PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ACM 0.0% 68.4% -81.8% -57.1% -33.3% -14.3% -14.3% 287.7 229.3 255.8 273.1 293.9
2 AMC 15.0% 14.8% -14.1% -2.1% +2.2% +2.2% +2.2% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
3 ATG 10.0% 52.2% -53.2% -48.8% -24.1% -15.4% -4.3% 43.1 30.5 29.2 31.1 27.0
4 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 BKC 54.9% 26.2% -37.8% -13.2% -1.2% -18.6% -18.6% 1.7 0.6 0.6 0.7 0.1
7 BMC 24.9% 37.4% -47.9% -27.9% +1.2% +0.4% -3.3% 65.2 62.1 55.1 58.1 20.6
8 C32 7.2% 30.2% -41.6% -21.9% -0.3% -0.5% -1.6% 66.2 31.1 31.9 32.7 15.7
9 DHA 67.6% 33.2% -22.5% +1.9% +21.1% -2.1% -4.1% 75.6 45.9 58.9 28.9 21.5
10 DHM 27.0% 4.5% -6.8% +5.9% +16.5% -3.3% +1.3% 261.6 228.0 227.3 233.7 143.3
11 HGM 49.6% 15.3% +19.0% +9.5% +21.3% -2.0% +16.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 HLC 50.0% 40.7% -44.8% -28.8% +22.2% -1.0% -4.8% 8.5 5.1 5.3 5.4 1.5
13 HMR 30.2% 66.7% -53.1% -14.6% +24.3% -8.9% +18.9% 7.7 8.0 13.7 4.7 20.6
14 HPM 0.7% 62.4% -3.4% -42.9% -62.4% 0.0% 0.0% 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0
15 KSA 6.7% 82.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 KSB 86.3% 51.6% -48.1% -3.4% +41.2% +1.0% -0.8% 1,660.7 1,795.5 1,976.4 1,921.4 2,370.2
17 KSQ 20.0% 60.0% -76.9% -47.1% -5.3% +5.9% 0.0% 112.5 84.0 86.2 92.2 26.6
18 KSS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 LCM 4.3% 55.6% -67.9% -48.9% -11.1% -7.7% 0.0% 240.5 270.3 251.4 245.7 88.8
20 MDC 104.8% 7.3% -13.8% +12.4% +84.1% -0.8% -7.3% 10.2 7.7 8.6 8.6 11.0
21 MDG 13.4% 32.0% -17.1% -15.6% +4.7% -0.4% +6.3% 2.2 0.9 1.0 1.2 0.0
22 MIM 0.0% 57.6% -62.8% -40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6 9.6 8.4 9.7 0.0
23 NBC 78.3% 43.1% -43.7% -30.5% +33.7% +0.9% -1.8% 253.5 194.9 208.4 215.8 91.7
24 NNC 22.6% 11.0% -30.8% +5.6% +3.0% +1.6% -4.0% 13.6 14.3 14.0 12.1 3.1
25 PVB 35.2% 32.4% -38.5% -26.8% +10.9% +16.4% +19.3% 171.1 194.8 163.1 171.6 89.6
26 PVC 58.5% 41.2% -47.0% -28.7% +13.3% +10.1% +12.5% 1,690.2 1,523.1 1,510.0 1,567.3 793.5
27 PVD 68.5% 27.6% -19.7% -3.5% +23.7% +3.5% -0.9% 7,436.8 6,700.6 4,711.8 4,658.1 4,621.7
28 PVS 38.1% 31.5% -23.4% -1.6% +12.0% +5.7% +7.4% 7,663.8 4,340.4 2,910.2 2,569.3 2,900.5
29 SPI 15.8% 66.7% -79.8% -53.2% -24.1% +15.8% 0.0% 38.9 29.4 31.6 32.6 55.3
30 TC6 104.8% 25.2% -37.4% -16.5% +91.1% -1.1% -3.4% 202.5 166.0 176.6 177.7 237.9
31 TCS 12.9% 21.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.5% 2.1 2.1 2.1 2.1 5.5
32 TDN 50.0% 38.2% -42.8% -15.0% +32.5% -1.0% -1.0% 114.4 86.5 93.7 102.0 16.9
33 THT 49.4% 28.5% -22.4% -2.5% +37.2% +1.7% -2.5% 56.6 39.6 43.3 46.4 18.3
34 TMB 63.6% 19.6% +18.7% -8.4% +21.8% -8.4% -11.9% 9.1 7.8 8.6 8.6 3.5
35 TNT 25.7% 64.9% -80.0% -44.9% +2.1% -3.3% -0.3% 234.3 219.3 221.1 223.5 100.6
36 TVD 111.8% 22.2% -13.1% -2.0% +71.4% -4.0% +1.4% 266.4 210.0 231.0 234.7 178.9