PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAV 67.4% 28.0% -19.1% +53.2% +63.6% -15.3% -17.2% 216.6 354.2 360.0 335.7 246.3
2 ABS 2.4% 9.7% -6.2% -6.2% -6.2% -6.2% -4.9% 194.1 194.1 194.1 169.6 170.1
3 DBT 61.1% 17.1% +23.9% +35.5% +2.8% -2.0% +1.4% 10.9 18.2 26.2 23.8 12.7
4 HAI 80.9% 41.8% +56.9% +2.9% +20.3% +4.4% +4.4% 3,769.3 2,776.3 2,430.2 2,464.3 2,368.0
5 HAT 17.8% 36.8% -30.3% +15.4% +7.1% +6.1% -5.5% 4.5 8.1 10.8 10.0 9.6
6 HKB 60.0% 20.0% +33.3% 0.0% +33.3% -20.0% -20.0% 196.7 178.0 125.5 119.1 99.1
7 LMH 80.0% 94.7% -93.1% -19.6% +12.5% 0.0% 0.0% 614.2 485.3 183.7 188.0 90.5
8 MCF 11.4% 22.8% -11.1% -1.1% +4.8% +2.3% +4.8% 1.7 3.1 4.5 5.1 7.9
9 MSC 0.7% 21.4% -5.6% -14.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.6 0.8 0.0 0.0
10 PCT 29.8% 35.1% -12.9% -12.9% +22.0% +10.9% +5.2% 2.0 4.3 6.0 5.9 1.7
11 PIT 58.1% 33.0% +10.5% +15.4% -1.6% -8.5% -6.2% 3.3 4.4 3.8 3.7 0.5
12 PLX 41.1% 17.2% -14.0% +20.7% +3.9% -4.5% -4.0% 600.3 728.5 645.1 650.8 378.4
13 PMG 20.5% 31.9% -28.7% +17.4% +13.0% +0.4% +0.8% 5.5 4.6 2.3 2.6 2.9
14 PPY 37.9% 30.0% -1.2% -30.0% -23.6% -10.8% -10.8% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 PSC 22.9% 42.9% 0.0% -3.3% -7.6% +9.8% +7.4% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
16 PSE 94.1% 0.0% +62.3% +43.5% +37.5% +5.3% +11.2% 0.2 0.3 0.5 0.6 0.4
17 PSH 0.3% 3.9% -3.7% -3.7% -3.7% -0.5% -0.3% 284.5 284.5 284.5 235.3 272.5
18 QBS 25.4% 42.3% -26.7% +20.0% +9.4% -5.5% -3.5% 99.6 160.4 114.4 113.3 35.4
19 SHN 31.2% 12.5% -6.7% +12.0% -7.7% 0.0% 0.0% 17.5 14.8 11.1 9.9 6.6
20 TDG 76.6% 9.3% +38.8% +56.3% +53.7% +13.3% +13.8% 364.6 526.3 566.3 565.1 647.1
21 TSC 40.9% 38.6% -16.6% +12.9% +2.7% -8.4% -6.8% 973.5 839.7 626.4 605.1 394.7
22 VFG 37.6% 1.6% +16.0% +28.2% +35.1% +0.4% -0.6% 7.8 9.8 14.4 13.6 11.4
23 VID 178.8% 27.8% +138.3% +148.6% -18.2% -1.1% 0.0% 10.6 19.3 6.7 6.6 2.6
24 VMD 34.5% 15.4% +16.8% +21.2% +21.2% +4.6% -9.2% 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9