PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 48.0% 0.0% +41.7% +40.8% +19.7% +2.6% +30.4% 6,324.1 6,534.2 6,585.8 6,590.4 6,143.3
2 AAM 29.9% 10.0% +7.7% +14.5% -9.7% +0.8% -6.3% 8.9 10.7 12.3 9.2 20.4
3 AAT 71.0% 21.9% +71.0% +28.2% -14.0% -2.6% -6.3% 861.6 944.4 972.8 990.0 618.9
4 AAV 128.2% 21.8% +93.1% +100.8% -16.6% +2.0% -6.3% 743.3 857.2 857.2 809.7 861.3
5 ABS 179.4% 59.5% +21.0% +22.9% +12.4% -1.5% +15.2% 493.0 951.4 1,453.3 1,158.2 1,073.4
6 ABT 47.3% 0.0% +20.7% +34.8% +3.8% 0.0% +6.1% 3.0 3.2 3.1 3.1 2.8
7 ACB 29.5% 27.8% +11.1% +4.4% -0.6% +0.5% -2.9% 8,543.4 8,130.2 7,879.0 8,172.5 4,248.2
8 ACC 98.9% 0.6% +63.4% +82.9% +13.2% +0.2% +0.6% 74.2 79.0 78.6 72.3 68.8
9 ACL 67.3% 0.0% +21.1% +60.7% +1.4% +1.4% +8.6% 105.2 118.0 123.3 106.9 225.1
10 ACM 138.5% 29.5% +121.4% +14.8% -8.8% 0.0% -8.8% 2,265.4 2,067.6 2,025.1 2,067.7 809.1
11 ADC 33.5% 23.1% +48.9% +17.1% -2.6% 0.0% -3.4% 0.6 0.5 0.6 0.4 3.2
12 ADS 253.3% 4.3% +211.1% +52.4% +23.7% -1.0% +5.0% 406.2 429.9 444.1 433.5 319.0
13 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 AGF 46.7% 27.9% -27.9% +29.4% -2.2% 0.0% -15.4% 11.4 13.4 14.8 12.9 12.8
15 AGG 88.3% 3.3% +59.8% +5.0% +10.1% 0.0% +21.1% 1,441.3 1,056.7 1,044.0 1,102.2 521.0
16 AGM 208.5% 13.1% +159.7% +22.8% +0.7% -2.4% +0.3% 77.5 85.7 89.5 91.7 240.0
17 AGR 157.8% 16.2% +96.6% +88.6% +11.8% -0.4% -13.9% 2,914.2 3,102.9 3,109.0 2,990.1 2,862.9
18 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ALT 91.3% 4.8% +91.3% +49.2% +5.3% -2.0% +7.7% 4.0 5.5 6.5 5.2 16.2
20 AMC 53.2% 16.4% +58.8% +26.3% -11.1% 0.0% -9.4% 2.7 3.2 3.0 2.7 1.1
21 AMD 203.6% 0.0% +162.2% +97.9% +28.3% +4.2% +40.2% 5,213.0 4,719.1 4,850.3 4,648.6 6,077.6
22 AME 54.9% 20.3% +39.2% +25.0% -1.8% 0.0% -2.7% 4.7 3.8 4.1 3.5 4.1
23 AMV 76.8% 5.8% +9.0% +72.6% +14.2% +2.1% +2.8% 1,737.3 1,993.4 2,088.8 1,869.5 3,601.6
24 ANV 121.4% 11.8% +38.7% +34.1% -11.8% +0.9% -0.6% 679.8 773.5 721.4 723.0 471.7
25 APC 28.0% 13.5% -9.6% +20.8% -10.6% -0.2% -4.3% 44.4 43.6 43.2 39.2 49.6
26 APG 150.3% 28.3% +88.0% +100.0% -3.2% +1.0% -26.4% 2,092.0 2,210.6 2,157.7 2,050.2 2,453.0
27 APH 8.3% 49.1% -29.9% -25.4% -17.8% +1.6% -7.4% 2,618.9 3,376.1 3,789.9 3,490.4 5,793.1
28 API 401.4% 27.7% +363.5% +309.4% -22.8% +10.0% -15.8% 223.9 249.5 244.4 237.0 281.1
29 APP 170.0% 20.0% +107.7% +52.1% -17.6% 0.0% -9.2% 22.5 24.4 22.7 22.6 13.5
30 APS 493.2% 41.6% +438.5% +184.6% -19.7% +9.7% -33.5% 2,274.4 2,477.7 2,489.8 2,370.1 2,630.3
31 ARM 52.0% 0.0% +11.1% +4.2% +11.1% 0.0% 0.0% 0.4 0.6 0.4 0.4 0.0
32 ART 210.9% 10.1% +191.8% +53.8% +22.2% +1.4% -5.9% 5,706.5 5,374.9 5,458.2 5,277.3 4,236.4
33 ASG 6.3% 33.7% -25.8% +3.3% -6.1% -0.7% -3.1% 28.0 32.7 33.8 31.4 46.6
34 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ASM 97.8% 2.4% +24.2% +94.4% +9.7% -2.4% +4.4% 3,914.5 4,205.4 4,204.0 3,998.9 4,506.4
36 ASP 106.8% 19.8% +96.7% +92.2% -8.7% -1.1% -4.0% 328.6 390.9 351.3 347.2 217.4
37 AST 14.1% 20.0% -12.5% +8.0% -3.5% -0.6% -1.1% 45.6 38.4 40.8 41.9 27.1
38 ATG 375.4% 14.7% +375.4% +81.3% -3.3% 0.0% -14.7% 198.9 253.7 248.2 240.4 134.5
39 ATS 9.8% 8.9% -1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAF 62.4% 0.0% +62.4% +62.4% +62.4% +4.1% +62.4% 504.9 504.9 504.9 1,007.0 504.9
42 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 BAX 34.9% 24.9% +5.9% +9.0% -3.3% -0.1% -0.8% 9.6 5.8 6.1 6.1 4.2
44 BBC 11.1% 24.3% -6.1% +4.7% -0.3% +0.2% 0.0% 2.0 2.1 1.8 1.9 1.7
45 BBS 42.1% 6.9% +15.4% +27.4% +3.8% 0.0% -3.6% 1.7 1.5 1.5 1.4 0.9
46 BCC 201.4% 22.0% +124.5% +126.8% -20.0% -5.2% -18.5% 1,571.0 1,729.0 1,607.4 1,604.6 1,366.6
47 BCE 175.1% 10.7% +59.8% +81.0% -10.7% -2.5% +8.6% 389.7 584.5 585.2 633.1 367.7
48 BCF 11.7% 20.0% -2.0% -9.9% -1.0% 0.0% -0.3% 1.9 1.8 1.5 1.7 0.6
49 BCG 110.9% 22.8% +84.8% +100.0% -14.8% -0.9% -14.7% 3,108.7 3,588.9 3,383.0 3,196.2 5,141.0
50 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
51 BDB 42.7% 29.8% +24.9% +15.5% -5.2% 0.0% +0.8% 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
52 BED 76.2% 8.9% +43.8% +64.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
53 BFC 149.0% 17.7% +104.7% +35.5% -8.4% +0.4% -5.9% 531.5 734.5 783.2 762.1 527.7
54 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 BHN 17.5% 27.3% -27.3% +10.6% -3.1% +0.5% -2.3% 5.7 6.0 5.6 5.8 4.6
56 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
57 BIC 44.5% 9.7% +26.2% +35.0% -9.1% -1.4% -1.7% 134.5 140.6 127.1 134.0 45.3
58 BID 0.9% 28.0% -27.7% -17.1% -18.3% +0.9% -20.7% 2,931.4 2,597.3 2,768.7 2,783.7 1,950.8
59 BII 181.2% 56.2% +154.7% +50.0% -11.8% -2.9% -10.0% 2,474.1 2,712.9 2,605.7 2,627.1 1,915.9
60 BKC 73.9% 16.7% +60.0% +50.9% -11.1% 0.0% -2.4% 6.0 7.4 6.9 6.5 3.8
61 BKG 28.0% 25.1% -4.5% +28.0% +2.0% -0.4% +8.5% 813.5 1,132.5 1,227.8 1,199.8 1,137.6
62 BLF 146.4% 0.0% +102.9% +109.1% +68.3% 0.0% +40.8% 19.0 23.7 25.4 21.8 46.0
63 BMC 95.3% 28.1% +65.8% +78.1% -10.3% +1.6% -6.0% 175.4 188.8 178.3 173.5 108.3
64 BMI 72.4% 11.9% +68.0% +39.5% -3.6% -3.1% -4.4% 747.8 778.8 742.8 736.7 600.9
65 BMP 14.7% 8.5% -5.3% +7.8% -3.9% +1.5% +0.5% 108.5 93.7 96.6 100.5 47.5
66 BNA 95.9% 39.5% +26.9% -25.0% -11.3% -0.9% -9.4% 199.3 208.2 209.2 208.2 187.1
67 BPC 46.2% 11.3% +12.7% +34.3% +7.3% +0.8% -11.3% 4.5 5.6 4.9 4.9 2.8
68 BRC 43.0% 15.1% +35.8% +19.9% -15.1% 0.0% -6.3% 7.9 7.9 8.1 8.4 3.3
69 BSC 60.7% 2.1% +60.7% +30.6% +17.5% +0.5% +4.4% 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
70 BSI 243.4% 25.5% +131.6% +88.3% -14.5% +1.0% -22.3% 1,553.7 1,490.6 1,491.1 1,545.4 825.9
71 BST 44.8% 9.8% +26.0% +21.2% +6.0% -9.8% +2.6% 1.1 1.3 1.4 1.2 3.7
72 BTP 33.0% 0.0% +26.1% +9.2% +0.8% +2.2% +6.1% 30.3 32.0 30.0 32.8 4.6
73 BTS 187.2% 21.7% +100.0% +93.1% -21.7% +1.8% -11.8% 212.7 239.0 219.9 217.3 127.8
74 BTT 12.6% 11.4% -5.2% -9.7% +4.0% +1.9% +6.2% 0.6 0.3 0.4 0.4 0.1
75 BTW 40.3% 11.7% +40.3% -11.7% +7.6% 0.0% +14.6% 0.6 0.7 0.7 0.6 0.3
76 BVH 16.9% 19.2% -19.9% +12.2% -10.7% +0.2% -9.5% 1,243.5 1,297.2 1,272.6 1,271.3 1,015.9
77 BVS 87.5% 16.1% +55.6% +45.0% -6.2% +1.4% -12.8% 961.3 899.3 914.7 930.2 549.4
78 BWE 53.5% 9.4% +39.9% +30.0% -2.4% -0.9% -6.9% 455.3 452.7 435.6 451.8 234.9
79 BXH 61.8% 10.3% +37.5% +37.5% +61.8% 0.0% +13.0% 1.4 1.9 2.3 1.4 2.5
80 C32 46.8% 14.0% +9.5% +44.8% -10.3% +1.3% -2.4% 217.2 252.7 273.4 236.8 285.8
81 C47 140.2% 0.0% +115.9% +136.7% +28.9% +0.2% +15.3% 282.4 307.8 304.5 270.0 545.0
82 C69 93.3% 21.8% +20.3% +84.9% -9.0% -1.1% -6.0% 325.9 355.2 389.1 324.0 1,242.7
83 C92 110.8% 11.4% +41.8% +81.4% -2.5% +1.3% 0.0% 16.0 17.4 17.3 15.1 27.0
84 CAG 63.1% 34.3% -54.7% +40.2% -9.4% -1.7% -7.3% 49.6 64.0 60.0 56.8 67.0
85 CAN 180.4% 0.0% +152.0% +92.0% +37.2% 0.0% +31.6% 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7
86 CAP 116.2% 2.6% +109.9% +51.0% +7.0% +0.1% +1.0% 10.8 8.5 8.7 8.7 6.2
87 CAV 16.4% 12.7% -14.7% +7.4% -0.5% +0.5% +0.3% 4.5 4.8 3.8 3.9 1.9
88 CCI 67.7% 4.3% +50.6% +47.0% +2.5% 0.0% -3.9% 5.3 4.6 4.8 4.9 2.6
89 CCL 94.7% 6.8% +78.5% +74.3% -5.6% -2.6% +6.6% 777.7 861.6 854.5 825.9 806.4
90 CDC 30.7% 10.3% -10.8% +23.4% -0.6% +0.3% -1.8% 13.0 12.1 12.9 12.2 12.1
91 CDN 21.5% 24.6% -3.6% +9.7% -6.7% +0.3% -5.2% 41.1 53.5 46.2 47.0 22.7
92 CEE 53.0% 11.6% -4.9% +39.7% +1.1% +4.1% +5.7% 1.8 1.8 1.9 1.7 3.5
93 CEO 728.6% 0.0% +436.1% +687.7% +220.6% +10.0% +41.8% 4,706.3 4,711.7 4,862.2 4,660.0 7,326.1
94 CET 167.6% 6.6% +147.5% +76.8% +6.5% +10.0% 0.0% 46.1 48.4 51.2 41.5 68.2
95 CHP 34.5% 0.4% +31.7% +24.0% +5.8% -0.4% +6.1% 32.0 40.3 43.3 38.7 48.2
96 CIA 37.1% 13.3% +3.6% +23.1% -5.3% +1.4% -0.7% 29.7 36.0 33.1 31.7 23.0
97 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 CIG 472.0% 0.0% +370.4% +86.2% +19.5% +1.5% +23.9% 96.7 113.8 120.3 96.0 376.4
99 CII 167.3% 0.0% +74.5% +165.6% +40.9% +6.9% +41.1% 3,781.3 4,241.6 4,522.5 3,995.5 7,599.6
100 CJC 7.6% 32.3% -23.3% -29.5% +2.0% +2.0% +4.0% 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7