PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AMD 115.2% 31.7% +95.1% +33.0% +26.3% +26.8% +10.6% 4,045.5 3,189.8 3,398.2 3,823.5 6,806.6
2 NAV 105.0% 33.2% -1.2% -21.4% -23.1% -14.8% -15.6% 2.5 1.0 1.1 0.9 0.4
3 SVN 133.3% 6.7% +75.0% +75.0% +55.6% +27.3% +21.7% 38.4 58.2 62.4 71.8 160.1
4 TMX 80.6% 0.0% +51.3% +14.9% +22.1% +1.1% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
5 VGC 129.5% 0.0% +70.8% +58.9% +34.6% +10.8% +10.6% 293.5 282.6 238.1 263.4 351.8