PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 36.2% 66.0% -53.0% -36.7% -0.3% +12.0% +12.0% 3,938.0 3,115.3 2,769.0 1,399.4 1,399.4
2 AAM 21.6% 36.9% -8.9% -3.4% +2.7% -4.2% -4.2% 27.8 9.4 6.0 4.7 4.7
3 AAT 16.1% 68.6% -53.7% -54.8% -26.0% +6.9% +6.9% 954.1 1,382.0 1,148.5 490.6 490.6
4 AAV 44.1% 62.9% -76.9% -45.0% +22.5% +14.0% +14.0% 241.9 180.9 185.5 182.5 117.1
5 ABS 14.3% 79.7% -71.7% -49.8% -30.0% +6.9% +6.9% 839.3 940.5 1,328.5 490.0 490.0
6 ABT 32.7% 12.8% +9.5% -4.7% +7.2% +7.1% +7.1% 1.9 0.7 0.3 0.1 0.1
7 ACB 51.1% 7.6% -4.4% +8.2% +18.6% +20.2% +20.2% 3,873.8 3,419.4 3,703.4 2,565.4 2,565.4
8 ACC 9.6% 56.3% -41.3% -35.8% -17.4% +0.9% +0.9% 151.4 147.2 138.2 142.8 17.4
9 ACL 40.0% 63.5% -26.0% -38.4% +12.0% +12.6% +12.6% 271.7 241.5 247.5 256.0 73.4
10 ACM 33.3% 65.2% -72.4% -46.7% +14.3% 0.0% 0.0% 309.0 241.3 226.0 244.0 12.5
11 ADC 11.0% 29.6% -18.8% +4.0% -1.1% -0.5% -0.5% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
12 ADS 8.8% 70.5% -61.0% -40.9% -18.6% +1.0% +1.0% 532.8 517.4 289.4 236.0 91.5
13 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 AGF 10.5% 51.2% -33.8% -22.1% -4.5% -4.5% -4.5% 3.2 1.6 1.5 1.7 0.2
15 AGG 0.5% 52.5% -27.6% -12.3% -1.7% +0.5% +0.5% 381.3 381.0 418.7 433.0 48.8
16 AGM 2.5% 88.7% -81.8% -75.9% -36.9% -21.0% -21.0% 219.6 218.4 197.2 207.2 117.7
17 AGR 49.0% 60.7% -54.4% -22.2% +23.6% +13.2% +13.2% 748.6 725.1 712.4 722.4 380.2
18 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ALT 0.0% 44.9% -26.7% -33.6% -18.6% -10.0% -12.2% 1.5 2.3 4.3 6.3 7.7
20 AMC 12.5% 22.4% -1.7% -2.2% -0.4% 0.0% 0.0% 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
21 AMD 34.5% 83.6% -78.3% -62.0% +8.3% +5.4% +5.4% 2,664.2 2,355.7 2,363.5 2,459.2 321.7
22 AME 5.9% 7.8% -15.1% -1.8% 0.0% -0.9% -0.9% 14.8 7.9 8.3 8.7 3.4
23 AMV 15.6% 66.1% -63.5% -54.3% +5.7% +8.8% +8.8% 1,413.8 1,495.2 1,320.9 1,346.4 494.1
24 ANV 97.2% 48.4% +20.8% -25.5% +40.2% +37.1% +37.1% 1,311.3 1,279.2 1,284.8 1,278.4 1,047.6
25 APC 14.2% 53.5% -43.9% -23.5% +5.8% -0.7% -0.7% 20.5 16.8 18.5 19.2 2.6
26 APG 111.9% 68.8% -65.3% -9.2% +88.2% -12.0% -12.0% 2,512.2 2,601.9 2,529.9 2,511.2 1,569.5
27 APH 16.6% 70.0% -70.1% -42.6% +3.2% +5.4% +5.4% 2,990.3 2,019.1 1,971.7 1,966.1 1,028.1
28 API 64.6% 81.6% -62.8% -33.1% +50.7% +13.8% +13.8% 220.2 278.4 256.3 233.3 218.6
29 APP 17.1% 57.9% -56.0% -35.1% -7.7% +14.3% +17.1% 6.1 2.7 2.9 3.1 0.4
30 APS 111.8% 49.3% -60.0% -23.9% +77.0% +18.7% +18.7% 1,440.8 1,424.4 1,406.0 1,404.0 973.8
31 ARM 25.9% 0.0% +2.0% +13.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ART 0.0% 82.2% -87.0% -72.9% -13.3% 0.0% 0.0% 1,811.7 1,486.2 1,341.2 1,481.4 0.0
33 ASG 6.8% 16.3% -11.3% -8.7% -1.6% +2.4% +2.4% 10.1 1.6 1.7 1.7 2.4
34 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ASM 36.0% 52.0% -26.1% -25.6% +12.6% +22.4% +22.4% 4,310.8 3,805.1 3,790.5 3,812.1 3,219.8
36 ASP 7.9% 66.9% -49.1% -17.7% -0.5% +2.1% +1.9% 177.4 80.3 39.3 28.4 27.5
37 AST 21.3% 5.7% +9.6% -0.2% +21.3% +7.4% +9.4% 26.7 23.3 21.3 23.0 8.5
38 ATG 0.0% 47.8% -14.8% -17.6% -20.0% -25.0% -25.0% 57.6 32.1 29.8 31.7 1.1
39 ATS 0.0% 24.1% -59.0% -15.7% -19.4% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
40 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAF 28.8% 53.1% -38.6% -47.4% -14.9% -3.8% +4.4% 2,115.0 2,860.5 2,464.0 2,357.0 2,633.3
42 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 BAX 0.1% 19.3% -2.2% -10.1% -4.1% -6.5% -6.5% 1.8 1.1 1.2 1.3 0.4
44 BBC 4.0% 53.2% -13.5% -23.3% 0.0% -3.7% -3.7% 1.4 0.9 1.1 1.1 0.1
45 BBS 12.8% 21.1% -3.2% +12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2 9.5 9.6 10.7 0.0
46 BCC 86.9% 36.0% -33.5% -23.6% +67.6% +39.0% +39.0% 629.5 535.2 534.2 549.6 615.5
47 BCE 11.7% 68.9% -57.7% -35.3% -1.3% +3.9% +3.9% 166.0 90.6 62.6 65.1 37.9
48 BCF 24.2% 5.2% +10.2% +4.3% +1.6% +2.5% +2.5% 1.5 1.5 0.7 0.3 0.3
49 BCG 35.6% 74.2% -63.5% -46.1% +13.0% +11.8% +11.8% 5,626.5 5,340.0 5,480.7 5,509.7 2,692.4
50 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
51 BDB 81.5% 15.7% -9.7% -7.8% +71.0% +9.3% +9.3% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
52 BED 0.5% 3.9% -9.3% +0.5% +0.5% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BFC 16.5% 59.1% -28.1% -21.0% +8.2% +6.9% +3.2% 407.6 201.0 128.6 134.1 55.1
54 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 BHN 2.8% 19.0% -20.5% -14.7% +0.9% -0.2% -0.2% 1.8 1.5 1.4 1.3 0.5
56 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
57 BIC 15.1% 24.5% -6.7% +3.8% +15.1% +3.8% +3.8% 40.4 34.7 37.4 37.9 17.5
58 BID 61.8% 0.0% -3.9% +26.3% +32.1% +10.0% +10.0% 1,733.5 1,589.1 1,624.1 1,583.1 1,713.1
59 BII 22.2% 67.6% -76.8% -45.0% +15.8% 0.0% 0.0% 1,431.6 1,204.8 1,146.4 1,162.8 450.0
60 BKC 92.2% 8.4% +16.7% +63.3% +36.1% +44.1% +44.1% 3.9 0.8 0.7 0.8 0.0
61 BKG 20.2% 68.5% -56.4% -25.2% -12.0% +6.6% +12.5% 252.8 112.9 96.8 101.9 102.6
62 BLF 3.2% 20.0% -45.8% -8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6 1.4 1.3 1.4 0.0
63 BMC 35.9% 31.9% -24.0% -15.6% +18.3% +17.8% +17.8% 76.5 67.3 59.6 61.0 35.4
64 BMI 36.7% 47.3% -27.4% -12.8% +18.3% +16.0% +17.1% 415.4 342.6 261.5 325.6 310.4
65 BMP 24.2% 4.5% +12.6% +15.9% +21.1% +5.1% +5.1% 58.8 54.8 53.4 50.9 46.0
66 BNA 7.3% 67.4% -64.1% -19.2% -23.3% +4.4% +4.4% 256.3 173.2 163.3 167.6 50.3
67 BPC 40.8% 25.4% -9.8% -2.9% +12.4% +11.1% +11.1% 1.6 1.6 1.6 1.3 0.0
68 BRC 3.4% 38.5% -28.6% -22.5% -5.6% 0.0% 0.0% 3.6 3.6 3.4 3.5 2.5
69 BSC 0.0% 51.5% -45.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6 0.4 0.6 0.7 0.0
70 BSI 45.3% 36.9% -46.7% -24.7% +26.3% +11.6% +11.6% 669.6 680.1 639.3 638.3 287.0
71 BST 6.6% 30.1% -9.3% -19.8% -7.0% -7.6% -7.6% 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
72 BTP 10.5% 24.3% -18.0% -9.7% -8.4% -0.7% -0.7% 29.9 29.2 26.0 27.5 19.6
73 BTS 62.0% 19.0% -24.9% +1.1% +62.0% +24.6% +24.6% 85.8 37.4 39.4 41.0 10.2
74 BTT 0.0% 37.8% -31.4% -32.8% -15.0% -19.9% -19.9% 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2
75 BTW 3.4% 28.0% -12.5% -15.6% -25.0% -10.3% -17.9% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
76 BVH 20.2% 20.3% -2.1% -5.9% +1.4% +6.9% +7.3% 1,284.9 1,039.3 702.8 432.0 434.8
77 BVS 48.2% 50.0% -39.5% +14.0% +44.1% +13.0% +13.0% 244.4 250.0 233.8 238.1 104.1
78 BWE 17.1% 24.4% +5.2% -3.7% +12.6% -2.6% -2.6% 274.5 235.8 233.0 245.1 43.3
79 BXH 20.0% 29.9% -32.9% -17.9% +9.1% 0.0% 0.0% 1.0 0.8 1.0 1.1 0.0
80 C32 13.2% 26.3% -26.4% -18.5% -2.7% +7.0% +6.8% 85.1 37.6 36.2 38.5 17.6
81 C47 20.9% 46.8% -60.6% -40.2% +12.9% +14.3% +14.3% 241.6 188.8 183.8 185.6 203.5
82 C69 7.4% 55.4% -61.6% -43.7% -9.4% +1.8% +1.8% 138.6 84.1 81.5 83.8 33.0
83 C92 33.5% 60.3% -66.2% -36.3% +0.1% +3.8% 0.0% 15.5 15.8 13.3 14.0 2.4
84 CAG 14.7% 54.9% -57.8% -35.0% +4.0% -8.2% -8.2% 15.9 11.1 12.2 11.8 10.4
85 CAN 42.1% 36.4% -24.1% -21.3% +15.5% -9.9% -9.9% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
86 CAP 8.5% 38.4% +29.6% -17.3% -11.2% -3.6% -3.6% 7.9 8.3 8.2 8.1 4.1
87 CAV 17.8% 12.7% +2.2% +4.0% +15.3% +10.0% +10.0% 1.2 1.0 1.1 1.1 0.9
88 CCI 23.7% 20.4% +7.3% +2.9% -3.4% -5.6% -5.6% 4.5 3.6 3.7 3.9 4.1
89 CCL 8.2% 71.2% -57.7% -44.5% +8.2% -1.1% -17.8% 251.5 116.2 110.1 42.8 116.3
90 CDC 18.9% 0.0% +16.8% +1.6% +6.4% +3.5% +3.5% 110.7 132.7 126.2 122.9 228.8
91 CDN 14.0% 11.0% +10.1% -1.4% +9.5% -2.8% -2.8% 4.4 2.9 3.0 2.8 1.9
92 CEE 0.9% 42.8% -36.3% -0.9% 0.0% 0.0% -11.6% 4.7 5.0 3.7 3.7 3.0
93 CEO 130.0% 48.0% -62.9% -27.7% +100.0% +15.6% +15.6% 5,466.7 5,547.1 5,846.1 5,565.1 7,297.5
94 CET 6.7% 62.8% -59.0% -50.0% -3.0% 0.0% 0.0% 14.0 9.0 7.9 8.4 0.1
95 CHP 21.1% 8.2% +20.0% +4.9% +1.5% +7.0% +7.0% 27.6 25.2 24.4 22.9 18.4
96 CIA 21.1% 31.0% -23.8% -19.3% +13.5% +6.9% +6.9% 19.5 9.8 9.9 10.5 1.2
97 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 CIG 22.4% 62.5% -55.6% -46.9% +6.1% +0.5% +0.5% 265.5 183.0 166.4 168.0 49.5
99 CII 23.0% 42.0% -47.5% -27.0% +1.4% +13.1% +13.1% 5,938.3 5,520.9 5,157.4 5,168.4 2,684.5
100 CJC 170.3% 0.0% +145.9% +24.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0