PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 4.7% 58.8% -56.0% -18.6% -2.7% -2.7% -3.0% 1,500.5 1,698.6 1,702.3 1,481.4 1,546.3
2 AAM 39.6% 7.3% +26.4% +24.1% +7.2% +1.9% +0.4% 4.7 5.2 4.3 0.9 0.4
3 AAV 7.4% 68.4% -35.4% -54.5% -1.9% +1.0% +6.2% 186.6 175.9 100.9 118.7 255.8
4 ABT 40.1% 9.2% +34.0% +7.6% -0.8% 0.0% 0.0% 2.6 1.4 1.5 1.3 1.4
5 ACB 7.3% 42.9% -26.6% -17.4% -4.2% +1.7% +1.4% 3,767.1 3,198.5 2,360.3 1,570.7 1,128.2
6 ACC 25.7% 2.3% +6.4% +17.5% +17.5% -1.4% 0.0% 1.0 1.1 1.7 1.4 1.3
7 ACL 336.4% 15.2% +309.0% +232.5% +75.0% +8.0% +5.7% 28.0 35.2 56.7 41.6 53.1
8 ACM 0.0% 62.5% -60.0% -40.0% -25.0% -14.3% 0.0% 260.0 212.7 127.5 136.5 100.7
9 ADC 9.0% 14.1% -3.4% -8.1% -3.4% -6.1% 0.0% 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
10 ADS 2.3% 28.3% -28.0% -13.3% -6.3% +1.5% +0.4% 18.6 18.8 19.4 20.0 17.4
11 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 AGF 36.0% 56.8% -49.1% -2.9% -29.3% -18.2% -6.8% 3.7 4.4 1.9 1.0 1.0
13 AGM 37.0% 27.5% +32.1% +23.3% +6.7% -2.6% +2.8% 6.3 9.6 12.3 3.9 5.9
14 AGR 10.3% 46.4% -41.9% +2.7% -3.1% +6.8% -0.3% 200.4 158.7 80.9 82.4 56.7
15 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ALT 5.0% 19.9% +0.8% -3.8% +0.8% 0.0% 0.0% 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0
17 ALV 42.1% 78.6% -71.0% -34.1% +8.0% +22.7% +8.0% 41.6 11.1 5.2 7.6 7.1
18 AMC 9.7% 23.8% -23.2% -4.0% -2.5% +9.7% 0.0% 1.4 0.7 0.7 0.1 0.1
19 AMD 15.3% 68.4% -62.3% -21.8% -13.8% +9.1% +4.9% 989.7 771.2 607.1 929.3 976.0
20 AME 251.1% 18.3% +96.4% +19.6% +60.2% +14.6% +5.1% 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0
21 AMV 170.5% 9.6% +138.0% +106.4% +3.8% -4.8% -0.6% 84.0 155.1 105.5 69.4 48.1
22 ANV 149.5% 12.5% +87.2% +39.6% +12.8% -9.6% +0.9% 659.7 592.7 582.4 412.8 410.0
23 APC 31.0% 60.3% -60.3% -2.6% -20.5% +4.7% -5.1% 72.9 52.0 42.7 48.9 69.3
24 APG 60.8% 24.1% +37.5% +43.2% +4.0% -0.7% +1.2% 373.5 414.1 378.4 216.8 210.3
25 API 42.1% 32.3% -25.8% -22.0% +27.1% -0.5% +2.4% 5.2 4.2 2.3 1.5 0.4
26 APP 19.6% 49.5% -44.4% -35.3% -45.0% -3.5% +10.0% 2.1 3.8 0.6 0.8 1.0
27 APS 18.5% 23.8% 0.0% +3.2% +6.7% +6.7% +3.2% 109.9 46.3 22.3 22.6 9.6
28 ARM 31.0% 44.2% -21.2% -26.4% -42.5% -15.4% +9.9% 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0
29 ASA 0.0% 82.5% -81.1% -46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0 9.4 0.0 0.0 0.0
30 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ASM 18.4% 46.9% -26.5% -35.9% -24.1% -15.3% +0.1% 3,778.4 3,849.6 3,139.3 2,911.9 2,599.9
32 ASP 0.0% 28.9% -15.8% -17.4% -10.6% -6.6% -0.3% 14.1 5.7 3.9 3.1 2.6
33 AST 16.3% 26.0% -5.1% +2.6% -10.9% -10.3% +0.8% 117.3 97.9 114.8 88.2 82.8
34 ATA 0.0% 80.0% -70.0% -50.0% -40.0% -25.0% -25.0% 28.1 24.5 16.0 5.5 4.7
35 ATG 62.5% 54.9% -43.5% +17.3% -30.7% -11.4% -0.6% 181.4 245.6 199.2 173.2 114.2
36 ATS 18.3% 27.1% -23.7% -15.1% +3.7% +0.3% -0.3% 10.7 9.3 11.0 5.2 3.0
37 AVF 100.0% 33.3% +33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 112.5 96.6 43.4 14.2 14.9
38 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 B82 83.3% 66.7% -56.0% -8.3% 0.0% +10.0% 0.0% 2.0 2.2 0.4 1.1 0.0
40 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAX 24.5% 17.5% +10.7% +11.7% +3.7% -17.5% +20.3% 0.7 0.5 0.1 0.1 0.0
42 BBC 2.7% 25.8% -22.4% -2.6% -12.3% -3.0% +0.7% 0.4 0.3 0.3 0.4 0.8
43 BBS 32.5% 26.4% -7.8% -15.9% -17.2% -9.4% 0.0% 3.4 3.3 0.2 0.0 0.0
44 BCC 8.1% 22.1% -4.3% +3.1% -1.5% -1.5% 0.0% 52.4 27.0 18.4 17.6 7.3
45 BCE 17.7% 12.6% +4.1% +16.1% +12.5% +6.1% +5.7% 27.6 16.4 14.4 9.7 21.3
46 BCG 21.2% 19.0% +0.2% +7.3% -2.9% +8.1% +21.2% 217.5 257.9 165.8 191.7 322.1
47 BCI 82.2% 6.7% +4.8% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 38.7 51.3 51.3 51.3 41.1
48 BDB 200.0% 0.9% +5.0% +162.5% +54.4% -0.9% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 BED 33.7% 48.7% -30.5% -43.9% +15.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
50 BFC 3.4% 29.9% -24.0% -5.2% -1.7% 0.0% -1.9% 60.3 36.2 41.7 29.0 35.4
51 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 BHC 11.1% 44.4% -35.5% 0.0% +11.1% -4.8% +11.1% 1.8 0.5 0.3 0.7 0.0
53 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
54 BHT 56.0% 18.8% 0.0% -18.8% +25.8% 0.0% 0.0% 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0
55 BHV 18.6% 17.7% +18.6% +10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 BIC 19.1% 37.6% -26.4% -6.7% +3.9% +3.5% +2.3% 9.1 6.8 6.7 3.3 4.6
57 BID 48.6% 27.8% +15.5% +32.5% -6.1% -3.4% +2.8% 2,534.4 2,311.3 1,566.7 924.3 667.1
58 BII 33.3% 60.0% -52.9% -11.1% -33.3% -11.1% 0.0% 134.5 174.5 153.1 92.3 61.2
59 BKC 59.6% 2.2% 0.0% +7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
60 BLF 42.3% 11.9% -2.6% +27.6% +19.4% +8.8% 0.0% 1.8 1.7 0.5 0.0 0.0
61 BMC 11.5% 12.3% -7.5% +5.8% -3.2% -1.8% +3.0% 8.3 7.7 5.2 6.5 6.4
62 BMI 11.7% 41.7% -41.2% +5.3% -2.1% -0.7% +1.2% 82.3 109.3 50.1 30.9 21.0
63 BMP 0.0% 48.7% -45.8% -13.0% -18.5% -11.1% -3.8% 247.2 146.2 90.3 87.9 86.8
64 BPC 28.8% 27.6% -13.1% -27.6% +1.3% -10.6% -10.6% 0.6 0.8 1.3 0.3 0.8
65 BRC 17.9% 13.2% -9.5% -4.0% +17.9% +4.3% 0.0% 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
66 BSC 9.2% 0.0% +7.6% +9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6 3.1 0.0 0.0 0.0
67 BSI 0.0% 47.4% -45.6% -23.3% -22.7% -10.7% -7.1% 92.5 48.2 25.5 22.5 19.4
68 BST 438.7% 0.0% +421.9% +162.3% +56.6% +29.5% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
69 BT6 7.1% 73.7% -72.7% -65.1% -40.0% -31.8% +7.1% 1.0 1.6 0.9 0.6 1.1
70 BTH 13.0% 74.0% -74.0% -50.0% -42.2% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
71 BTP 13.0% 10.5% -4.5% +0.9% -3.7% +5.0% -0.4% 13.9 12.7 10.2 5.1 5.3
72 BTS 26.2% 10.2% +17.8% +10.4% -10.2% -3.6% +26.2% 1.4 1.4 0.7 1.0 1.1
73 BTT 13.2% 19.5% -9.3% +3.4% -1.0% +6.5% +0.6% 0.6 0.8 1.2 2.0 1.6
74 BVG 45.5% 30.4% -5.9% +14.3% +14.3% +6.7% -11.1% 4.5 0.8 1.0 0.8 0.0
75 BVH 39.0% 14.7% +16.9% +24.8% +0.2% 0.0% +0.1% 187.1 87.0 71.2 49.9 36.8
76 BVS 0.0% 43.5% -41.0% -32.8% -12.3% -6.9% -0.8% 31.5 29.6 34.7 21.1 25.4
77 BWE 57.0% 13.0% -6.1% +35.5% +25.3% -0.8% +6.9% 221.3 181.1 184.2 134.6 94.6
78 BXH 40.7% 41.0% -35.3% +17.5% +40.7% 0.0% 0.0% 1.1 0.3 0.6 0.1 0.0
79 C21 18.5% 10.0% +9.0% -1.6% +1.7% -0.8% -0.4% 9.8 2.0 1.7 1.2 0.9
80 C32 10.3% 36.0% -31.8% -3.0% -14.7% -4.8% -3.0% 53.3 36.2 34.3 22.6 16.1
81 C47 74.8% 26.2% -4.2% +66.5% -21.4% -19.2% -2.2% 45.5 43.5 19.8 16.4 17.8
82 C69 19.5% 24.6% -22.2% -3.9% -5.8% -2.0% -2.0% 19.0 4.9 1.8 0.0 0.0
83 C92 38.0% 37.3% -29.6% +15.0% +16.9% +13.1% +1.5% 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0
84 CAG 685.3% 1.2% +685.3% +9.8% +10.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 CAN 57.0% 0.0% +14.0% +12.8% +38.3% +57.0% +9.8% 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
86 CAP 36.5% 17.9% +31.4% -16.8% -3.3% -1.0% -1.3% 10.3 12.3 6.5 5.2 7.9
87 CAV 21.7% 5.1% +1.8% +0.9% -1.8% -1.8% 0.0% 45.6 16.3 5.6 3.1 2.5
88 CCI 11.4% 23.3% -22.8% -17.6% +3.0% -4.7% +11.4% 2.0 3.4 4.9 6.4 3.7
89 CCL 13.1% 34.4% -25.2% -15.3% -3.3% +2.6% +1.9% 158.1 135.2 100.6 93.6 95.2
90 CCM 50.0% 31.6% -8.4% +7.9% +34.5% 0.0% 0.0% 0.8 0.2 0.3 0.0 0.0
91 CDC 10.7% 23.1% -12.3% -11.2% -10.7% -3.8% +5.3% 2.4 1.0 0.5 0.2 0.2
92 CDO 12.4% 66.3% -48.5% +12.4% -28.6% 0.0% 0.0% 106.8 111.8 89.1 94.6 93.6
93 CEE 7.1% 30.4% -27.2% -8.2% +3.1% -1.8% +0.6% 41.0 21.4 18.8 13.8 6.5
94 CEO 28.2% 26.3% +24.5% +1.5% +1.5% -2.9% +0.8% 1,195.2 823.4 707.3 532.1 423.6
95 CET 23.1% 28.9% -36.0% +10.3% 0.0% -3.0% +6.7% 11.8 11.6 5.4 4.4 6.6
96 CHP 1.2% 23.7% -23.3% -9.3% -6.9% +0.2% +0.2% 34.4 30.9 18.4 27.7 53.5
97 CIA 0.0% 68.9% -69.4% -39.4% -30.5% -17.3% -3.5% 26.0 8.1 6.7 5.3 4.2
98 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 CID 247.4% 7.0% +164.0% +135.7% +6.5% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 CIG 41.2% 30.7% +22.2% -23.3% -23.9% -8.1% -7.0% 41.5 39.1 3.8 1.1 0.0