PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAM 4.4% 13.1% -10.9% -7.4% -2.3% -4.9% +1.0% 3.1 3.5 3.7 3.6 3.5
2 ABT 1.5% 10.7% -3.3% -1.1% -6.3% -2.0% -7.8% 1.5 1.9 1.8 1.8 2.2
3 ACL 50.3% 55.1% -41.2% -3.5% -12.7% -7.1% -3.9% 91.2 95.4 83.3 86.2 36.7
4 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 AGF 86.4% 32.8% +57.7% -21.2% +7.9% -12.8% -2.4% 3.7 2.7 2.5 2.1 1.0
6 AGM 151.3% 0.0% +77.2% +84.4% +55.2% +54.1% +54.1% 43.5 44.4 46.0 45.6 70.7
7 ANV 97.2% 12.5% +25.4% -0.1% -2.8% -1.8% +1.8% 302.0 369.3 280.1 177.2 132.0
8 BBC 52.4% 14.1% +45.5% +28.3% -0.8% +0.6% -1.4% 2.7 3.0 3.0 3.0 0.4
9 BCF 16.8% 11.8% +2.5% +9.3% +5.1% +1.0% -1.9% 1.8 2.0 2.3 2.0 1.3
10 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
11 BLF 69.6% 7.1% +50.0% +18.2% +25.8% 0.0% +2.6% 5.8 6.4 7.5 8.1 12.9
12 BNA 115.7% 0.0% +82.7% +60.5% +17.0% +20.0% +18.2% 189.0 193.3 215.3 199.3 169.8
13 CAN 103.8% 0.0% +66.9% +47.9% +52.4% +17.2% +14.5% 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3
14 CLP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 CMX 35.3% 28.9% -16.9% -7.3% -13.0% -10.8% +1.4% 459.1 411.5 359.7 372.0 126.9
16 DAT 291.8% 68.7% +265.5% -11.0% -7.4% -4.9% -5.3% 1.9 2.0 1.9 1.7 0.7
17 DBC 274.4% 8.8% +88.1% +39.7% +4.3% +0.7% +10.1% 2,550.6 2,335.3 2,104.1 2,003.9 1,747.7
18 FBT - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 FMC 108.3% 16.8% +28.2% -2.4% -3.6% -7.2% +5.6% 283.9 302.5 268.0 268.2 226.8
20 GTN 40.4% 39.0% +6.1% -24.6% -29.3% -16.5% -3.2% 1,844.7 1,805.9 1,531.3 1,609.0 620.8
21 HHC 35.4% 20.6% -15.8% -20.6% -14.9% +6.2% -0.2% 0.7 1.0 0.8 0.9 0.2
22 HNM 27.5% 13.6% +13.3% +18.6% -7.3% -7.3% -1.9% 10.9 12.0 12.6 13.4 12.8
23 HVG 0.0% 61.1% -48.1% -41.7% -12.5% -15.2% -3.4% 452.8 632.4 651.1 597.4 186.7
24 IDI 125.3% 19.2% +49.3% +12.6% -8.3% -15.6% -2.0% 2,457.7 2,674.3 2,534.6 2,460.8 1,461.7
25 KDC 241.4% 3.4% +155.6% +45.4% +4.5% -2.7% 0.0% 835.5 1,076.7 1,223.4 1,213.8 1,191.2
26 KHS 31.2% 12.5% +43.6% +20.8% +12.7% +3.7% -6.0% 3.1 3.7 4.1 3.9 9.6
27 KTS 177.9% 15.6% +122.4% +51.2% +1.6% -4.1% +8.0% 6.5 9.0 10.5 9.6 7.9
28 LAF 119.7% 10.5% +81.2% +61.3% +6.9% -4.3% -1.9% 4.9 6.3 5.5 5.9 2.0
29 LSS 222.5% 13.6% +171.4% +84.1% -5.4% -2.0% +10.3% 561.7 751.6 760.2 721.8 430.3
30 MSN 114.8% 1.4% +64.7% +25.4% +17.6% +3.3% +8.4% 1,887.1 1,866.7 2,248.4 3,161.3 2,772.9
31 NAF 36.0% 10.7% -3.7% +16.9% +13.7% +13.9% +17.5% 195.8 251.8 262.4 264.3 383.8
32 NGC 362.5% 0.0% +146.7% +252.4% +85.0% +1.4% +10.4% 9.4 8.0 7.0 7.4 4.6
33 NHS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 PAN 45.0% 30.6% +7.8% +25.3% -7.5% -9.2% -4.2% 918.3 1,263.0 1,206.8 1,202.9 652.7
35 SAF 49.9% 17.0% +2.6% +2.2% -0.1% -8.8% -7.7% 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1
36 SBT 72.2% 20.6% +38.9% +25.6% -11.8% -10.8% -6.1% 3,621.3 4,095.1 3,634.9 2,817.1 2,780.4
37 SEC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 SGC 38.9% 27.8% +16.7% -10.2% -18.8% -15.0% -15.0% 2.5 3.4 4.2 5.2 23.6
39 SJ1 6.2% 39.2% -38.0% -25.1% -8.3% -1.3% -7.2% 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
40 SLS 209.3% 9.0% +179.8% +118.6% +19.7% +0.9% +3.7% 21.0 23.6 24.2 23.1 8.9
41 TAC 217.9% 4.4% +144.3% +73.1% +25.6% +22.4% +10.3% 49.5 54.6 52.2 55.1 70.2
42 TAR 36.0% 44.6% -23.9% -6.4% -17.4% -17.0% -4.0% 542.6 522.7 439.8 451.9 214.7
43 TFC 100.0% 15.7% +75.0% +34.6% 0.0% -9.1% 0.0% 2.4 2.7 2.9 2.8 3.2
44 THV - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 TS4 82.1% 38.9% +32.1% +23.0% +4.4% -24.6% -8.9% 37.6 43.2 49.9 45.0 24.2
46 VHC 86.3% 17.4% +18.4% -14.2% -8.8% 0.0% +6.1% 1,049.0 1,217.9 1,137.9 1,143.5 713.7
47 VHE 222.2% 0.0% +96.6% +182.9% +81.3% +20.8% +24.7% 280.3 385.4 411.0 387.0 450.3
48 VNM 25.7% 21.1% +3.2% -13.5% -11.2% -7.6% -4.1% 2,815.4 3,351.4 3,415.3 3,445.2 5,234.8
49 VTF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0