PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 FDT 19.4% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 SDA 0.0% 76.2% -86.5% -48.2% -12.3% -1.7% -5.0% 169.0 128.6 137.0 149.9 8.3
3 TTT 106.4% 0.0% +62.3% +93.5% +92.5% 0.0% +45.8% 0.7 0.6 0.7 0.8 0.0
4 VCM 76.0% 3.5% +15.9% +5.8% +1.4% +2.8% +2.8% 0.6 0.3 0.2 0.2 0.0