PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 32.6% 33.4% -32.0% +0.4% +7.8% -1.2% -3.5% 2,256.1 2,230.1 2,545.3 1,955.5 1,702.9
2 AAM 10.9% 10.0% +1.7% -9.3% -6.7% -0.9% -1.8% 1.7 2.3 3.1 4.0 4.2
3 AAV 29.5% 49.6% -38.0% -34.5% +9.6% +1.8% -3.4% 175.4 206.4 332.1 354.6 325.9
4 ABT 4.9% 23.4% -21.5% -3.6% -5.9% +4.9% +0.6% 0.6 0.9 1.0 2.8 2.6
5 ACB 34.8% 9.8% +3.4% +0.4% +18.8% +0.8% -2.0% 3,034.9 4,585.3 4,133.8 3,375.9 3,598.5
6 ACC 0.6% 24.8% -14.7% -19.3% -15.1% -12.4% -12.9% 2.8 5.0 8.7 4.9 5.2
7 ACL 57.8% 27.4% -25.8% +30.0% +46.0% +21.3% +10.1% 28.2 38.1 62.2 71.7 67.0
8 ACM 200.0% 10.0% +80.0% +125.0% +125.0% +12.5% +28.6% 380.0 616.0 807.9 1,562.9 1,534.9
9 ADC 40.2% 15.9% -8.3% -9.5% +25.4% -2.1% -2.1% 0.4 0.6 0.6 0.1 0.1
10 ADS 8.1% 26.2% -25.1% -6.7% -2.1% 0.0% 0.0% 5.2 2.8 3.3 4.2 4.7
11 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 AGF 13.6% 52.9% -25.1% -52.9% +13.6% -13.8% -13.8% 3.3 1.1 1.5 1.4 2.5
13 AGM 72.9% 11.2% +68.0% +42.7% +21.0% -1.3% -8.7% 15.8 29.5 53.5 58.1 41.7
14 AGR 61.8% 31.4% -15.2% +4.4% +23.6% -5.1% -9.9% 250.7 266.2 396.5 513.9 428.1
15 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ALT 13.7% 32.0% -1.9% +2.7% +4.6% -12.4% -12.4% 0.4 0.7 0.9 0.3 0.0
17 AMC 14.3% 8.7% +8.1% +5.3% +11.1% +5.3% +5.3% 0.4 0.5 0.4 1.0 1.0
18 AMD 128.6% 38.5% +74.9% +86.0% +9.2% -6.2% -2.4% 3,463.6 4,997.0 5,088.1 4,717.9 4,736.0
19 AME 30.0% 16.1% -7.1% +21.9% +16.4% +5.4% +5.4% 0.8 0.8 1.0 1.0 1.5
20 AMV 58.3% 31.9% -6.9% -24.7% +15.5% +6.2% -0.6% 312.9 510.9 591.3 672.8 659.9
21 ANV 37.1% 38.7% -36.9% -23.0% +1.2% -3.1% -6.0% 347.6 271.1 332.8 295.7 239.0
22 APC 51.5% 31.1% -27.8% +3.7% +45.9% -9.6% -17.2% 23.0 27.9 44.8 48.8 53.1
23 APG 23.9% 17.4% +7.0% -0.1% +7.0% +9.0% +7.5% 619.7 737.4 799.9 803.0 744.6
24 API 28.9% 60.5% -57.4% -16.2% -2.0% +2.1% -3.0% 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
25 APP 8.3% 50.0% -32.8% -25.0% -9.3% -2.5% -2.5% 0.3 0.6 1.1 2.0 1.7
26 APS 41.2% 27.3% -14.3% +41.2% +9.1% -4.0% -4.0% 35.9 65.6 22.8 22.4 19.9
27 ARM 0.0% 64.2% -61.2% -37.5% -24.0% -18.5% -18.5% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ART 52.9% 23.5% +4.0% +13.0% +13.0% -3.7% -3.7% 1,758.7 2,351.3 2,233.9 1,954.2 1,728.2
29 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ASM 65.9% 32.6% -19.4% -9.5% +18.0% +0.7% -9.0% 2,281.2 1,972.5 2,217.4 2,389.7 2,080.5
31 ASP 8.4% 39.2% -16.8% -24.1% +5.8% -3.5% -9.2% 61.6 46.7 57.4 60.3 49.8
32 AST 24.4% 43.3% -18.8% -39.7% 0.0% -1.9% -4.9% 70.7 82.7 117.1 102.7 91.0
33 ATG 51.9% 37.3% -35.2% +27.4% +41.1% -11.2% +6.8% 77.8 77.1 97.8 166.3 182.9
34 ATS 35.5% 18.6% +11.3% -18.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 BAX 12.5% 45.8% -40.0% -13.1% +3.2% +4.2% -2.1% 8.8 2.7 3.5 3.1 3.0
38 BBC 15.2% 29.3% -25.8% -19.1% +14.7% +0.9% -2.6% 0.9 1.7 2.9 1.8 1.4
39 BBS 133.3% 0.0% +55.6% +20.7% +21.7% +19.7% +19.7% 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0
40 BCC 42.0% 21.1% -20.2% +4.4% -1.4% -1.4% -5.3% 134.6 160.4 170.5 104.0 100.4
41 BCE 29.6% 4.2% +25.9% +15.2% +14.7% +2.3% -0.5% 63.6 79.4 133.6 96.1 81.4
42 BCG 79.5% 19.6% +33.3% +21.1% +50.4% +26.4% +21.3% 473.3 414.2 506.4 612.7 549.6
43 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
44 BDB 16.7% 0.0% +9.1% +9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 BED 34.6% 16.7% +25.0% -10.3% +9.4% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
46 BFC 18.6% 40.6% -34.5% +1.3% -0.8% -3.7% -6.3% 182.3 317.3 558.3 366.2 392.2
47 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 BHN 30.6% 44.8% -43.1% -26.7% +8.9% +0.8% -3.3% 6.6 8.3 12.6 4.0 3.2
49 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
50 BIC 2.4% 30.4% -10.1% -23.5% -22.0% -8.5% -12.9% 24.3 45.1 89.4 146.7 136.6
51 BID 33.9% 25.7% +23.9% -19.1% +10.6% +3.4% +1.9% 1,183.4 1,276.5 1,387.4 1,222.6 1,203.9
52 BII 60.0% 38.5% -27.3% 0.0% 0.0% -11.1% -20.0% 331.1 388.4 525.1 917.1 976.8
53 BKC 12.2% 20.3% -5.2% -5.2% -9.8% -9.8% -9.8% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
54 BLF 61.1% 34.1% +61.1% -25.6% +16.0% 0.0% -9.4% 4.2 4.2 6.0 4.8 6.1
55 BMC 21.7% 39.8% -29.4% -20.9% +0.5% -4.8% -13.4% 19.9 21.5 22.1 22.9 18.6
56 BMI 59.4% 16.0% -11.1% -7.8% +27.8% +0.5% -3.5% 190.1 226.2 319.6 244.0 199.5
57 BMP 62.4% 1.5% +6.9% +19.2% +27.7% +8.7% +6.9% 152.8 178.2 189.4 128.8 130.4
58 BPC 23.4% 31.8% -27.5% +3.6% -10.8% +6.4% -1.7% 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
59 BRC 21.1% 9.2% -0.5% +6.9% -2.2% +8.5% +8.5% 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1
60 BSC 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 BSI 28.0% 12.0% +5.6% +12.1% +5.6% +5.9% +4.3% 23.7 28.0 24.3 26.9 21.1
62 BST 0.0% 75.6% -75.6% -72.6% -43.5% -8.3% -8.3% 0.3 0.7 1.3 0.5 0.3
63 BTP 43.6% 4.8% +19.7% +32.8% +4.6% +8.2% +5.7% 29.1 50.6 53.2 50.1 46.8
64 BTS 29.4% 10.2% -2.2% 0.0% +15.8% +7.3% +7.3% 2.1 2.0 2.4 3.1 3.0
65 BTT 24.0% 14.7% +8.6% +13.6% +21.8% -1.2% -3.4% 0.7 0.9 1.1 1.2 0.7
66 BTW 49.7% 50.4% +38.2% -27.8% -41.6% -17.8% -17.8% 1.3 0.3 0.4 0.7 0.7
67 BVH 47.2% 46.0% -45.0% -28.0% -1.5% -3.4% -3.4% 403.4 653.5 886.6 799.3 751.5
68 BVS 27.8% 12.9% -9.8% +3.1% +12.2% +3.1% +1.0% 71.1 109.9 173.3 175.4 168.8
69 BWE 48.7% 17.1% -13.6% +7.2% +25.3% -0.2% +0.2% 184.0 207.1 210.8 187.3 195.5
70 BXH 114.8% 14.3% -5.9% +65.7% +20.0% +20.0% +20.0% 1.6 1.9 0.1 0.2 0.4
71 C32 18.5% 19.1% -16.3% +6.7% +5.4% -5.9% -6.7% 34.9 54.1 78.9 76.5 69.6
72 C47 30.9% 33.1% -30.7% -15.2% +24.1% -13.2% -19.1% 19.4 28.1 36.3 27.5 26.8
73 C69 35.7% 81.8% -67.2% -3.4% -10.9% -6.6% -6.6% 292.9 277.1 249.1 146.6 135.0
74 C92 12.1% 59.8% -54.9% -59.8% -59.8% -2.6% -7.5% 0.4 0.8 1.6 2.2 2.5
75 CAG 0.0% 27.0% -27.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 CAN 16.0% 49.5% -48.9% -26.6% +8.2% -3.7% -3.7% 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
77 CAP 7.1% 26.8% -19.4% +0.7% -7.4% +4.9% +5.3% 7.7 9.4 11.9 6.0 6.7
78 CAV 35.0% 4.9% +35.0% +18.0% +12.5% -2.2% -2.2% 2.7 1.7 1.7 0.7 0.7
79 CCI 28.0% 16.7% +7.1% -4.6% +0.7% -0.4% -2.9% 2.4 3.9 3.9 3.1 1.3
80 CCL 113.5% 19.3% +44.9% +16.0% +43.7% +25.0% +19.9% 225.0 227.8 317.3 305.5 294.1
81 CDC 83.3% 5.6% +47.2% +29.0% +47.2% +29.4% +37.5% 1.0 1.6 1.3 1.2 1.5
82 CDN 13.8% 17.0% +5.6% +2.7% +4.4% +5.0% 0.0% 3.0 2.8 4.7 2.7 2.5
83 CEE 12.6% 16.9% -10.9% -1.7% -6.6% +8.5% -2.0% 13.3 16.9 1.4 0.8 0.7
84 CEO 35.6% 31.0% -24.5% -11.1% +15.9% -14.0% -16.7% 931.1 1,158.6 1,750.4 2,280.9 2,000.8
85 CET 28.6% 60.0% -52.6% -43.8% -21.7% 0.0% -10.0% 22.5 43.2 73.2 81.7 64.0
86 CHP 4.6% 15.1% -10.4% -10.8% -6.2% -5.2% -4.7% 9.9 9.5 8.9 7.2 9.8
87 CIA 30.2% 38.1% -35.6% -27.3% +0.9% -3.4% -4.3% 7.4 10.1 10.2 8.4 13.1
88 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 CIG 30.0% 32.8% -29.9% -7.1% +7.7% -10.6% -5.8% 8.8 10.6 18.5 34.9 40.2
90 CII 1.4% 29.8% -17.4% -29.5% -2.7% -2.4% -6.4% 802.9 1,160.6 1,737.9 2,001.4 1,802.2
91 CJC 15.8% 37.1% -37.1% -22.8% -22.8% -5.0% -14.3% 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2
92 CKV 0.9% 39.7% -28.8% -23.5% -37.4% -5.0% -3.4% 0.7 1.3 2.4 3.5 0.7
93 CLC 21.6% 21.4% -18.4% -12.0% +2.4% +6.2% +4.1% 7.9 13.2 11.9 15.5 13.7
94 CLG 12.3% 76.7% -33.2% -51.1% -20.3% +2.2% -5.5% 97.2 139.5 150.0 136.8 159.1
95 CLH 68.1% 3.5% +35.4% +53.5% +25.0% +5.4% +12.7% 2.3 1.4 2.4 4.9 4.4
96 CLL 21.1% 4.4% +13.5% +14.3% +13.9% +5.4% +5.0% 3.7 3.0 0.6 0.8 0.8
97 CLM 23.1% 22.7% +22.1% -14.4% +9.6% 0.0% -5.9% 0.4 0.6 0.7 0.0 0.0
98 CLP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 CLW 62.9% 12.3% +51.1% +18.3% +0.7% +10.3% +2.6% 1.0 0.7 0.9 0.0 0.1
100 CMC 29.7% 53.8% +29.7% -46.1% -38.5% -9.4% -2.0% 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0