PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ASG 6.8% 11.9% -11.9% -11.9% -1.0% +0.5% -7.6% 20.6 20.6 19.5 22.9 22.1
2 CAG 0.0% 51.8% -51.8% -51.8% -51.8% -51.8% -51.8% 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3
3 CDN 82.6% 0.7% +43.2% +60.5% +30.9% +19.6% +17.3% 4.4 5.6 6.3 7.6 18.9
4 CLL 31.4% 4.5% +23.1% +21.9% +14.3% +6.7% +3.2% 3.1 2.8 2.8 3.3 6.9
5 DS3 142.3% 3.6% +103.2% +63.6% +35.0% +20.0% +17.4% 74.1 86.2 87.9 100.9 218.7
6 DVP 74.3% 2.8% +34.4% +35.6% +7.8% +5.5% +6.7% 40.4 60.3 67.6 77.4 166.5
7 DXP 103.4% 5.9% +48.7% +78.8% +37.2% +10.6% +2.9% 168.0 302.0 356.6 383.4 524.1
8 GIC 85.3% 1.4% +49.5% +49.5% +49.5% +46.3% +35.6% 102.9 102.9 102.9 149.9 159.4
9 GMD 144.1% 4.0% +70.5% +96.2% +48.5% +2.0% +8.4% 1,526.4 2,273.2 2,626.6 2,512.0 4,407.7
10 HAH 145.5% 1.9% +76.9% +89.3% +52.8% +7.4% +14.1% 440.1 714.3 843.7 869.8 1,293.2
11 HMH 44.4% 0.0% +20.6% +18.2% +19.4% +12.5% +0.9% 11.3 17.3 21.7 24.5 43.2
12 MAC 51.2% 12.7% +8.8% +44.2% -11.4% 0.0% 0.0% 24.5 41.7 50.1 65.0 229.1
13 MAS 67.7% 25.9% -17.9% +18.3% +8.8% +8.5% +7.4% 1.6 1.5 1.7 1.7 2.7
14 NAP 19.7% 17.2% +16.7% +7.7% +19.7% -0.7% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
15 NCT 78.2% 2.5% +23.7% +22.6% +5.0% +2.1% +2.1% 31.3 34.5 40.0 47.7 57.0
16 PDN 48.9% 0.0% +22.2% +10.0% +6.6% +3.2% +4.1% 1.2 1.0 0.9 1.1 1.2
17 PHP 105.9% 4.9% +88.2% +82.3% +60.6% +11.5% +10.1% 19.1 29.3 34.3 33.6 54.7
18 SCS 57.3% 0.4% +5.4% +20.3% +14.5% +5.9% +5.4% 31.4 30.4 31.3 31.3 36.9
19 SFI 116.2% 0.4% +78.3% +107.0% +61.9% +13.2% +21.7% 9.3 15.5 16.7 17.2 30.4
20 SGN 25.6% 19.3% -16.7% +6.6% +7.9% +2.3% +2.8% 12.9 12.8 12.9 13.2 7.1
21 TCL 129.2% 4.5% +86.0% +23.0% +1.7% 0.0% +9.3% 89.6 148.2 289.3 218.9 350.8
22 TCO 65.2% 26.0% -11.2% +21.1% -20.7% -4.5% +1.9% 4.0 8.0 1.2 1.0 1.3
23 TMS 72.1% 0.3% +31.7% +48.9% +21.5% +6.1% +5.5% 26.5 42.6 50.4 46.4 51.8
24 VGP 153.6% 21.1% +5.2% +153.6% -10.0% -5.5% -2.2% 1.4 2.1 1.7 1.3 0.1
25 VMS 72.3% 10.0% 0.0% +37.3% +24.6% +17.4% 0.0% 1.5 1.8 1.5 1.5 1.4
26 VNF 12.6% 20.7% -0.4% -8.2% -5.5% -20.7% -9.1% 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
27 VNL 65.0% 1.1% +38.6% +18.5% +15.0% +10.0% +9.4% 3.1 5.1 5.8 6.9 18.8
28 VNT 73.2% 14.3% +54.6% +10.0% +20.0% +4.8% -13.0% 2.5 2.5 2.5 3.2 8.0
29 VSA 49.2% 1.1% +29.7% +22.1% +22.9% +17.5% +10.6% 0.8 1.3 1.5 1.8 5.0
30 VSC 192.7% 0.0% +112.6% +89.9% +34.8% 0.0% +15.7% 211.7 291.7 189.2 168.0 206.5
31 WCS 92.4% 0.5% +79.7% +31.6% +8.9% +4.8% +4.7% 2.2 2.1 1.0 1.1 1.1