PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CTF 2.0% 13.3% -7.6% -6.3% -1.2% +0.7% +0.5% 169.8 187.9 205.0 204.5 210.8
2 HAX 58.0% 37.0% -28.5% +45.8% +22.6% -6.1% -3.6% 193.7 213.2 215.8 249.5 352.8
3 SVC 155.2% 1.3% +137.2% +80.8% +26.1% 0.0% 0.0% 11.5 7.8 1.6 1.1 1.8