PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 DL1 78.2% 41.9% -40.4% -41.9% -41.9% -28.0% -28.0% 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
2 MNC 8.3% 29.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.3% 1.3 1.3 1.3 1.3 5.1
3 PGT 155.2% 7.5% +23.3% +64.4% +138.7% +80.5% +17.5% 9.2 14.7 18.7 23.1 59.6
4 VNS 30.4% 18.7% 0.0% -5.1% -7.3% -4.7% +4.0% 18.1 4.5 4.4 4.3 2.9