PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 PVB 161.8% 10.4% +11.8% +29.2% +37.2% +9.9% -7.0% 284.0 377.6 402.9 454.9 732.9
2 PVC 112.5% 11.5% +30.8% +60.4% +41.7% -1.2% -11.5% 290.2 372.4 405.4 438.3 640.4
3 PVD 215.6% 8.0% +49.5% +119.6% +93.6% +21.4% +1.4% 6,817.6 8,020.4 8,638.3 9,185.2 12,327.6
4 PVS 136.2% 7.9% +22.9% +80.1% +57.4% +4.2% -5.2% 6,474.0 7,914.7 8,558.3 8,971.2 11,932.5