PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ELC 89.5% 56.3% -40.2% +8.9% +29.1% +0.4% +6.2% 503.2 437.2 474.8 496.6 282.1
2 GLT 14.5% 37.3% -14.5% -27.8% +14.5% +5.0% +2.7% 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1
3 ICT 0.8% 34.5% -28.2% -20.7% -2.9% +0.4% -2.2% 44.1 8.1 4.3 2.5 4.3
4 ITD 18.5% 55.3% -37.8% +9.9% 0.0% 0.0% +9.9% 202.2 126.1 164.5 164.5 129.7
5 KST 82.9% 18.5% -14.2% +36.4% +11.1% 0.0% +6.4% 0.6 0.5 0.6 0.6 0.0
6 NIS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 ONE 23.5% 25.0% -41.0% -6.5% +9.1% +10.9% +7.1% 21.1 15.5 16.3 17.2 17.9
8 VIE 0.0% 69.4% -67.0% -62.5% -21.1% -28.6% -28.6% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
9 VTC 51.0% 47.6% -47.6% +7.9% +25.8% +8.6% +16.2% 1.8 1.8 2.1 2.3 0.0