 0.0% -2.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
100 HHL - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0