PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 11.2% 49.8% -38.3% -46.1% -31.2% -6.5% -5.4% 5,776.8 5,572.5 5,487.7 5,656.0 3,490.4
2 AAM 9.1% 36.6% +3.2% -12.7% -21.2% -9.6% -6.2% 31.6 37.2 35.6 31.4 17.9
3 AAT 0.0% 55.4% -43.4% -43.0% -25.7% -30.6% -36.9% 647.5 559.4 516.9 539.3 490.3
4 AAV 27.9% 72.9% -37.0% -63.6% -54.9% -21.6% -30.4% 748.4 702.9 727.4 798.3 198.6
5 ABS 14.0% 84.1% -54.4% -61.3% -44.1% -13.2% -5.6% 894.9 903.9 523.2 417.0 465.7
6 ABT 48.3% 8.3% +40.5% +12.5% -0.1% -5.0% -1.5% 3.4 3.4 3.5 3.5 4.8
7 ACB 9.9% 32.2% -20.2% -9.0% -8.8% -4.2% -16.5% 6,262.0 5,565.8 5,055.0 5,314.0 2,354.3
8 ACC 15.2% 63.1% -11.7% -35.6% -25.4% -9.7% -3.7% 172.6 196.4 165.4 171.6 75.9
9 ACL 107.9% 28.5% +89.6% +29.9% -2.7% -16.8% +3.7% 240.6 271.8 287.0 256.7 428.9
10 ACM 0.0% 70.5% -58.1% -64.9% -51.9% -23.5% -31.6% 1,267.9 1,028.8 1,149.7 1,295.6 94.7
11 ADC 7.3% 30.0% +0.8% -19.0% -5.5% -2.4% +6.2% 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
12 ADS 0.0% 51.4% -24.7% -42.1% -48.4% -34.5% -33.1% 503.1 531.4 498.4 500.7 451.8
13 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 AGF 0.0% 45.3% -17.1% -40.8% -29.3% -21.6% -23.7% 11.2 10.6 11.0 11.9 1.2
15 AGG 0.4% 38.9% -26.4% -11.9% -13.6% +0.3% +0.3% 708.8 567.4 530.1 561.4 294.5
16 AGM 0.8% 56.6% -19.0% -22.8% -51.4% -10.5% -10.5% 183.0 212.6 190.2 184.9 220.2
17 AGR 17.8% 62.5% -35.8% -56.7% -43.8% -15.4% -18.1% 2,050.8 1,644.1 1,747.4 1,899.2 636.5
18 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ALT 51.2% 30.4% +74.3% -5.7% -5.2% -1.1% -8.0% 4.5 3.5 4.1 4.6 0.2
20 AMC 33.3% 17.2% +36.8% +5.3% +1.6% 0.0% +8.6% 2.6 2.2 2.4 2.6 0.0
21 AMD 31.3% 69.0% -34.4% -69.0% -34.5% -7.5% -18.8% 4,809.2 4,789.9 4,528.2 4,731.6 2,340.8
22 AME 28.9% 32.7% +21.6% -24.6% -0.9% -1.8% +2.9% 21.0 26.2 21.7 21.5 15.7
23 AMV 7.9% 46.8% -13.7% -45.3% -18.8% -17.2% -7.9% 1,815.7 1,721.7 1,749.2 1,831.3 1,300.0
24 ANV 166.7% 23.1% +52.4% +43.5% +19.4% -15.2% +17.5% 1,060.3 1,201.1 1,528.0 1,499.6 1,903.0
25 APC 0.0% 40.0% -18.4% -34.1% -28.5% -12.1% -17.3% 52.6 53.2 48.3 51.7 7.4
26 APG 7.2% 75.8% -40.1% -66.5% -57.9% -27.4% -30.6% 2,392.2 2,347.3 2,357.7 2,373.6 2,011.2
27 APH 13.8% 83.2% -77.7% -65.6% -51.8% -14.8% -14.2% 4,555.8 5,059.3 4,944.3 4,944.9 2,691.6
28 API 111.8% 64.7% +80.0% -47.7% -40.1% -20.5% -25.2% 226.7 214.4 223.6 241.5 58.8
29 APP 27.1% 45.1% +21.9% -25.2% -28.8% -11.0% +6.0% 21.5 20.3 20.9 23.1 2.3
30 APS 24.1% 76.8% -13.1% -61.4% -47.1% -29.1% -31.9% 2,074.1 1,910.0 1,988.0 2,060.5 1,315.4
31 ARM 0.9% 10.0% -6.2% -10.0% -10.0% -10.0% -10.0% 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0
32 ART 19.0% 72.4% -50.5% -70.2% -30.6% -5.7% -20.6% 4,220.3 3,871.5 3,889.2 4,062.9 2,191.6
33 ASG 5.5% 27.0% -10.9% +0.3% -2.7% -3.4% -3.7% 35.1 35.9 32.2 34.5 3.0
34 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ASM 12.1% 40.8% +10.0% -19.2% -34.5% -19.6% -9.2% 4,730.3 4,834.8 5,013.6 4,867.9 4,005.7
36 ASP 1.4% 62.1% -9.9% -51.3% -47.6% -26.7% -19.9% 423.5 416.3 406.5 440.9 109.5
37 AST 20.0% 16.0% +10.7% +7.1% -13.5% +3.1% +6.7% 33.8 34.3 34.5 33.1 28.3
38 ATG 85.7% 69.4% +62.5% -25.7% -69.4% -33.3% -33.3% 177.8 145.6 144.3 156.5 64.0
39 ATS 0.0% 51.3% -49.4% -48.5% -26.4% 0.0% 0.0% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
40 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAF 130.7% 9.4% +130.7% +16.4% +5.7% +7.5% +14.3% 1,418.1 1,464.9 1,385.1 1,830.0 2,033.7
42 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 BAX 30.2% 12.9% +28.4% +19.3% +5.6% -0.6% -1.2% 4.4 4.1 4.2 4.3 3.3
44 BBC 28.3% 24.5% +20.3% +11.5% +8.6% -4.7% +0.4% 1.9 1.7 1.9 1.8 2.8
45 BBS 23.8% 13.8% +10.6% -11.3% -6.0% 0.0% +4.2% 3.6 4.3 5.4 6.2 35.2
46 BCC 46.4% 49.6% +25.7% -39.3% -36.6% -15.0% -7.2% 1,257.4 1,076.9 1,128.9 1,204.9 532.7
47 BCE 6.8% 59.8% -27.2% -53.7% -43.6% -18.9% -16.6% 424.4 352.7 206.6 216.4 126.1
48 BCF 28.2% 11.1% +16.4% +6.3% +4.1% -2.1% -5.1% 1.0 0.7 0.8 0.8 2.9
49 BCG 29.9% 52.5% +12.5% -46.0% -37.6% -28.2% -27.9% 5,012.2 5,146.6 4,980.1 4,848.5 5,214.7
50 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
51 BDB 31.2% 30.4% +14.5% -9.4% -16.6% 0.0% 0.0% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
52 BED 41.8% 21.4% +52.1% -13.7% -13.7% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BFC 49.1% 51.8% -10.7% -20.0% -38.1% -26.7% -17.1% 656.7 661.6 753.7 775.8 587.8
54 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 BHN 0.0% 16.4% -13.4% -12.4% -9.1% -3.6% -1.9% 4.5 3.8 3.8 4.0 1.4
56 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
57 BIC 27.1% 23.4% +16.2% -7.0% -15.0% -1.1% +3.0% 108.1 96.0 104.7 110.6 61.4
58 BID 18.8% 28.5% -24.9% -9.8% -13.3% +2.5% +1.6% 2,421.1 2,453.8 2,182.2 2,251.4 1,161.8
59 BII 65.5% 84.4% -32.4% -63.6% -52.5% -2.0% -23.8% 2,510.3 2,357.1 2,339.3 2,451.9 1,207.4
60 BKC 32.6% 58.2% +13.0% -43.5% -48.7% -23.8% -30.7% 12.9 14.3 12.1 13.6 0.8
61 BKG 17.0% 57.9% -47.0% -57.9% -46.0% -20.1% -21.6% 650.0 514.6 424.3 467.6 156.7
62 BLF 17.9% 58.7% 0.0% -58.7% -34.0% -15.4% -17.5% 19.0 16.3 17.8 19.8 2.2
63 BMC 5.5% 61.8% -13.5% -43.9% -39.1% -17.8% -13.8% 164.8 152.7 156.1 169.3 40.3
64 BMI 24.0% 37.0% -2.6% -28.0% -29.0% -5.5% -3.7% 705.9 542.0 522.0 333.4 317.5
65 BMP 10.2% 12.8% -0.9% +0.1% -6.9% -3.5% +4.2% 81.3 83.6 77.2 79.1 31.8
66 BNA 0.0% 71.4% -67.3% -50.3% -57.1% -44.6% -43.8% 324.7 372.6 353.8 352.4 266.1
67 BPC 17.6% 28.7% -5.3% -19.5% -10.8% +0.9% -7.0% 4.2 3.6 3.7 4.1 0.0
68 BRC 3.2% 32.0% -1.1% -22.3% -20.4% -7.4% -8.1% 5.7 5.1 5.3 5.7 3.0
69 BSC 2.8% 46.3% +4.2% -34.5% -39.3% 0.0% -33.9% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
70 BSI 27.3% 52.6% -3.1% -37.8% -27.4% -18.2% -6.8% 957.0 814.4 795.0 849.9 571.2
71 BST 11.9% 31.2% -9.1% -21.1% 0.0% -14.3% -6.2% 0.9 0.7 0.8 0.9 0.3
72 BTP 7.1% 13.1% -5.7% -11.2% -10.0% -4.6% -0.6% 34.0 36.4 43.3 36.1 33.1
73 BTS 36.2% 53.0% +12.9% -34.7% -44.0% -16.8% -11.2% 231.2 221.3 230.7 238.8 59.1
74 BTT 7.1% 14.2% -14.2% -7.1% -6.4% -8.8% -7.1% 0.7 0.7 0.6 0.6 1.1
75 BTW 8.8% 23.4% -23.4% -3.3% -0.6% -4.5% -2.4% 2.3 2.7 1.9 2.3 0.1
76 BVH 12.1% 19.6% -7.9% -1.8% -10.5% -0.7% +7.0% 1,331.2 1,323.6 1,426.7 1,343.0 1,322.2
77 BVS 13.7% 57.3% -40.3% -51.4% -43.8% -10.3% -12.8% 601.6 543.0 582.4 624.5 200.3
78 BWE 37.1% 16.7% +51.3% +15.8% -3.8% -7.1% +5.5% 399.3 393.3 396.7 400.7 310.6
79 BXH 32.4% 26.6% +12.5% -10.0% +9.8% 0.0% 0.0% 1.4 0.9 1.2 1.3 0.0
80 C32 14.5% 34.7% +3.7% -25.7% -16.3% -5.8% -2.9% 300.7 315.5 292.9 314.6 51.6
81 C47 23.0% 48.9% +21.4% -43.2% -41.1% -1.1% -10.1% 363.8 365.9 364.4 366.2 140.2
82 C69 7.5% 54.5% -9.1% -45.7% -35.1% -14.5% -18.0% 355.8 342.6 343.1 374.0 101.1
83 C92 12.5% 59.8% 0.0% -52.1% -36.6% -11.8% -28.6% 22.7 23.2 21.7 22.9 4.3
84 CAG 0.0% 69.1% -35.3% -49.8% -42.4% -34.9% -34.1% 59.1 55.1 59.2 65.0 13.2
85 CAN 118.8% 4.6% +102.1% +26.4% +15.7% +2.8% +9.8% 0.7 0.7 0.6 0.7 0.3
86 CAP 95.2% 39.9% +93.9% +29.7% +12.3% +2.3% -29.2% 6.6 6.3 6.9 6.5 4.6
87 CAV 6.0% 16.8% -1.4% -5.5% -5.0% -2.6% 0.0% 3.7 3.1 3.3 3.3 0.2
88 CCI 53.6% 25.3% +60.8% +5.1% -25.1% -15.1% -16.2% 4.9 5.2 5.2 4.8 5.8
89 CCL 22.0% 50.9% -22.7% -46.3% -32.7% -2.8% -4.2% 742.8 696.9 709.6 775.4 205.9
90 CDC 35.4% 7.5% +26.5% -0.3% +3.6% +3.3% -3.4% 24.9 28.0 28.9 26.2 99.0
91 CDN 9.7% 26.8% +6.5% -2.3% -2.3% -0.6% -3.6% 30.7 21.6 24.5 26.4 2.9
92 CEE 5.7% 35.6% -15.7% -34.9% -25.6% -13.3% -8.7% 3.5 4.0 3.6 3.8 5.1
93 CEO 242.0% 70.1% +194.7% -66.7% -48.7% -30.9% -29.9% 5,565.3 5,801.5 5,517.6 5,763.4 3,764.5
94 CET 10.9% 43.0% 0.0% -40.2% -22.8% -4.7% -16.4% 46.8 42.7 42.9 46.7 9.6
95 CHP 39.6% 9.4% +32.7% +4.0% +0.2% -2.7% -3.1% 30.9 24.6 27.1 27.9 31.4
96 CIA 8.0% 35.8% -2.4% -17.0% -28.2% -4.7% -12.9% 49.3 51.2 46.7 49.6 9.4
97 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 CIG 19.4% 62.9% +9.9% -57.5% -50.4% -21.4% -29.8% 298.9 343.4 297.7 295.4 135.4
99 CII 5.5% 71.8% -10.9% -69.7% -42.6% -18.2% -21.4% 6,938.9 7,598.7 6,853.3 7,066.8 5,146.7
100 CJC 98.2% 0.0% 0.0% +52.8% +58.3% +14.6% +14.6% 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0