PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 HCT 4.7% 69.0% -69.0% -50.5% 0.0% +3.4% +3.4% 0.8 1.6 2.0 1.9 0.7
2 HHG 44.4% 18.8% -13.3% +18.2% +18.2% +8.3% +8.3% 57.2 86.3 77.2 74.6 35.1
3 PJC 19.2% 21.6% -17.7% -4.7% -1.9% 0.0% 0.0% 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
4 PRC 0.0% 18.1% -18.1% -9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 SBC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 TTZ 147.1% 49.4% +55.6% +133.3% +23.5% 0.0% -4.5% 76.0 82.4 94.1 101.8 92.5
7 VSM 21.1% 22.1% +6.9% +4.8% -9.9% 0.0% 0.0% 0.4 0.2 0.2 0.3 0.6