PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 104.1% 0.0% +79.9% +51.4% +13.6% +4.5% +10.1% 2,895.2 2,994.2 3,132.8 3,050.1 3,851.5
2 AAM 10.4% 8.6% -7.1% -3.9% -3.9% +0.5% +0.5% 2.7 2.8 3.0 3.1 4.3
3 AAT 19.4% 0.0% +19.4% +19.4% +19.4% +19.4% +11.9% 828.7 828.7 828.7 828.7 859.1
4 AAV 276.7% 4.1% +230.6% +86.2% +21.8% +5.9% +0.6% 440.5 486.1 503.0 499.7 343.8
5 ABS 433.7% 0.0% +389.0% +393.3% +121.1% +45.3% +29.1% 131.8 123.9 83.0 78.0 99.6
6 ABT 3.9% 12.6% -2.6% -0.7% +0.1% -5.0% -1.9% 1.3 1.7 1.6 1.8 2.3
7 ACB 97.5% 0.0% +75.8% +50.2% +17.8% +4.9% +9.7% 8,005.1 9,514.4 9,336.9 9,431.7 7,529.0
8 ACC 63.3% 13.3% +27.6% +26.3% +5.0% +0.6% -0.6% 43.2 57.5 63.8 63.9 51.8
9 ACL 61.8% 51.6% -25.4% -3.6% -11.6% -4.0% -1.8% 92.0 102.5 97.9 97.0 46.5
10 ACM 875.0% 0.0% +680.0% +333.3% +160.0% +116.7% +129.4% 1,688.7 2,137.6 2,454.4 2,351.9 3,863.1
11 ADC 159.8% 0.0% +132.5% +76.7% +39.5% +10.4% +10.4% 3.3 2.8 2.7 2.7 0.1
12 ADS 87.8% 17.0% +56.0% +77.2% +43.0% -11.9% +1.9% 82.6 113.7 140.5 132.6 131.5
13 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 AGF 113.6% 23.0% +113.6% +23.7% -23.0% +14.6% +9.3% 3.9 3.2 2.9 3.1 4.4
15 AGG 48.8% 0.8% +41.7% +38.4% +28.4% +9.1% +3.5% 1,642.6 1,694.3 1,916.9 1,916.7 1,602.5
16 AGM 67.5% 9.4% +33.9% +21.0% +7.9% +5.3% +9.5% 40.4 36.8 37.9 37.2 45.2
17 AGR 472.7% 6.3% +353.2% +147.1% +14.0% +0.4% +10.5% 1,498.2 1,938.9 1,970.9 1,917.4 1,290.4
18 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ALT 48.0% 0.0% +29.8% +27.6% +34.5% +13.8% +11.3% 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7
20 AMC 45.4% 1.7% +32.4% +45.4% +44.5% +3.0% +3.0% 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
21 AMD 204.7% 0.0% +83.9% +91.2% +61.7% +50.6% +48.4% 4,258.0 4,287.0 4,776.9 4,736.2 8,657.6
22 AME 82.0% 0.0% +65.7% +82.0% +40.5% +44.2% +40.5% 2.1 2.6 3.1 3.1 6.4
23 AMV 21.0% 40.4% -5.9% -25.3% -6.6% +2.4% +4.1% 808.9 910.7 981.2 1,008.0 1,254.3
24 ANV 109.1% 7.3% +56.7% +24.6% -5.4% -1.5% +1.7% 316.4 394.7 434.4 373.8 364.6
25 APC 94.6% 12.8% +69.8% +15.3% -10.0% -0.4% +8.8% 61.2 70.8 73.2 69.5 40.1
26 APG 30.4% 17.6% +9.6% -1.0% -11.2% +5.4% +12.9% 1,132.8 1,270.3 1,315.4 1,288.8 1,242.1
27 APH 18.6% 28.2% -11.7% -8.5% -6.1% +1.4% +3.1% 617.0 637.2 663.5 722.6 697.2
28 API 265.8% 0.0% +186.6% +169.9% +85.3% +14.4% +20.9% 104.3 149.0 178.1 166.3 122.6
29 APP 183.3% 17.5% +66.7% +150.0% +66.7% -9.6% +13.3% 8.0 10.9 13.8 14.3 26.5
30 APS 550.0% 0.0% +457.1% +350.0% +91.8% +34.5% +31.5% 641.0 909.2 1,063.4 1,010.7 1,617.1
31 ARM 159.1% 23.3% +34.8% +137.5% -11.3% +21.3% +21.3% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ART 473.7% 6.8% +373.9% +336.0% +142.2% +75.8% +58.0% 3,731.7 4,424.0 5,015.8 4,850.3 9,606.2
33 ASG 5.9% 16.5% -16.5% -11.6% -7.0% -1.1% -1.9% 11.6 11.3 8.6 7.1 9.9
34 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ASM 379.4% 22.7% +282.6% +65.1% -6.9% -0.9% +8.7% 3,787.1 4,202.1 4,345.3 4,226.2 3,173.4
36 ASP 62.8% 2.5% +54.0% +24.6% +10.8% +0.4% +4.8% 96.0 115.9 132.9 118.5 142.0
37 AST 47.3% 23.4% +20.1% +21.8% +3.1% -2.7% +0.7% 95.3 86.0 82.9 81.8 33.1
38 ATG 17.3% 31.5% +10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.8 4.8 0.0 0.0 0.0
39 ATS 15.9% 17.1% +14.6% +15.9% -10.0% -10.0% -10.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 BAX 171.0% 9.0% +154.8% +80.0% +28.2% +37.5% +37.3% 17.1 23.0 24.5 24.8 59.9
43 BBC 54.8% 12.8% +44.8% +30.0% -3.0% -6.7% -0.3% 3.1 3.3 3.7 3.8 2.2
44 BBS 36.8% 7.1% +18.2% +12.1% +11.1% +15.0% +13.0% 1.8 2.4 3.0 2.2 1.8
45 BCC 160.0% 0.0% +103.1% +75.7% +32.7% +15.0% +11.1% 845.3 1,094.3 1,256.4 1,232.8 1,510.6
46 BCE 142.2% 5.6% +119.7% +69.4% -2.2% -5.3% +4.7% 240.4 278.0 298.6 293.1 219.7
47 BCF 19.1% 10.1% +4.5% +10.3% +6.9% +4.5% +3.2% 1.8 1.8 2.3 2.4 4.2
48 BCG 265.2% 5.6% +200.0% +81.5% +10.1% +1.0% +4.1% 1,267.2 1,560.3 1,732.5 1,739.3 1,744.4
49 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
50 BDB 28.5% 17.0% +10.1% +10.1% +10.1% -12.5% -6.7% 0.2 0.2 0.3 0.3 0.8
51 BED 0.0% 21.1% -3.9% -12.1% -12.1% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 BFC 129.2% 0.0% +124.5% +40.5% +30.5% +4.6% +7.0% 492.5 448.8 460.6 456.8 284.1
53 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 BHN 72.2% 15.6% +50.0% +2.2% -12.4% -2.8% -1.3% 6.6 4.1 4.4 4.4 5.9
55 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
56 BIC 37.1% 15.7% -10.6% +4.4% -2.0% -2.2% +4.0% 106.6 118.6 116.9 114.9 75.1
57 BID 45.3% 13.9% +20.5% +8.5% -7.6% +4.1% +5.9% 2,139.4 2,473.3 2,514.4 2,611.7 3,521.0
58 BII 2,140.0% 0.0% +1,500.0% +918.2% +103.6% +60.0% +41.8% 1,135.2 1,413.7 1,633.4 1,617.6 2,197.4
59 BKC 45.7% 0.0% +19.6% +9.8% +39.6% +28.8% +24.1% 1.5 2.1 2.5 2.3 2.9
60 BKG 3.2% 33.9% -29.8% -29.8% -18.1% -0.4% +3.2% 306.6 306.6 295.9 274.7 325.4
61 BLF 69.6% 0.0% +56.0% +5.4% +14.7% +21.9% +18.2% 3.8 2.7 3.3 3.4 4.2
62 BMC 107.8% 9.7% +74.8% +73.1% +30.3% -7.0% -0.5% 108.9 146.8 170.2 154.1 117.5
63 BMI 87.3% 22.8% +60.6% -11.3% -22.4% -5.7% +0.4% 429.2 471.9 478.7 468.8 310.0
64 BMP 79.7% 7.5% +79.2% +14.7% -2.1% -0.6% +3.4% 224.2 228.9 231.4 222.8 155.2
65 BNA 87.6% 12.5% +58.9% +44.5% +19.0% -12.5% -3.1% 206.2 206.5 226.4 244.4 137.4
66 BPC 25.0% 3.8% -3.8% +12.6% +0.8% -3.1% 0.0% 0.4 0.5 0.5 0.4 0.0
67 BRC 51.1% 12.3% +13.8% +30.8% +13.8% +8.4% -6.5% 2.4 3.4 4.2 4.4 9.6
68 BSC 28.2% 1.3% -1.3% +28.2% +28.2% 0.0% 0.0% 0.4 0.5 0.7 0.5 0.7
69 BSI 118.5% 8.3% +99.4% +68.8% +1.6% +4.2% +12.3% 734.6 1,035.2 1,165.1 1,079.6 1,134.7
70 BST 56.0% 61.8% -21.3% +41.7% +10.4% -3.4% +4.9% 0.7 0.4 0.4 0.5 1.0
71 BTP 36.8% 9.3% 0.0% +5.6% +3.4% +1.0% +1.7% 29.9 20.3 22.0 20.5 16.8
72 BTS 120.6% 0.0% +114.3% +66.7% +29.3% +38.9% +21.0% 71.1 101.1 128.1 121.0 249.1
73 BTT 57.8% 7.0% +29.7% +35.8% -2.4% -3.3% -7.0% 5.0 6.5 7.0 7.7 0.5
74 BTW 49.8% 39.5% -28.8% +37.9% +20.8% -11.0% +9.1% 0.5 0.5 0.6 0.5 0.0
75 BVH 93.2% 11.4% +34.9% +16.2% -11.4% +3.8% +5.1% 972.2 1,018.6 999.3 1,013.9 947.4
76 BVS 222.8% 0.0% +183.3% +119.8% +11.8% +9.9% +19.2% 698.8 933.5 1,032.9 1,002.4 907.5
77 BWE 98.1% 6.2% +76.1% +22.6% -0.2% -2.2% +3.6% 468.9 555.3 544.7 524.6 292.8
78 BXH 29.0% 33.3% -17.2% -33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
79 C32 61.1% 2.2% +45.0% +13.8% -0.9% +0.7% +2.3% 173.3 214.5 219.7 214.4 187.5
80 C47 106.6% 0.0% +105.1% +55.9% +19.1% +5.2% +8.1% 214.0 277.5 304.5 297.2 351.5
81 C69 228.6% 17.9% +155.6% +70.4% -2.8% -10.4% +5.3% 269.7 277.7 307.0 303.8 303.4
82 C92 115.6% 25.0% -25.0% +86.5% +38.0% -4.2% +15.0% 8.3 11.2 13.6 13.1 22.8
83 CAG 12.8% 80.4% -80.4% -80.4% -70.2% -1.8% -2.9% 3.4 4.8 6.1 6.4 16.0
84 CAN 72.2% 4.8% +46.3% -2.0% +17.2% +22.4% +11.1% 0.8 0.9 0.5 0.4 0.9
85 CAP 108.8% 11.8% +96.3% +81.8% +43.8% -11.8% -4.7% 16.9 18.6 20.8 20.8 25.6
86 CAV 14.7% 15.5% +2.5% -13.0% -7.4% -1.6% -1.3% 2.1 2.2 2.5 2.1 3.4
87 CCI 60.2% 17.0% +31.0% +24.3% +7.6% +5.6% -5.1% 7.1 8.9 10.2 10.8 8.7
88 CCL 290.6% 2.8% +184.3% +99.9% +49.0% +3.4% +15.4% 512.6 595.3 673.1 654.0 676.8
89 CDC 106.6% 41.7% +77.1% -2.8% -13.0% -3.1% -1.3% 30.3 39.6 33.2 34.2 9.0
90 CDN 68.3% 13.0% +51.9% +22.2% -1.4% -4.4% -5.4% 6.2 7.0 7.1 6.9 9.5
91 CEE 25.6% 21.3% -2.9% +16.7% -16.9% -3.2% -2.1% 21.1 28.2 25.3 30.0 5.0
92 CEO 125.4% 2.2% +95.6% +79.7% +10.8% +9.0% +9.9% 3,701.7 4,629.1 5,129.5 5,094.9 6,362.8
93 CET 500.0% 0.0% +250.0% +265.2% +110.0% +44.8% +55.6% 61.8 59.2 56.8 59.7 82.0
94 CHP 12.7% 6.2% +3.3% -3.3% +1.6% +1.3% +2.1% 21.9 26.1 27.4 25.3 29.5
95 CIA 65.1% 7.2% +22.4% +32.7% 0.0% +0.7% +2.2% 18.5 21.2 21.0 23.0 23.9
96 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 CIG 445.3% 0.0% +375.6% +330.5% +204.1% +59.5% +14.2% 38.9 50.6 61.7 60.9 140.6
98 CII 55.4% 0.8% +36.2% +35.5% +5.2% +7.2% +6.9% 2,328.0 2,652.5 2,811.0 2,812.8 3,579.3
99 CJC 83.3% 8.3% +28.7% 0.0% +8.9% -3.9% +31.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
100 CKG 58.8% 5.3% +51.4% +45.3% -2.7% +5.2% +8.4% 1,505.1 1,528.8 1,823.3 1,747.9 1,760.1