PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 FRT 22.5% 31.1% -31.7% -0.3% +0.9% -1.3% -3.4% 1,392.8 1,336.0 1,299.8 1,390.3 475.7
2 MWG 4.5% 50.5% -45.9% -38.4% -10.0% -3.4% -9.0% 2,886.2 2,882.0 1,779.9 1,532.2 1,416.1