PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CCI 37.2% 11.7% -10.1% +3.6% +7.0% +6.2% +12.6% 3.8 3.1 3.0 3.1 0.5
2 COM 29.0% 52.7% -49.9% -15.5% +25.4% -3.0% -3.4% 1.9 1.2 1.4 1.5 0.1
3 HTC 15.1% 44.1% -37.3% -31.1% 0.0% 0.0% +5.0% 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0
4 SFC 10.5% 35.9% -16.0% -7.3% 0.0% 0.0% +5.8% 0.8 1.4 0.0 0.0 1.0
5 TMC 2.9% 39.4% -32.0% -24.8% -17.2% -3.6% -3.6% 1.7 1.6 1.8 1.9 0.1