PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 CAV 37.5% 0.0% +31.7% +13.7% +3.8% +7.1% +7.9% 1.8 1.7 1.8 2.0 7.0
2 DHP 51.8% 12.1% +51.8% 0.0% +3.3% -2.1% -4.0% 2.5 2.7 2.1 1.9 1.8
3 DQC 47.9% 0.8% +22.5% +24.5% +17.0% +22.5% +6.3% 57.8 67.6 80.1 87.6 140.6
4 EMC 60.5% 16.4% +22.5% +49.8% -10.6% -9.4% -13.4% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1
5 GEX 78.0% 5.9% +20.5% +20.5% +16.3% +14.9% +5.8% 5,230.6 8,195.6 8,681.2 8,774.6 9,635.0
6 KSD 30.6% 36.5% -32.9% +6.8% +11.9% +6.8% +11.9% 50.6 86.1 107.4 71.0 1.3
7 MBG 107.1% 83.3% -41.6% +89.1% +61.1% +61.1% +55.4% 1,414.7 1,452.7 1,428.8 1,667.0 2,851.4
8 PAC 73.4% 0.9% +18.2% +33.4% +10.5% +5.3% +5.1% 43.3 32.3 30.4 33.4 28.6
9 PHN 32.3% 1.6% +23.7% +23.7% +8.2% +10.2% +12.2% 1.2 1.8 2.2 2.8 8.3
10 RAL 149.7% 1.7% +102.2% +88.8% +21.7% +18.8% +11.5% 11.4 12.9 13.3 14.1 21.4
11 SAM 58.9% 0.0% +30.1% +18.4% +30.6% +25.5% +27.4% 159.7 176.1 187.2 215.1 537.7
12 TSB 25.7% 0.0% +25.7% +20.5% +10.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6
13 TYA 67.6% 2.2% +30.4% +16.1% +19.2% +7.2% -2.2% 34.7 37.0 33.2 33.3 41.4
14 VTH 0.0% 10.5% -10.5% -1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0