PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 29.4% 28.3% -19.8% +18.0% -1.6% +0.8% -1.2% 2,331.9 2,582.8 2,558.7 2,572.9 2,349.6
2 AAM 14.8% 6.8% +1.4% -1.7% +0.9% +2.2% 0.0% 1.5 1.8 1.2 1.2 0.7
3 AAV 111.6% 17.3% +3.4% +82.0% +62.5% +3.4% -7.1% 204.0 337.2 381.4 404.3 346.3
4 ABS 2.2% 4.5% +1.8% +1.8% +1.8% +1.8% +1.8% 316.9 316.9 316.9 316.9 316.9
5 ABT 9.0% 15.9% -7.9% -3.0% +3.6% 0.0% -2.4% 0.6 0.7 1.0 0.9 0.9
6 ACB 26.4% 15.4% -4.7% +17.8% -5.9% +8.2% +4.7% 4,037.0 5,049.6 5,664.3 6,033.1 6,795.0
7 ACC 27.3% 13.2% -4.5% +0.5% +15.4% -1.3% -1.8% 5.7 10.8 12.4 12.4 5.2
8 ACL 71.5% 58.0% -51.7% -19.1% -37.5% -9.3% -8.7% 50.7 91.1 123.3 130.4 125.2
9 ACM 166.7% 20.0% +60.0% +100.0% +14.3% +14.3% -11.1% 419.6 600.9 720.2 682.8 677.5
10 ADC 38.2% 17.1% -17.1% +38.2% +8.5% -2.8% -17.1% 2.8 5.5 9.6 6.8 1.1
11 ADS 3.8% 27.3% -12.9% -9.4% -7.1% +3.8% +0.1% 9.3 14.6 23.6 22.0 16.7
12 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 AGF 68.2% 30.3% +16.7% +54.2% +32.1% +5.7% +5.7% 4.7 3.8 5.9 5.0 3.7
14 AGG 0.0% 1.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% 641.6 641.6 641.6 641.6 641.6
15 AGM 41.8% 23.3% +23.3% +26.4% -6.6% -8.6% -5.6% 23.3 47.0 47.5 47.5 55.2
16 AGR 132.3% 1.5% +15.3% +112.0% +43.5% +10.4% +3.9% 316.2 540.6 713.0 804.8 1,008.3
17 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ALT 16.0% 26.5% -17.7% +2.7% +2.7% +0.0% 0.0% 0.4 0.6 0.3 0.2 0.1
19 AMC 3.0% 18.7% -14.1% -2.9% -18.7% -2.3% -2.9% 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
20 AMD 85.7% 50.0% +71.1% -16.9% -14.8% -0.8% +0.4% 3,653.5 3,699.1 2,185.9 2,105.0 2,040.4
21 AME 8.3% 17.7% +1.6% -5.8% -16.7% -13.3% -7.1% 0.8 1.1 1.0 1.1 2.0
22 AMV 56.5% 32.7% -7.1% +35.2% -2.3% -6.6% -4.5% 399.2 550.2 539.1 530.5 469.4
23 ANV 52.6% 29.3% -24.9% +37.8% +11.0% +3.5% -1.8% 284.0 269.0 216.9 232.1 296.9
24 APC 60.4% 13.8% -3.5% +53.3% +2.2% +4.3% -2.6% 23.1 33.7 30.1 30.9 34.9
25 APG 28.5% 18.8% +16.0% +23.6% +9.6% -6.5% -6.0% 706.7 850.2 885.1 885.3 851.4
26 APH 0.3% 1.1% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% 268.6 268.6 268.6 268.6 268.6
27 API 30.3% 51.9% -22.7% +19.3% +11.2% -5.7% +4.2% 0.9 1.4 2.1 2.1 1.1
28 APP 16.7% 52.1% -50.0% -37.5% -10.3% +9.4% 0.0% 0.8 1.5 2.3 2.2 1.4
29 APS 52.9% 21.2% +18.2% +30.0% +8.3% 0.0% -3.7% 38.3 20.0 19.0 21.2 18.1
30 ARM 0.0% 68.9% -66.1% -43.2% -25.3% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ART 41.2% 29.4% +26.3% +9.1% -7.7% 0.0% 0.0% 1,717.1 1,498.6 937.7 867.5 548.0
32 ASG 30.7% 0.0% +30.7% +30.7% +30.7% +30.7% +30.7% 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2
33 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ASM 157.6% 0.0% +16.5% +141.3% +57.3% +30.6% +4.8% 2,717.8 3,155.0 3,999.1 4,460.9 6,721.6
35 ASP 27.7% 30.9% -16.9% +18.7% +12.1% +1.5% -4.1% 51.1 45.4 36.1 39.3 37.8
36 AST 23.4% 43.7% -24.0% +16.3% -0.2% +4.8% -1.2% 76.1 109.7 103.5 108.4 131.7
37 ATG 28.8% 42.2% -33.0% +11.7% -9.5% 0.0% +1.5% 96.5 114.9 149.2 159.8 253.9
38 ATS 34.0% 19.5% +22.2% -19.5% -1.1% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAX 41.8% 25.7% +8.8% +41.8% +33.2% +14.6% +13.4% 3.8 3.4 3.6 3.6 5.5
42 BBC 16.7% 26.9% -23.9% +5.4% +1.2% -1.9% -1.0% 1.1 2.0 1.2 1.2 1.0
43 BBS 33.3% 31.4% -21.3% -12.7% -25.0% -17.9% -9.4% 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
44 BCC 50.0% 9.6% 0.0% +38.9% +4.2% -2.6% -7.4% 206.2 335.1 441.2 487.7 608.9
45 BCE 38.5% 18.2% +28.7% +35.3% +10.0% +0.8% -3.3% 87.8 157.5 178.0 178.1 115.4
46 BCF 0.8% 3.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
47 BCG 90.7% 14.5% -3.7% +72.9% +4.4% +9.6% +1.3% 524.6 609.4 759.4 786.1 1,017.1
48 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
49 BDB 16.7% 0.0% +9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 BED 34.6% 12.5% +6.1% +9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
51 BFC 70.2% 1.2% +14.1% +65.0% +44.7% +0.9% +0.3% 315.5 606.7 641.6 696.8 793.7
52 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BHN 81.4% 20.7% -0.9% +72.0% +38.9% +30.4% +25.9% 7.4 12.6 9.4 10.4 11.6
54 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
55 BIC 16.6% 32.1% -20.7% -24.0% -2.3% -3.3% -6.2% 37.4 75.0 93.2 99.6 114.7
56 BID 32.5% 26.5% +1.5% +19.0% +0.6% +0.9% +0.7% 1,118.6 1,281.3 1,144.6 1,179.5 1,496.2
57 BII 160.0% 7.1% +18.2% +116.7% +62.5% +8.3% 0.0% 378.6 545.9 643.9 741.2 719.3
58 BKC 19.6% 20.3% -5.2% +1.9% 0.0% +12.2% +10.0% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
59 BLF 105.6% 15.9% +32.1% +37.0% +23.3% +8.8% +8.8% 5.2 6.0 6.3 6.5 9.6
60 BMC 21.7% 39.0% -29.1% +14.1% -5.2% -1.4% 0.0% 15.5 16.9 14.1 14.1 14.3
61 BMI 107.9% 1.7% +23.2% +97.8% +26.4% +17.1% +13.2% 224.1 370.2 384.6 429.3 596.0
62 BMP 83.2% 0.2% +18.3% +69.2% +12.2% +8.4% +3.9% 160.4 193.3 176.5 177.2 163.1
63 BPC 8.5% 38.2% -32.0% -21.5% -12.1% -2.9% -15.0% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
64 BRC 16.7% 12.5% +2.4% -6.2% -4.5% 0.0% -3.7% 0.2 0.3 0.4 0.5 0.3
65 BSC 0.0% 23.0% -23.0% -23.0% -23.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 BSI 32.3% 9.1% +23.8% +2.8% +3.3% +5.2% +5.2% 33.5 38.3 52.3 58.9 102.0
67 BST 15.6% 74.9% -74.9% -41.7% -3.1% -6.0% -0.8% 0.5 1.0 0.7 0.9 1.0
68 BTP 29.1% 14.5% +14.5% +18.3% -6.9% -1.7% -0.4% 29.4 49.1 28.5 24.8 22.2
69 BTS 32.4% 10.0% +7.1% +25.0% +4.7% -4.3% -4.3% 2.1 2.1 2.1 1.8 1.6
70 BTT 7.9% 25.8% -9.7% -4.0% -14.0% -4.7% -6.9% 0.9 1.1 1.1 1.1 0.6
71 BTW 22.2% 51.3% +4.5% -42.7% -1.7% 0.0% 0.0% 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1
72 BVH 50.8% 38.1% -34.9% +15.1% +3.2% +2.2% +0.6% 499.9 792.7 703.4 728.9 726.0
73 BVS 54.4% 0.0% +8.9% +41.9% +25.8% +15.1% +9.9% 97.7 164.8 172.9 181.8 206.3
74 BWE 65.6% 0.6% +1.7% +56.3% +10.2% +0.4% +1.3% 185.4 244.2 249.2 245.1 319.8
75 BXH 122.2% 0.0% +20.8% +24.1% +3.4% 0.0% 0.0% 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
76 C32 45.8% 0.0% +36.2% +37.1% +23.5% +4.4% +3.8% 81.2 142.8 228.6 320.8 338.7
77 C47 44.6% 26.1% -20.7% +36.9% +5.7% +13.0% +6.6% 44.0 79.1 111.5 127.2 226.1
78 C69 111.9% 71.7% -66.8% +85.4% +50.8% +12.7% +8.5% 268.8 222.8 163.3 186.6 217.3
79 C92 25.8% 57.6% -56.2% -57.6% -4.9% +2.6% 0.0% 0.8 1.8 2.3 2.5 2.9
80 CAG 0.0% 27.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 CAN 75.7% 4.5% +6.0% +21.4% +22.8% +14.6% +17.7% 0.4 0.6 0.9 0.7 0.3
82 CAP 17.1% 17.4% +15.5% +10.8% +11.9% +2.5% +2.8% 8.1 11.8 9.7 10.6 13.9
83 CAV 37.4% 1.4% +37.2% +22.8% +8.5% -1.1% -0.6% 2.1 1.6 1.2 1.1 0.9
84 CCI 32.7% 13.6% +2.2% +4.9% +4.9% +1.4% -4.8% 2.3 2.3 1.5 1.7 3.5
85 CCL 113.0% 19.5% -3.2% +91.1% +10.4% +12.0% +5.9% 213.5 302.4 310.1 317.6 403.4
86 CDC 113.3% 12.9% +70.7% +104.8% +13.0% -3.4% -5.9% 2.1 3.3 4.9 5.2 7.4
87 CDN 36.5% 15.6% +14.0% +23.2% +15.2% -2.6% 0.0% 2.5 3.8 3.0 2.9 2.9
88 CEE 14.5% 15.5% +3.1% -15.5% -5.7% 0.0% -6.2% 13.3 9.6 7.2 8.8 10.2
89 CEO 23.7% 29.1% -27.7% +17.7% -6.4% +4.3% +2.8% 1,044.0 1,652.2 1,839.8 1,876.5 2,256.0
90 CET 64.3% 42.5% -41.0% -8.0% +35.3% -14.8% +4.5% 34.9 68.8 74.5 78.9 98.0
91 CHP 14.2% 7.2% -6.1% +8.4% +7.2% +3.2% 0.0% 10.8 12.3 14.9 14.5 11.4
92 CIA 24.4% 34.0% -27.7% +16.3% -4.5% +1.9% +2.9% 8.2 11.0 10.5 10.9 12.6
93 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 CIG 15.3% 35.0% -8.0% -3.9% -14.8% -3.9% -8.0% 7.8 9.3 8.4 6.6 6.1
95 CII 5.6% 30.6% -22.7% -3.7% -0.3% +0.6% -3.2% 905.6 1,417.0 1,321.5 1,283.4 1,525.5
96 CJC 58.3% 9.5% -9.5% +11.1% +31.9% +8.6% +8.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 CKG 4.2% 3.9% +4.2% +4.2% +4.2% +4.2% +4.2% 1,088.9 1,088.9 1,088.9 1,088.9 1,088.9
98 CKV 18.4% 26.9% -16.4% -26.5% +2.9% -3.9% -6.2% 0.5 0.8 0.4 0.4 0.1
99 CLC 24.4% 18.2% -9.1% +19.5% +6.7% +2.9% +1.1% 8.1 9.2 7.8 6.8 5.1
100 CLG 5.4% 79.9% -28.0% -33.3% -18.6% -4.1% -5.6% 100.6 85.3 42.6 43.1 37.1