PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 BSC 0.0% 23.0% -23.0% -23.0% -23.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ILB 0.6% 0.0% +0.6% +0.6% +0.6% +0.6% +0.6% 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
3 STG 18.4% 24.5% +13.8% -10.3% +2.1% +0.3% +0.7% 10.7 18.8 34.6 41.2 46.3