PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 66.2% 9.8% +28.9% +31.7% +23.4% -2.1% -6.2% 2,490.7 2,625.7 2,676.9 2,807.7 4,215.0
2 AAM 13.8% 7.6% -5.4% +8.5% +6.5% 0.0% -2.5% 2.0 1.8 2.0 2.0 3.6
3 AAV 202.3% 12.8% +58.5% +165.3% +71.1% -10.3% -0.8% 330.9 445.3 461.9 485.3 685.8
4 ABS 176.9% 0.0% +153.7% +153.7% +166.7% +34.0% +30.9% 222.0 222.0 218.1 208.6 178.2
5 ABT 6.7% 13.5% -7.2% +3.2% -2.4% +2.6% +2.9% 1.1 1.5 1.7 2.0 4.0
6 ACB 59.0% 6.8% +19.9% +22.0% +14.1% -5.4% -5.4% 7,327.6 9,445.7 10,034.7 10,384.2 10,666.5
7 ACC 44.0% 24.7% +11.3% +35.8% +16.1% -13.4% -11.0% 19.9 31.4 37.1 37.1 50.6
8 ACL 69.1% 49.5% -38.0% -49.5% +6.5% -7.0% -8.2% 83.1 122.5 126.6 141.7 216.9
9 ACM 466.7% 0.0% +240.0% +142.9% +112.5% +54.5% +41.7% 982.0 1,389.0 1,484.8 1,761.2 3,405.5
10 ADC 99.0% 18.8% +28.5% +45.0% +35.3% +5.7% +5.7% 3.1 5.1 3.6 3.6 4.3
11 ADS 38.2% 7.7% +21.8% +21.8% +28.3% +17.1% +15.4% 17.8 29.7 30.6 34.0 81.2
12 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 AGF 140.9% 13.1% +42.5% +89.3% +26.2% -11.7% -11.7% 4.0 6.2 4.7 4.4 0.9
14 AGG 17.4% 1.6% +11.9% +11.9% +13.8% +12.1% +10.2% 1,370.9 1,370.9 1,487.7 1,686.0 1,736.6
15 AGM 42.4% 23.0% +25.0% +13.3% +1.2% -6.9% -7.9% 32.8 37.6 36.0 39.5 57.5
16 AGR 431.8% 13.0% +243.1% +254.5% +141.2% +15.3% +7.8% 1,056.5 1,704.2 1,941.3 2,013.7 3,501.7
17 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ALT 33.0% 0.0% +20.9% +7.3% +6.4% +26.7% +26.7% 0.6 0.5 0.5 0.6 1.4
19 AMC 2.5% 20.1% -12.1% -3.5% +1.8% -13.0% -13.0% 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
20 AMD 100.6% 36.3% +81.9% +24.0% +17.8% +18.2% +14.9% 3,978.4 3,055.7 3,235.6 3,622.3 6,444.8
21 AME 50.8% 0.0% +35.3% +31.4% +46.0% +27.8% +27.8% 1.0 1.2 1.3 1.6 3.7
22 AMV 19.4% 48.6% -35.5% -16.8% -23.2% -38.0% -38.3% 656.8 770.6 830.3 971.6 1,775.0
23 ANV 97.8% 3.8% +19.6% +38.1% +15.8% 0.0% +7.3% 262.8 281.2 307.1 374.2 335.9
24 APC 100.0% 10.3% +34.7% +40.9% +26.5% 0.0% +0.8% 45.1 61.3 67.7 72.0 112.9
25 APG 46.8% 7.2% +10.0% -7.2% +14.3% -3.3% -4.1% 964.7 1,143.3 1,220.6 1,320.5 2,030.4
26 APH 0.0% 30.5% -15.8% -15.8% -14.4% -12.9% -13.1% 514.3 514.3 557.6 500.6 464.7
27 API 175.0% 0.0% +46.2% +132.2% +117.7% +51.4% +52.6% 47.2 84.4 104.4 136.8 282.3
28 APP 86.7% 20.0% -9.7% +69.7% +69.7% +43.6% +40.0% 1.2 1.9 1.8 2.3 5.0
29 APS 358.8% 0.0% +333.3% +239.1% +178.6% +56.0% +41.8% 267.2 421.5 522.1 638.3 1,762.0
30 ARM 163.0% 22.1% +12.5% +98.5% +163.0% -19.0% -19.0% 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
31 ART 236.8% 0.0% +156.0% +190.9% +166.7% +93.9% +77.8% 2,465.0 2,458.4 2,747.2 3,155.2 8,701.9
32 ASG 4.2% 14.0% -14.0% -14.0% -3.4% -3.6% -3.1% 20.4 20.4 19.3 22.6 24.1
33 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ASM 425.0% 4.5% +179.8% +254.9% +90.9% +6.9% 0.0% 3,273.3 4,327.7 4,331.5 4,572.9 4,685.5
35 ASP 48.0% 9.1% -2.8% +38.6% +22.6% +2.2% +2.5% 54.3 61.6 66.4 74.3 156.3
36 AST 53.4% 30.0% -25.1% +35.3% +26.9% +10.0% +10.4% 94.8 106.9 105.9 106.3 124.4
37 ATG 17.3% 40.2% -4.7% -10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 58.5 50.2 21.8 28.5 0.0
38 ATS 57.4% 7.9% +3.7% +28.8% +28.8% -7.9% -7.9% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAX 105.1% 12.2% +61.0% +92.3% +25.8% -4.2% -2.4% 10.2 16.1 18.4 18.8 15.5
42 BBC 45.2% 18.1% +3.9% +29.2% +20.8% -9.2% -10.3% 2.6 3.2 3.7 4.2 2.6
43 BBS 14.6% 21.4% -5.2% -6.0% -10.6% -6.0% -6.0% 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7
44 BCC 86.0% 7.9% +32.9% +36.8% +32.9% 0.0% -3.1% 423.6 625.8 688.3 791.7 1,378.0
45 BCE 102.4% 20.0% +83.9% +60.7% +45.3% -14.5% -14.5% 174.2 249.2 267.8 311.5 609.8
46 BCF 15.4% 12.9% +1.3% +1.3% +11.6% -8.0% -5.4% 0.9 0.9 0.9 1.2 1.8
47 BCG 217.4% 15.0% +109.4% +108.8% +65.6% -15.0% -14.7% 804.4 1,123.2 1,201.7 1,330.8 1,886.1
48 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
49 BDB 16.7% 0.0% +9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 BED 6.7% 13.0% -13.0% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 BFC 67.2% 7.0% +40.3% +45.2% +2.5% -4.6% -5.1% 406.2 479.8 458.4 490.6 507.7
52 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BHN 95.4% 4.2% +16.8% +56.2% +14.3% +4.7% +1.4% 6.1 3.9 3.4 3.8 6.0
54 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
55 BIC 35.0% 21.4% -21.4% +25.7% +9.2% -5.8% -6.0% 89.6 127.8 125.4 135.7 170.4
56 BID 47.7% 18.0% -13.7% +19.1% +11.0% -6.8% -7.0% 1,750.0 2,093.9 2,199.7 2,239.5 2,131.4
57 BII 940.0% 5.5% +550.0% +642.9% +372.7% +13.0% +4.0% 622.1 864.1 922.8 1,092.7 2,393.9
58 BKC 54.3% 0.0% +22.4% +22.4% +20.3% +51.1% +51.1% 0.7 1.0 1.3 1.6 4.7
59 BKG 0.0% 30.1% -25.8% -25.8% -25.8% -25.8% -30.1% 390.2 390.2 390.2 390.2 364.5
60 BLF 47.8% 19.0% -12.8% +17.2% -2.9% +6.3% +6.3% 3.0 2.0 1.1 1.3 2.6
61 BMC 61.7% 11.8% +12.4% +49.8% +34.7% -1.4% +0.3% 51.1 74.7 89.7 97.7 175.3
62 BMI 107.2% 14.6% +22.7% +36.5% +3.4% -10.6% -12.4% 360.1 462.8 502.6 559.1 905.9
63 BMP 101.3% 8.4% +50.4% +24.5% +8.1% -4.6% -2.9% 222.8 247.0 253.1 270.8 420.7
64 BNA 17.9% 23.5% +6.6% +6.6% +13.1% -22.9% -22.2% 135.1 135.1 134.9 107.8 100.0
65 BPC 26.6% 8.5% +6.2% +12.3% +8.2% +13.3% +13.3% 0.3 0.4 0.4 0.5 1.4
66 BRC 35.6% 0.4% +11.9% +19.6% +18.4% +6.1% +5.6% 0.7 1.2 1.4 1.7 4.5
67 BSC 0.0% 23.0% -23.0% -10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 BSI 118.8% 13.2% +71.6% +94.3% +56.5% -0.3% -6.8% 338.6 583.8 710.7 847.3 2,052.4
69 BST 41.3% 66.2% -65.4% +14.9% +17.6% +10.0% +10.0% 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2
70 BTP 32.3% 12.3% +11.1% +0.3% +4.3% -0.7% -0.7% 34.8 20.0 18.5 20.3 30.9
71 BTS 52.9% 11.9% +20.9% +4.0% +18.2% +10.6% +8.3% 10.8 17.9 21.8 28.1 91.0
72 BTT 60.7% 1.6% +47.2% +38.2% +38.6% 0.0% +1.6% 4.7 7.3 8.6 10.5 18.0
73 BTW 13.3% 54.2% -49.7% +2.3% +5.6% +3.5% -1.9% 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
74 BVH 99.1% 11.9% +1.9% +47.5% +19.3% -3.3% -4.0% 901.4 1,100.9 1,125.6 1,173.5 1,207.4
75 BVS 200.0% 5.6% +127.9% +149.5% +123.6% -0.4% -2.9% 387.8 618.3 729.7 823.7 1,475.2
76 BWE 81.2% 14.2% +31.8% +18.9% +13.7% -11.3% -13.4% 417.6 556.6 612.1 617.6 943.7
77 BXH 48.1% 33.3% -4.8% -31.0% -6.3% 0.0% 0.0% 1.1 0.3 0.4 0.3 0.0
78 C32 47.2% 10.6% +30.3% +18.3% +6.0% -5.5% -6.9% 140.7 236.9 243.5 272.1 308.8
79 C47 67.6% 8.8% +4.1% +21.9% +28.1% +6.5% +9.6% 118.5 187.6 204.5 214.2 278.5
80 C69 302.4% 0.0% +207.3% +201.8% +156.1% +18.2% +26.1% 247.1 203.9 207.4 242.6 411.4
81 C92 103.1% 29.3% -29.3% +75.7% +85.7% +75.7% +75.7% 2.4 4.0 4.5 5.2 12.9
82 CAG 0.0% 60.9% -60.9% -60.9% -60.9% -56.6% -51.8% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
83 CAN 49.3% 15.0% -5.5% +8.9% -11.6% +2.0% +2.0% 1.1 1.7 1.9 1.5 0.8
84 CAP 51.6% 0.0% +43.0% +40.7% +30.0% +6.2% +4.9% 10.8 11.4 11.9 11.4 10.7
85 CAV 32.1% 3.9% +26.8% +9.2% -0.3% +4.4% +8.7% 1.9 1.9 2.0 2.2 8.2
86 CCI 44.1% 25.3% +4.8% +11.4% +2.0% -11.9% -11.6% 4.3 4.3 5.1 5.8 7.5
87 CCL 153.2% 11.2% +42.1% +38.2% +21.5% -0.5% -3.4% 322.2 397.0 410.9 457.4 666.7
88 CDC 108.6% 46.1% +74.4% +9.8% -3.7% -9.9% -12.9% 25.9 40.3 46.4 37.7 35.6
89 CDN 74.3% 5.2% +27.1% +53.2% +24.9% +1.0% -0.3% 4.4 5.5 6.2 7.0 8.6
90 CEE 35.5% 15.1% +16.0% +26.3% +26.8% -15.1% -15.1% 29.1 36.1 42.8 40.7 12.6
91 CEO 76.3% 23.5% +19.5% +44.4% +44.4% -23.5% -15.4% 2,169.0 3,108.6 3,432.9 3,742.7 5,691.3
92 CET 185.7% 4.8% +17.6% +66.7% +90.5% +8.1% 0.0% 55.2 71.7 70.7 72.2 70.0
93 CHP 9.7% 10.8% -8.6% +1.9% -4.1% -3.4% -1.3% 17.9 23.9 25.2 27.3 48.8
94 CIA 65.1% 9.0% +4.4% +30.3% +32.7% -2.1% -2.1% 16.4 20.6 22.3 21.8 15.6
95 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 CIG 126.7% 0.0% +70.0% +89.9% +92.1% +75.3% +64.3% 13.1 17.5 20.0 24.8 73.9
97 CII 42.0% 11.5% -8.0% +27.8% +35.3% +3.1% +3.6% 1,686.5 2,198.7 2,319.9 2,475.6 3,141.4
98 CJC 68.3% 9.0% +18.1% +28.7% -8.2% +1.5% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 CKG 48.0% 10.9% +41.1% +41.1% +38.5% -7.6% -9.0% 1,334.4 1,334.4 1,423.6 1,846.3 1,852.2
100 CKV 17.8% 28.7% -28.7% -4.0% -5.6% +7.2% +7.2% 4.4 6.8 8.2 10.3 5.0