PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 ADS 41.4% 61.7% -60.2% -5.2% +34.7% +5.8% +8.5% 486.2 380.6 273.5 324.9 513.8
2 FTM 46.9% 54.5% -74.1% -42.3% 0.0% 0.0% -6.3% 420.6 271.0 257.4 293.7 86.1
3 STK 9.5% 52.9% -47.1% -34.7% +1.9% +0.2% -8.6% 27.7 26.1 29.4 26.8 105.4
4 SVD 11.0% 77.8% -76.6% -42.8% 0.0% -2.3% -1.7% 89.0 61.2 37.4 17.7 19.6
5 TVT 2.3% 31.2% -25.9% -20.4% -2.2% -1.7% -1.7% 5.7 3.1 3.3 3.3 0.5