PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 35.7% 16.8% +41.5% -5.4% +2.5% +2.2% +6.4% 5,728.6 6,412.0 6,274.7 6,155.8 5,234.4
2 AAM 12.9% 7.6% -0.5% +2.3% +0.5% +1.4% -2.2% 4.2 4.6 4.4 4.4 3.1
3 AAT 118.1% 0.0% +88.9% +45.4% +42.4% +6.4% +9.1% 773.3 760.2 918.8 1,032.1 1,150.1
4 AAV 311.4% 10.3% +255.6% +92.0% +132.3% +8.3% -10.3% 599.8 643.4 700.7 736.2 1,501.1
5 ABS 103.9% 72.0% +98.2% -66.1% -4.5% +7.1% +5.3% 307.3 459.9 711.7 1,230.0 1,154.6
6 ABT 32.6% 0.0% +15.4% +6.9% +26.2% +22.6% +3.0% 2.8 3.1 3.1 3.3 8.1
7 ACB 44.8% 29.6% +30.8% -3.9% -10.7% +0.6% +2.5% 9,266.5 9,315.8 9,023.2 8,432.4 4,227.8
8 ACC 41.1% 7.2% +38.1% +11.4% +31.6% +12.1% +4.3% 60.9 62.0 64.8 65.6 97.6
9 ACL 19.5% 16.2% +6.0% +1.2% +13.9% +1.5% +2.7% 82.4 75.7 79.9 78.4 85.9
10 ACM 400.0% 27.1% +337.5% -10.3% +45.8% -10.3% +2.9% 2,347.4 2,387.9 2,420.5 2,560.0 1,599.5
11 ADC 32.3% 23.7% +122.0% +22.9% +4.7% -15.1% -6.2% 0.8 0.4 0.4 0.5 0.0
12 ADS 329.3% 0.0% +327.0% +194.8% +32.1% +14.0% +5.5% 329.6 399.6 383.3 379.5 379.3
13 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 AGF 13.3% 44.3% -19.0% -24.4% +6.3% -20.9% -5.6% 7.3 8.5 8.3 8.7 11.2
15 AGG 56.6% 19.6% +49.2% +0.5% -17.8% +1.6% +4.0% 1,618.9 1,634.0 1,346.4 1,320.5 685.2
16 AGM 203.0% 14.7% +187.0% +136.3% +16.6% -14.7% +1.3% 63.7 72.0 73.3 73.0 28.1
17 AGR 289.8% 2.2% +247.2% +50.2% +31.6% +2.9% +9.0% 2,584.5 2,787.4 2,780.2 2,610.3 2,441.8
18 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ALT 39.8% 10.6% +15.2% +2.9% +13.4% +1.4% +2.9% 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2
20 AMC 53.2% 16.4% +60.7% +9.6% +26.3% -16.4% -7.0% 2.0 2.4 2.6 2.7 2.9
21 AMD 89.0% 36.0% +86.9% -28.2% +24.4% -2.5% +5.9% 5,178.3 5,372.8 5,062.7 5,240.9 2,729.6
22 AME 47.6% 36.7% +45.3% -22.5% +6.9% +3.3% +2.2% 5.0 5.0 4.9 5.2 1.9
23 AMV 28.0% 49.5% -37.1% -13.2% +25.0% -7.1% +5.0% 1,304.8 1,439.4 1,528.2 1,489.7 947.1
24 ANV 119.0% 8.2% +64.8% +44.1% +13.5% +5.4% +7.6% 610.8 777.4 830.4 734.2 744.3
25 APC 20.1% 20.7% +10.6% -0.2% +12.7% +2.9% -0.9% 42.7 33.6 36.4 35.1 27.2
26 APG 144.9% 30.0% +108.2% +124.5% +91.2% -30.0% +4.8% 1,822.0 1,961.1 1,964.3 1,904.4 2,250.0
27 APH 3.8% 42.9% -23.1% -17.0% -8.5% -5.7% +3.8% 1,656.7 2,079.5 2,285.1 2,286.7 2,005.6
28 API 446.7% 1.2% +417.9% +67.3% +187.7% +28.5% +6.3% 184.8 202.6 222.7 239.3 276.8
29 APP 293.3% 12.6% +268.8% +59.5% +63.9% +32.6% +26.9% 19.2 21.6 23.6 25.9 97.2
30 APS 865.4% 0.0% +865.4% +112.7% +120.2% +25.5% +12.6% 1,862.0 2,155.2 2,197.6 2,181.1 2,013.6
31 ARM 192.2% 13.5% +167.9% +12.8% -6.2% -9.1% 0.0% 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
32 ART 312.5% 22.0% +312.5% -5.7% +15.1% -1.0% +4.2% 5,406.0 5,653.4 5,435.9 5,466.2 2,653.0
33 ASG 7.5% 33.0% -29.4% -17.7% +5.9% -2.4% +1.1% 22.8 27.0 27.5 28.1 34.8
34 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ASM 88.6% 21.8% +74.6% +7.8% +29.9% +2.8% +10.4% 3,526.5 3,397.5 3,673.5 3,536.1 3,621.4
36 ASP 175.9% 9.1% +141.9% +104.1% +112.3% +35.5% 0.0% 276.4 323.6 370.7 407.8 1,082.5
37 AST 25.7% 11.9% +14.0% +1.0% +20.4% +6.4% +4.0% 54.4 44.7 40.8 42.3 18.9
38 ATG 342.6% 10.0% +342.6% +342.6% +92.9% +12.5% -10.0% 142.5 191.0 210.4 189.1 152.4
39 ATS 27.3% 8.9% +27.3% +9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 BAX 64.9% 33.1% +45.4% -11.8% +13.5% +0.5% -0.1% 12.9 9.2 9.0 9.4 4.1
43 BBC 30.2% 26.2% +25.0% -5.9% +3.6% -4.0% -5.6% 2.0 1.9 2.2 1.9 3.2
44 BBS 22.1% 10.8% -5.7% 0.0% +9.4% +0.9% +5.5% 1.4 1.1 1.2 1.3 2.5
45 BCC 273.1% 0.0% +252.1% +115.5% +131.5% +27.6% +16.3% 1,408.6 1,532.9 1,689.3 1,578.2 2,118.1
46 BCE 113.0% 0.0% +108.3% +28.0% +42.2% +2.4% +8.7% 355.6 457.7 705.4 892.3 718.5
47 BCF 11.1% 20.4% +8.3% -5.1% -6.9% -1.3% -2.5% 2.0 2.2 2.2 2.5 4.2
48 BCG 89.1% 0.0% +200.9% +63.6% +69.9% +14.2% +18.7% 2,523.3 2,832.8 3,086.9 2,885.2 4,864.7
49 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
50 BDB 103.4% 0.0% +78.0% +61.6% +70.8% +52.1% +40.3% 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
51 BED 76.2% 8.9% +39.4% +58.6% +27.1% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
52 BFC 168.8% 5.7% +142.7% +79.5% +30.4% +11.6% +1.9% 477.9 510.4 678.3 666.8 818.1
53 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 BHN 22.4% 24.8% -10.9% -6.3% +15.2% -0.9% +1.1% 5.6 6.0 6.3 6.2 7.1
55 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
56 BIC 46.4% 3.5% +38.0% +36.7% +30.8% +6.9% +0.7% 139.1 147.6 153.2 147.2 174.9
57 BID 2.9% 19.3% -6.3% -8.4% -3.8% -0.9% +1.9% 2,952.7 3,094.7 2,734.5 2,779.3 1,248.7
58 BII 1,520.0% 47.4% +1,372.7% +60.4% +90.6% -47.4% +0.6% 2,211.0 2,478.3 2,651.8 2,647.4 3,666.9
59 BKC 78.3% 14.6% +22.4% +32.3% +78.3% +12.3% -8.9% 4.5 5.3 6.2 6.7 11.8
60 BKG 6.0% 38.0% -34.2% -3.2% +4.4% +2.4% +5.5% 611.6 696.2 884.8 1,026.1 838.1
61 BLF 25.0% 16.7% +2.9% -16.7% +12.9% +2.9% +9.4% 9.9 12.5 13.0 12.7 19.8
62 BMC 177.2% 20.1% +160.5% +66.7% +90.5% -8.8% -5.4% 157.4 163.5 182.5 184.0 223.9
63 BMI 99.5% 6.4% +85.7% +79.2% +19.9% +9.1% -0.4% 683.8 740.3 728.8 707.7 753.7
64 BMP 2.5% 18.2% +0.9% -11.5% -5.5% -1.3% +0.4% 134.1 111.1 112.3 115.3 82.6
65 BNA 111.5% 34.6% +87.9% +9.3% -16.1% -28.7% -31.4% 186.6 190.0 196.9 192.7 200.0
66 BPC 92.4% 10.6% +10.5% +0.8% +27.3% +0.8% -2.3% 4.0 5.0 5.7 5.6 3.1
67 BRC 52.9% 1.6% +40.5% +13.5% +21.9% +11.0% +3.0% 7.7 9.1 8.9 9.3 6.8
68 BSC 28.2% 13.8% +28.2% +4.9% -5.1% +3.4% -5.1% 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
69 BSI 250.6% 1.9% +229.5% +110.8% +43.1% +13.5% +18.6% 1,501.5 1,656.4 1,577.0 1,528.4 1,269.9
70 BST 29.2% 21.3% +14.8% +3.3% +14.8% +4.7% +6.2% 0.7 0.8 0.8 0.8 0.2
71 BTP 29.3% 0.8% +24.4% +19.4% +15.2% +8.2% +1.1% 31.8 35.8 38.2 40.3 41.2
72 BTS 217.9% 3.9% +175.6% +77.1% +110.2% +19.2% +1.6% 182.3 205.1 233.2 246.3 442.1
73 BTT 8.5% 7.4% +33.0% +1.9% -5.7% 0.0% 0.0% 1.4 0.6 0.6 0.6 0.0
74 BTW 32.0% 21.1% +18.7% +0.6% -17.5% +6.5% 0.0% 0.5 0.5 0.6 0.6 2.4
75 BVH 24.8% 14.9% +11.1% -0.2% +17.2% +11.1% +3.5% 1,195.4 1,250.0 1,265.9 1,299.0 1,724.7
76 BVS 238.1% 6.8% +199.2% +49.0% +24.8% +1.5% +5.3% 920.1 959.4 760.9 378.5 345.3
77 BWE 65.8% 0.3% +66.8% +44.7% +17.6% +8.0% +7.5% 488.7 467.6 476.0 444.3 335.3
78 BXH 0.0% 34.5% -24.1% -8.3% -8.3% -8.3% -8.3% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
79 C32 48.0% 2.7% +24.8% +17.0% +41.4% +1.4% +0.8% 154.7 135.0 149.5 150.5 156.3
80 C47 56.7% 8.5% +42.6% +0.4% +22.4% +3.6% -0.4% 230.8 217.7 245.6 242.9 279.5
81 C69 123.4% 14.4% +113.4% +19.2% +41.6% +4.4% +10.0% 222.2 206.9 217.0 231.6 354.1
82 C92 87.5% 21.1% +62.2% -3.2% +36.4% +5.3% +7.1% 11.4 11.0 12.6 13.2 18.6
83 CAG 76.6% 70.9% -70.9% +53.7% +52.8% -18.6% -2.7% 36.1 45.4 54.1 48.9 44.5
84 CAN 59.1% 29.3% +14.4% +25.0% -9.1% +12.2% +4.5% 1.0 0.7 0.7 0.7 0.1
85 CAP 142.1% 0.0% +139.9% +40.2% +22.0% +2.4% +3.8% 11.5 9.0 9.2 9.0 5.7
86 CAV 18.9% 18.0% -14.6% -2.3% +4.5% -0.5% -3.7% 4.3 4.8 5.3 3.9 2.6
87 CCI 66.9% 6.1% +55.0% +30.7% +20.6% +1.6% +3.1% 5.3 4.9 4.8 4.9 2.4
88 CCL 112.5% 2.2% +106.8% +14.0% +28.7% +7.3% +12.8% 632.1 663.3 724.9 705.7 876.7
89 CDC 17.3% 11.8% -11.0% -5.4% +10.4% +1.7% +5.7% 18.9 11.3 11.3 11.7 7.2
90 CDN 29.6% 23.6% +26.8% +7.6% +9.6% -2.6% +1.0% 35.1 44.1 52.7 43.2 29.3
91 CEE 23.5% 32.1% +2.9% -6.0% +15.4% +1.8% +2.5% 6.2 1.3 1.4 1.4 0.7
92 CEO 64.7% 17.6% +51.4% +1.8% +30.2% +4.7% +12.0% 4,189.3 4,115.2 4,189.2 4,296.0 5,109.3
93 CET 186.4% 29.2% +186.4% -8.7% +10.5% -13.7% +5.0% 38.8 29.3 32.3 34.1 18.3
94 CHP 19.7% 5.6% +10.1% +15.6% +12.2% +4.9% +4.4% 28.3 27.9 32.0 29.4 39.6
95 CIA 46.7% 7.2% +45.3% +14.1% +35.1% +10.0% +1.3% 25.9 27.5 32.0 35.0 98.0
96 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 CIG 353.4% 21.5% +294.6% -21.5% +1.5% +3.4% +1.4% 56.3 58.2 65.5 71.1 133.2
98 CII 26.3% 22.4% +7.4% -13.0% +22.4% +12.3% +6.5% 2,743.7 2,810.7 2,905.9 2,895.4 4,425.9
99 CJC 5.3% 30.1% -27.3% -27.3% -27.3% -1.2% -0.6% 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
100 CKG 160.9% 0.0% +202.2% +78.1% +53.2% +5.8% +9.3% 2,000.0 2,115.0 2,096.7 1,929.7 1,289.4