PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AGR 17.8% 62.5% -35.8% -56.7% -43.8% -15.4% -18.1% 2,050.8 1,644.1 1,747.4 1,899.2 636.5
2 APG 7.2% 75.8% -40.1% -66.5% -57.9% -27.4% -30.6% 2,392.2 2,347.3 2,357.7 2,373.6 2,011.2
3 APS 24.1% 76.8% -13.1% -61.4% -47.1% -29.1% -31.9% 2,074.1 1,910.0 1,988.0 2,060.5 1,315.4
4 ART 19.0% 72.4% -50.5% -70.2% -30.6% -5.7% -20.6% 4,220.3 3,871.5 3,889.2 4,062.9 2,191.6
5 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 BSI 27.3% 52.6% -3.1% -37.8% -27.4% -18.2% -6.8% 957.0 814.4 795.0 849.9 571.2
8 BVS 13.7% 57.3% -40.3% -51.4% -43.8% -10.3% -12.8% 601.6 543.0 582.4 624.5 200.3
9 CTS 23.2% 66.5% -34.0% -62.6% -49.1% -20.5% -21.6% 1,200.2 1,038.7 1,040.5 1,110.0 687.6
10 EVS 16.3% 35.8% -18.7% -29.4% -22.6% -10.6% -19.2% 274.5 263.4 222.1 252.7 7.6
11 FTS 156.3% 49.3% -7.8% -31.9% -33.9% +1.3% +2.2% 623.4 499.8 523.5 544.5 509.9
12 GBS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 HBS 6.7% 64.4% -31.9% -58.7% -44.3% -16.9% -15.8% 176.4 148.1 158.4 171.9 40.8
14 HCM 39.2% 59.5% -43.0% -46.8% -28.5% -0.6% 0.0% 4,924.1 4,634.7 4,819.6 4,912.3 4,556.2
15 HPC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 IVS 6.8% 64.5% -27.1% -55.7% -40.0% -13.3% -13.3% 172.7 146.4 153.5 166.0 43.0
17 KLS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 MAFPF1 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 MBS 27.4% 59.4% -46.6% -51.6% -46.1% -17.3% -19.1% 1,613.7 1,263.3 1,291.7 1,382.0 757.2
20 OGC 167.1% 29.4% +128.0% +9.2% -16.5% +8.7% +6.2% 1,902.9 2,056.0 1,966.5 1,927.7 1,013.5
21 PRUBF1 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 PSI 13.8% 67.1% -36.8% -59.8% -49.7% -20.4% -20.4% 386.4 352.1 355.2 387.0 120.2
23 PVF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 SHS 23.0% 73.0% -54.4% -69.5% -40.0% -16.2% -13.8% 6,558.2 5,877.2 6,341.8 6,399.2 7,557.5
25 SSI 16.3% 60.0% -42.3% -54.9% -46.6% -23.0% -29.0% 14,087.9 12,699.2 13,575.5 13,676.0 18,918.7
26 SVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 TAS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 TVB 18.2% 77.1% -54.9% -70.9% -54.8% -21.6% -24.8% 1,338.8 1,237.6 1,262.1 1,314.0 496.0
29 TVC 15.7% 71.2% -50.9% -63.7% -54.5% -19.0% -21.4% 2,750.2 2,660.3 2,636.8 2,736.0 952.7
30 TVS 45.7% 51.2% +30.5% -39.6% -26.5% +0.5% -2.8% 171.8 176.4 158.1 167.3 71.9
31 VCI 27.1% 54.6% -38.0% -46.2% -31.5% -7.1% -1.3% 3,960.2 3,727.9 3,892.8 4,045.4 4,469.6
32 VDS 5.7% 60.8% -39.4% -51.6% -50.7% -22.1% -21.2% 808.9 720.6 725.1 782.8 218.0
33 VFMVF1 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 VFMVF4 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 VIG 70.3% 66.7% +16.7% -64.2% -47.5% -21.2% -17.1% 1,448.6 1,223.8 1,314.6 1,448.6 306.9
36 VIX 22.1% 72.4% -63.6% -69.4% -51.1% -16.5% -20.5% 5,265.9 5,095.5 5,282.7 5,393.6 7,594.1
37 VND 329.7% 44.5% +1.7% -37.4% -40.6% -20.3% -23.0% 9,415.7 10,159.3 15,130.3 22,170.0 21,019.3
38 WSS 9.7% 56.1% -16.8% -54.6% -36.8% -12.2% -10.2% 171.7 135.3 142.6 161.5 9.5