PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 INC 139.8% 9.8% +165.5% +94.3% +69.3% 0.0% -9.8% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2 KPF 16.3% 56.2% -42.8% -19.8% -21.4% -7.0% -3.9% 118.5 124.3 127.9 111.8 190.5
3 PPE 0.0% 44.4% -32.9% -39.0% -38.6% 0.0% -16.8% 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
4 PVE 49.9% 49.3% -36.6% +6.3% -8.4% +3.3% -3.1% 14.0 2.9 3.8 7.8 3.6
5 TV2 14.1% 57.2% -44.8% -17.7% +1.8% +1.3% +1.8% 89.2 72.0 74.4 77.3 65.2
6 TV3 4.1% 37.6% -33.8% -15.3% -28.2% -4.4% -7.8% 8.6 7.2 8.3 9.1 33.9
7 TV4 0.8% 34.3% -25.9% -17.4% 0.0% 0.0% -9.8% 27.7 10.9 0.7 0.0 0.7
8 VAT 0.0% 69.6% -69.6% -46.2% -30.0% 0.0% -22.2% 38.6 24.6 26.7 28.1 8.4