PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 17.5% 41.2% -38.0% -7.7% +9.9% +7.3% +0.3% 1,646.6 1,865.3 1,900.6 2,548.9 2,389.6
2 AAM 46.0% 0.0% +39.0% +9.0% +9.0% +5.0% +0.7% 4.6 5.3 2.4 2.5 1.8
3 AAV 4.3% 69.7% -38.0% -32.9% -3.9% +3.2% +2.1% 168.6 124.6 114.2 161.1 181.7
4 ABT 30.0% 8.1% +24.3% +5.3% +8.2% +2.4% +7.1% 2.5 1.3 0.9 0.9 0.8
5 ACB 10.2% 41.4% -35.4% -11.1% +2.4% +2.0% -2.3% 3,359.8 2,498.8 2,039.8 2,531.4 2,343.5
6 ACC 24.6% 5.3% +3.9% +12.1% -2.3% -1.8% 0.0% 1.0 1.3 1.3 0.5 0.7
7 ACL 350.6% 14.7% +329.7% +107.6% +23.2% -6.0% -1.6% 32.1 46.1 40.6 28.2 15.5
8 ACM 40.0% 41.7% -36.4% -22.2% 0.0% +40.0% 0.0% 238.7 184.0 210.9 281.2 86.5
9 ADC 0.0% 22.7% -12.6% -17.7% -15.5% -4.4% 0.0% 0.5 0.7 1.1 0.1 0.1
10 ADS 0.8% 19.5% -19.0% -15.9% -8.3% -1.1% -1.1% 16.0 16.8 13.7 8.5 6.7
11 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 AGF 74.3% 37.8% -14.1% -20.8% +11.3% +1.9% -2.1% 4.0 5.7 3.7 6.7 1.5
13 AGM 25.9% 31.0% +17.2% +11.6% -3.2% +0.5% +0.5% 6.1 8.5 3.3 4.5 2.0
14 AGR 33.3% 25.3% -20.8% +5.1% +21.6% +20.6% +4.3% 162.7 175.3 204.4 397.7 577.1
15 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ALT 15.0% 16.7% -0.8% +2.4% +4.0% +4.8% +2.4% 0.6 0.6 1.0 0.2 0.0
17 ALV 78.9% 67.3% -65.3% +13.3% +54.5% +3.0% +3.0% 30.4 13.4 17.6 20.8 17.4
18 AMC 23.4% 14.3% -13.6% +8.0% +12.5% +1.9% -1.8% 1.4 0.9 0.7 1.5 1.1
19 AMD 0.5% 55.4% -50.5% -40.1% -17.0% -0.9% -3.5% 1,405.4 1,998.6 3,473.4 3,135.9 2,722.1
20 AME 3.2% 51.5% -21.0% -28.5% -37.6% -25.2% -9.3% 0.2 0.3 0.5 0.8 0.1
21 AMV 146.2% 17.7% +82.6% +8.3% -14.5% -4.1% -0.3% 84.9 75.9 26.1 12.3 11.5
22 ANV 65.2% 16.9% +16.6% +16.4% -10.2% -7.6% -2.8% 582.1 544.0 395.3 342.7 253.8
23 APC 33.3% 32.7% -13.3% -3.1% +8.5% +7.6% -1.7% 57.1 54.1 47.1 66.2 62.1
24 APG 92.6% 12.6% +56.2% +31.0% +15.5% +6.9% -4.8% 391.8 417.5 384.7 446.0 354.3
25 API 50.0% 24.0% -16.5% +19.4% +1.3% +6.0% +0.4% 4.7 4.9 2.1 3.3 3.9
26 APP 8.9% 55.0% -50.0% -52.9% -18.3% -2.0% 0.0% 2.2 0.6 0.7 0.6 0.6
27 APS 10.7% 26.2% -3.1% 0.0% 0.0% 0.0% -3.1% 89.2 24.8 21.3 21.2 17.5
28 ARM 157.2% 0.1% +38.7% +19.2% +93.2% +57.3% +20.7% 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
29 ASA 0.0% 78.1% -75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ASM 6.9% 52.0% -30.4% -43.4% -6.8% -9.7% -6.3% 3,594.7 2,745.2 2,137.8 1,742.7 1,538.1
32 ASP 11.3% 17.8% -14.0% -4.4% +4.7% -0.2% +3.0% 7.6 5.5 6.1 6.2 5.1
33 AST 19.8% 15.3% -12.4% +8.8% +2.2% +0.7% -0.6% 93.0 96.4 67.1 59.3 56.7
34 ATA 33.3% 73.3% -69.2% -33.3% +33.3% 0.0% +33.3% 19.1 18.8 4.2 4.7 0.3
35 ATG 46.9% 59.2% -40.0% -35.9% -10.2% +5.2% -4.7% 174.6 199.5 136.1 150.1 138.0
36 ATS 2.7% 36.7% -21.9% -9.0% -11.6% -11.1% -10.0% 8.5 7.7 1.8 0.7 0.4
37 AVF 50.0% 50.0% 0.0% -25.0% -25.0% 0.0% 0.0% 107.7 46.0 13.6 15.2 2.9
38 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 B82 83.3% 64.5% -56.0% +10.0% +10.0% 0.0% 0.0% 1.7 0.2 0.4 0.0 0.0
40 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAX 72.5% 0.0% +32.7% +30.2% +22.3% +23.2% 0.0% 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0
42 BBC 3.1% 28.0% -21.7% -19.8% -8.3% -4.5% -0.3% 0.4 0.3 0.4 0.6 1.0
43 BBS 25.0% 30.6% +4.2% -24.2% -14.5% -5.7% 0.0% 3.3 0.2 0.0 0.0 0.0
44 BCC 25.8% 9.3% -4.9% 0.0% +20.0% +14.7% 0.0% 64.3 87.5 153.6 302.5 263.3
45 BCE 32.1% 1.9% +12.8% +25.5% +20.7% +8.3% -0.6% 24.7 19.4 21.2 34.6 23.8
46 BCG 10.7% 26.0% -10.7% -21.2% -1.1% -2.3% -0.4% 202.7 177.2 160.2 119.1 117.9
47 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
48 BDB 182.9% 6.6% +182.9% +45.6% -5.7% -5.7% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 BED 150.0% 4.0% +32.3% +7.5% +87.0% +28.4% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 BFC 15.3% 31.8% -30.3% -10.4% -4.1% +15.3% +2.3% 60.9 95.5 146.8 201.5 174.9
51 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 BHC 70.6% 19.4% -3.3% +26.1% +61.1% +26.1% 0.0% 1.5 0.9 1.4 2.7 6.6
53 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
54 BHT 12.5% 43.8% -38.6% -30.8% -30.8% 0.0% 0.0% 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
55 BHV 18.6% 17.7% +4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 BIC 10.8% 32.5% -29.7% -6.6% -5.2% -8.5% +4.4% 7.2 7.0 5.8 7.7 3.9
57 BID 55.2% 24.6% -23.0% -2.6% -0.3% +5.5% -2.3% 2,372.1 1,800.5 1,464.5 2,158.0 2,070.9
58 BII 16.7% 53.3% -30.0% -50.0% -22.2% 0.0% -22.2% 157.6 195.9 157.0 176.9 116.9
59 BKC 59.6% 2.2% +3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
60 BLF 26.9% 21.4% +3.1% +6.5% -2.9% -2.9% 0.0% 1.3 0.3 0.2 0.3 0.1
61 BMC 17.2% 7.1% +1.4% -1.4% +5.9% -1.7% +0.4% 9.0 10.3 14.5 20.4 17.1
62 BMI 17.1% 33.4% -29.1% -10.0% +6.0% +2.6% -0.9% 78.4 66.6 51.1 59.7 51.4
63 BMP 6.4% 38.5% -33.1% -23.6% -7.8% -8.5% -3.0% 180.9 132.7 126.8 168.0 146.0
64 BPC 16.1% 34.8% -27.9% -14.4% -19.4% -19.4% -5.5% 0.5 1.0 0.6 1.1 0.5
65 BRC 29.7% 2.3% +5.6% +6.2% +14.7% +10.7% 0.0% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
66 BSC 9.2% 0.0% +7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
67 BSI 9.9% 36.3% -30.1% -26.2% -2.4% -2.0% -1.0% 74.1 33.5 15.5 12.9 6.7
68 BST 396.0% 0.0% +317.5% +89.1% +29.5% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 BT6 23.1% 69.8% -68.0% -33.3% -27.3% +6.7% -5.9% 1.2 1.1 1.4 1.6 1.5
70 BTH 304.8% 15.0% +63.5% +88.9% +226.9% +254.2% -14.1% 3.0 6.0 11.9 29.5 73.4
71 BTP 28.2% 13.2% +18.0% +1.6% +14.9% -3.7% -3.7% 29.5 41.9 70.1 111.3 110.7
72 BTS 11.9% 20.3% 0.0% -11.3% -11.3% +6.8% 0.0% 1.3 1.5 1.7 2.0 1.4
73 BTT 16.9% 16.9% +1.0% +4.9% +9.7% +2.7% +0.8% 0.9 1.4 2.0 2.1 4.4
74 BVG 27.3% 36.4% -17.6% +7.7% -6.7% +16.7% 0.0% 3.3 4.7 8.1 19.7 11.8
75 BVH 33.2% 12.3% +0.6% -3.5% +6.3% +0.6% -1.6% 135.4 88.9 99.0 138.0 107.6
76 BVS 8.5% 38.0% -36.5% -14.8% 0.0% -3.1% -0.8% 29.8 42.5 40.9 33.1 24.8
77 BWE 65.5% 5.3% -1.3% +30.7% +6.3% +3.8% +0.6% 501.0 773.0 1,205.4 1,533.7 1,140.4
78 BXH 68.6% 11.0% +6.6% +68.6% +19.8% -0.7% +3.6% 0.9 0.6 0.6 1.4 0.7
79 C21 10.6% 7.4% -6.7% +2.0% +1.6% -1.6% 0.0% 4.7 2.1 2.1 1.0 1.1
80 C32 29.3% 19.8% -16.7% -3.1% +14.9% +4.2% -0.8% 52.1 52.0 64.3 110.8 144.8
81 C47 27.2% 46.3% -5.7% -24.8% -41.0% -19.3% -0.9% 38.5 30.8 23.4 39.4 27.6
82 C69 82.9% 2.6% +31.6% +47.1% +50.0% +31.6% +1.4% 25.1 33.4 63.4 148.2 231.6
83 C92 64.0% 25.5% -18.0% +54.7% +36.7% 0.0% 0.0% 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 CAG 177.8% 1.2% +150.1% +10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 CAN 102.9% 0.0% +50.0% +57.9% +85.8% +9.7% 0.0% 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
86 CAP 37.1% 9.4% +27.6% -1.2% +9.3% -1.2% -0.5% 10.3 8.4 6.3 3.9 2.3
87 CAV 25.0% 8.7% +13.9% -1.2% +0.9% -1.9% +0.9% 29.3 4.0 1.9 2.6 4.9
88 CCI 10.5% 20.4% -20.4% -4.7% +3.9% -2.4% +1.7% 3.2 5.7 5.8 9.6 16.8
89 CCL 14.5% 31.5% -26.4% -6.6% +8.4% -0.3% -0.6% 133.7 113.5 97.4 126.9 108.4
90 CCM 56.0% 28.8% +15.9% +27.9% +4.0% +4.0% +51.9% 0.6 0.2 0.0 0.0 0.1
91 CDC 12.9% 21.5% -15.7% -7.3% +2.0% -1.3% -1.3% 1.5 0.6 0.4 0.8 0.4
92 CDO 23.6% 49.5% -21.4% -8.3% +10.0% 0.0% +10.0% 86.8 121.5 108.1 124.3 116.3
93 CEE 17.9% 13.8% -2.2% +6.5% +7.1% +1.7% -1.6% 44.1 40.3 57.4 120.6 180.3
94 CEO 18.3% 31.3% -4.7% -12.1% -3.9% -6.8% -2.4% 1,175.7 775.9 714.9 921.5 550.2
95 CET 53.8% 2.4% +5.3% +25.0% +25.0% +42.9% +29.0% 15.6 21.7 28.6 43.5 70.2
96 CHP 8.7% 12.5% -8.2% -1.3% +6.6% -2.2% -1.3% 28.2 16.6 19.3 13.6 3.2
97 CIA 31.4% 52.8% -42.4% -33.9% -10.7% +16.9% +17.5% 18.2 16.1 20.7 26.3 40.7
98 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 CID 0.0% 76.1% -22.7% -68.5% -74.2% -22.7% 0.0% 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0
100 CIG 75.7% 13.7% +65.4% -6.6% +11.8% +1.8% +1.3% 48.0 21.0 34.2 44.4 56.3