PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 BSC 0.0% 1.9% -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 STG 30.3% 10.2% +15.2% +14.4% -6.5% +1.3% -0.6% 3.5 3.0 1.4 2.8 4.3