PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AMV 21.9% 64.2% -66.9% -45.8% +2.6% +11.4% +11.4% 1,371.7 1,244.4 1,259.5 1,315.6 652.6
2 ARM 13.4% 10.0% -8.2% +13.4% -10.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 CKV 15.0% 44.7% -23.4% -21.5% -32.1% +8.1% -2.0% 0.6 0.2 0.6 0.0 1.3
4 CLM 219.9% 28.3% +171.2% -19.1% +13.2% +6.5% +15.0% 1.3 1.5 1.1 0.0 0.2
5 CMC 27.3% 59.7% -59.7% -21.1% -1.8% +1.8% +3.7% 4.7 1.9 1.4 0.0 0.1
6 CVN 17.9% 75.2% -71.1% -45.9% +3.1% +10.0% 0.0% 150.0 68.4 30.4 15.2 21.6
7 DGW 3.6% 74.1% -41.7% -53.5% -18.3% -9.2% -9.5% 877.0 923.6 864.7 884.1 883.7
8 DIC 9.1% 60.0% -72.1% -42.9% 0.0% -20.0% -14.3% 89.4 75.7 79.9 79.6 92.0
9 DPS 0.0% 61.5% -80.0% -50.0% -37.5% -16.7% -16.7% 213.7 193.6 200.2 211.0 368.1
10 DXV 6.9% 36.6% -51.2% -26.4% -9.7% -3.6% +0.5% 13.1 7.2 7.7 8.3 3.5
11 FID 14.3% 64.4% -79.5% -50.0% -15.8% 0.0% -5.9% 183.0 144.3 144.7 145.8 76.9
12 GMA 9.6% 11.2% -12.9% +9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
13 HHS 30.8% 41.6% -61.5% -30.7% +2.0% -2.4% -5.3% 1,507.8 1,231.3 1,231.4 1,260.9 1,373.9
14 HMC 22.1% 67.9% -39.1% -25.8% +3.4% -0.9% 0.0% 96.3 74.0 77.4 80.3 15.2
15 HTL 38.9% 17.0% -7.1% +7.5% +7.8% +4.2% +4.2% 1.7 1.2 1.2 1.1 0.7
16 JVC 32.8% 45.5% -70.6% -35.0% -2.1% +7.9% +9.0% 1,283.2 759.2 761.7 834.5 976.8
17 KDM 0.0% 51.3% -9.0% -8.1% -8.1% -8.1% -8.1% 26.5 6.3 7.8 8.9 26.9
18 KMT 1.3% 35.7% -20.6% -9.0% +1.3% -10.0% -10.0% 2.1 1.1 1.3 1.4 0.8
19 MEL 0.0% 56.4% -58.7% -39.1% -20.7% -15.6% -15.6% 1.5 1.2 1.1 1.2 0.8
20 NO1 2.9% 1.0% -0.6% -0.6% -0.9% 0.0% 0.0% 21.1 21.1 19.0 18.0 18.0
21 PET 63.1% 51.4% -54.2% -43.8% +7.0% 0.0% -1.4% 852.3 806.1 768.0 779.4 417.2
22 PSD 25.9% 55.6% -47.7% -22.3% -12.1% -8.8% -14.8% 28.0 19.2 20.7 20.0 8.7
23 PTM 94.4% 85.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -16.7% 0.7 0.7 0.7 0.7 3.1
24 SGT 28.0% 58.2% -42.7% -34.9% +6.2% -3.3% -6.3% 100.4 81.1 72.7 72.3 8.5
25 SMA 5.3% 29.4% -37.4% -14.8% -11.3% -4.3% -4.3% 10.2 3.2 3.3 3.5 0.3
26 SMC 25.3% 53.9% -69.4% -47.8% -13.4% -3.4% -2.9% 203.6 203.9 226.4 216.7 389.9
27 SRA 10.0% 61.6% -70.5% -49.2% -8.3% +3.1% +6.5% 336.1 262.2 265.6 268.9 114.2
28 ST8 155.6% 28.3% +134.7% +59.1% +140.6% +27.1% +18.8% 70.3 81.3 95.4 86.3 164.2
29 THS 0.0% 72.2% -62.4% -59.9% -48.3% -48.8% -48.8% 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
30 TLH 48.4% 42.4% -62.2% -27.9% -0.9% -0.4% +0.6% 574.2 508.1 531.1 529.6 523.2
31 TNA 7.5% 44.9% -62.1% -40.9% -12.0% 0.0% -0.8% 133.9 111.8 115.0 121.2 76.1
32 TNI 6.1% 47.4% -67.7% -29.3% -16.2% -5.1% -4.8% 412.2 299.3 305.4 317.9 108.7
33 TTB 0.4% 53.4% -79.9% -46.2% -36.5% -39.0% -39.2% 616.8 434.5 488.5 490.4 1,158.6
34 TTH 17.6% 57.4% -73.3% -39.4% -16.7% -4.8% -4.8% 344.4 245.4 250.6 264.3 71.3
35 UNI 20.3% 55.5% -57.0% -33.1% +2.3% 0.0% 0.0% 9.6 5.2 5.2 5.6 0.5
36 VKC 0.0% 80.0% -92.0% -72.5% -42.1% -8.3% -26.7% 375.4 307.2 312.1 329.3 201.1
37 VNN 0.0% 32.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 VPG 7.8% 78.3% -77.1% -51.8% -25.1% 0.0% +0.4% 1,079.1 1,264.3 1,398.2 1,125.6 1,040.3
39 VTV 14.0% 31.0% -47.9% -26.9% +2.1% +4.3% +4.3% 66.5 46.9 50.6 53.3 4.1