PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 35.3% 3.9% +4.5% +29.2% +6.9% +0.3% -1.3% 2,454.3 3,193.0 3,334.0 3,487.5 3,629.4
2 AAM 12.9% 33.9% +5.6% -14.9% -18.6% -4.2% -0.9% 5.1 4.8 4.2 4.1 5.4
3 AAV 7.8% 70.0% -56.3% -4.9% -4.0% -4.0% +5.4% 163.2 153.7 161.9 113.5 156.0
4 ABT 12.1% 20.8% -8.5% -12.8% -1.3% -10.3% -8.0% 1.0 0.5 0.3 0.4 1.0
5 ACB 12.0% 22.4% -13.7% +4.4% +5.1% +4.4% +2.3% 2,371.2 1,458.8 1,050.4 1,183.2 1,425.6
6 ACC 12.9% 14.2% +5.5% -10.2% -0.8% -5.6% -0.5% 1.6 2.1 2.2 3.5 2.3
7 ACL 319.1% 14.3% +294.0% +18.5% -4.0% +7.8% +1.3% 40.7 47.0 43.0 35.5 52.9
8 ACM 0.0% 60.0% -60.0% -33.3% -33.3% -20.0% -20.0% 220.5 223.2 166.2 138.4 68.8
9 ADC 9.9% 21.2% -15.7% -8.2% +4.0% +0.6% 0.0% 0.4 0.6 0.1 0.2 0.0
10 ADS 0.8% 19.5% -13.7% -1.5% -3.6% -2.6% 0.0% 16.0 13.3 14.2 11.2 12.4
11 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 AGF 11.3% 60.3% -20.5% -18.1% -47.2% -7.0% 0.0% 4.9 5.1 3.4 0.8 0.0
13 AGM 4.5% 42.0% -1.3% -20.0% -15.4% -5.5% -0.2% 5.8 1.9 1.3 1.3 0.9
14 AGR 30.8% 5.1% +21.8% +18.6% +2.5% +3.0% -2.9% 175.7 186.4 190.9 323.3 380.8
15 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ALT 50.0% 5.8% +18.5% +17.6% +22.5% +37.4% +30.1% 0.6 0.6 0.3 0.4 0.8
17 ALV 10.5% 51.2% -48.8% -22.2% -32.3% -22.2% 0.0% 12.2 13.0 10.7 21.5 15.5
18 AMC 5.7% 21.3% -7.5% -3.6% -7.5% -15.5% 0.0% 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3
19 AMD 10.8% 55.2% -51.3% -38.9% -10.7% +1.7% +4.5% 1,461.9 2,156.8 980.1 953.7 1,376.3
20 AME 6.8% 61.4% -43.5% -52.7% -21.2% +6.8% -7.1% 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3
21 AMV 88.3% 30.9% +57.8% -23.5% -11.7% -9.0% -0.7% 99.0 38.3 58.2 40.2 45.0
22 ANV 79.7% 15.3% +43.6% +3.3% +5.5% +2.6% +1.3% 586.9 570.1 697.7 623.7 758.7
23 APC 3.8% 38.7% -20.4% -18.3% -3.5% -0.7% 0.0% 40.6 31.3 19.2 24.0 27.7
24 APG 92.8% 12.5% +71.7% +19.9% +17.0% +1.1% -0.5% 421.8 418.1 408.4 381.4 263.5
25 API 41.1% 23.3% -17.0% +6.5% -2.1% +0.4% 0.0% 2.7 1.1 0.8 0.2 0.2
26 APP 28.9% 46.8% -31.8% +5.5% +23.4% +13.7% 0.0% 2.1 0.3 0.1 0.2 0.0
27 APS 7.7% 15.2% -9.7% -12.5% -9.7% +3.7% 0.0% 30.5 13.0 9.6 7.0 4.5
28 ARM 70.1% 25.4% +14.0% +54.9% -18.6% -0.3% -1.7% 0.4 0.6 1.1 0.8 0.4
29 ASA 71.4% 36.8% -7.7% +71.4% +71.4% +33.3% 0.0% 6.4 2.7 5.4 13.0 4.1
30 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ASM 2.5% 49.5% -45.1% -13.4% -7.1% -1.6% +0.7% 2,846.2 1,794.8 1,641.4 1,684.7 2,038.4
32 ASP 9.4% 12.6% -11.9% +6.7% +0.5% -0.2% +0.5% 7.3 8.6 9.7 10.1 17.1
33 AST 5.7% 16.9% +3.3% 0.0% -16.6% -5.7% 0.0% 88.4 78.3 88.0 66.7 63.2
34 ATA 0.0% 71.4% -71.4% -33.3% -33.3% 0.0% 0.0% 18.2 11.0 15.0 13.5 11.4
35 ATG 27.1% 64.7% -8.3% -21.8% -12.9% +3.4% 0.0% 197.8 144.1 111.7 81.9 33.8
36 ATS 5.3% 53.8% -53.3% -45.1% -22.5% -11.1% -9.6% 5.0 0.5 0.2 0.1 0.0
37 AVF 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% +33.3% +33.3% 0.0% 79.0 48.8 75.4 122.9 42.0
38 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 B82 83.3% 26.7% -8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
40 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 BAX 247.8% 1.4% +222.9% +189.2% +75.2% +20.0% +2.1% 5.1 9.7 17.8 31.1 30.9
42 BBC 10.8% 15.1% -7.0% +0.6% +1.2% +1.3% +2.1% 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
43 BBS 22.4% 42.7% -34.9% -22.6% -13.7% -19.6% -11.8% 1.8 0.1 0.1 0.2 0.4
44 BCC 43.5% 4.3% +34.8% +32.8% +4.7% +8.5% +2.3% 147.6 264.9 302.3 276.3 337.1
45 BCE 19.0% 17.2% +14.8% +1.1% -11.3% 0.0% -1.9% 26.8 37.8 43.8 36.1 55.0
46 BCG 13.1% 24.4% +0.2% -6.7% -9.7% -5.6% -0.7% 346.1 437.8 540.7 282.8 250.9
47 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
48 BDB 147.5% 6.6% +147.5% -5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 BED 62.8% 51.0% -31.7% +21.7% -41.7% -26.1% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
50 BFC 0.0% 37.8% -29.8% -30.1% -22.5% -9.6% -1.6% 69.8 103.0 50.0 39.8 38.8
51 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 BHC 52.9% 10.3% +30.0% +30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5 0.5 0.3 0.2 0.0
53 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
54 BHT 12.5% 43.8% -43.8% -30.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
55 BHV 10.9% 0.0% +10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 BIC 13.4% 32.9% -23.9% -18.5% -7.3% +10.2% +6.4% 7.3 7.7 7.9 5.6 3.5
57 BID 57.0% 7.0% +39.9% +5.6% +1.5% +6.8% +0.4% 1,797.0 1,199.4 995.1 1,208.8 1,805.5
58 BII 57.1% 26.7% +22.2% +37.5% +10.0% +22.2% 0.0% 311.5 442.0 579.2 437.5 98.4
59 BKC 7.4% 37.6% -31.8% -36.3% -6.5% 0.0% 0.0% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
60 BLF 0.0% 52.6% -41.9% -51.4% -43.8% -14.3% 0.0% 1.8 1.9 3.3 2.0 1.4
61 BMC 28.7% 12.3% +22.2% +15.4% +11.3% +5.4% +1.3% 16.8 25.6 35.2 32.2 38.6
62 BMI 36.5% 11.9% +28.6% +22.2% -6.7% +11.1% -3.2% 124.4 133.6 172.5 266.2 320.0
63 BMP 19.3% 27.7% -10.5% +2.9% +6.1% +15.1% -1.0% 150.0 150.0 167.0 209.7 324.6
64 BPC 35.6% 23.8% -23.8% +5.3% +10.3% -5.9% -5.9% 0.6 0.4 0.3 0.5 1.4
65 BRC 35.9% 2.7% +2.3% +15.3% -0.5% +5.8% 0.0% 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4
66 BSC 7.0% 1.9% +7.0% -1.9% -1.9% -1.9% 0.0% 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
67 BSI 1.3% 42.0% -33.3% -13.0% -19.2% -5.7% 0.0% 31.3 13.1 10.1 9.0 9.7
68 BST 317.5% 0.0% +162.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 BT6 30.8% 63.0% -57.5% +13.3% +6.3% +6.3% +6.3% 1.3 1.0 0.7 1.4 3.2
70 BTH 342.9% 14.7% +78.8% +257.7% +2.2% +47.6% -14.7% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
71 BTP 26.0% 8.6% +20.5% +19.5% +8.7% +8.7% +4.5% 29.4 45.0 25.3 41.8 69.9
72 BTS 7.1% 23.7% -6.3% -15.1% -4.3% +2.3% 0.0% 1.6 1.8 1.7 1.2 0.0
73 BTT 14.0% 19.0% -0.1% +0.7% -8.2% -0.4% 0.0% 1.0 1.3 0.8 0.2 0.0
74 BVG 54.5% 29.2% +21.4% +6.3% +6.3% -5.6% -5.6% 10.2 19.6 25.7 7.0 8.0
75 BVH 20.8% 16.3% +16.4% -6.7% -5.0% +7.9% -0.7% 161.7 230.8 346.6 268.2 282.2
76 BVS 0.0% 40.1% -37.8% -7.4% -10.4% -3.4% 0.0% 32.0 34.2 26.0 31.1 33.9
77 BWE 64.1% 0.4% +53.8% +13.5% +12.4% +5.4% +2.6% 434.2 648.2 349.5 469.5 526.3
78 BXH 115.1% 8.9% +79.6% +52.9% +46.8% +32.1% 0.0% 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
79 C21 6.4% 5.3% +1.6% +3.3% +0.4% 0.0% +1.2% 2.6 3.1 3.2 0.7 1.6
80 C32 17.2% 13.9% +3.0% +6.3% -11.1% -0.2% +1.7% 45.5 53.4 41.9 36.0 28.5
81 C47 37.8% 40.2% +34.9% -19.0% +11.8% -1.5% -0.8% 33.5 22.2 22.1 13.3 20.0
82 C69 292.9% 8.3% +217.3% +236.7% +73.7% +1.2% -5.2% 75.4 144.5 178.9 220.7 171.8
83 C92 64.0% 0.0% +36.7% +18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 CAG 9.8% 0.2% +9.6% -0.2% -0.2% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 CAN 78.7% 19.9% +28.5% +13.8% -11.9% -11.1% -10.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
86 CAP 0.0% 22.0% -22.0% -4.9% -10.1% -7.6% -2.4% 8.7 4.8 3.3 4.4 6.1
87 CAV 9.6% 20.0% -7.5% -10.0% -14.3% -4.5% 0.0% 9.8 1.3 1.2 1.6 1.9
88 CCI 25.1% 8.7% -1.4% +12.3% +7.5% +4.6% +8.7% 4.0 4.7 3.8 1.6 0.6
89 CCL 111.3% 2.8% +58.2% +86.9% +53.3% +9.7% +3.3% 199.7 261.5 375.9 446.9 264.3
90 CCM 14.0% 34.0% -19.4% -25.3% +7.9% -2.9% -9.3% 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
91 CDC 17.3% 8.1% -6.5% +6.0% +5.3% +1.9% -0.3% 0.7 0.3 0.2 0.3 0.2
92 CDO 23.6% 31.2% +23.6% +10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.3 68.4 43.2 32.1 15.2
93 CEE 14.4% 18.5% -12.6% -4.8% -0.6% -8.1% -5.1% 25.8 29.2 16.3 18.9 26.5
94 CEO 8.9% 24.7% -15.4% -16.7% -5.2% -4.3% +3.8% 675.8 510.9 368.4 594.2 978.7
95 CET 35.7% 24.0% +40.7% +18.7% -17.4% -9.5% -13.6% 12.4 12.2 3.2 3.0 4.9
96 CHP 4.3% 9.2% -6.5% +3.1% -3.1% -4.8% -0.7% 21.2 13.2 9.4 6.2 3.8
97 CIA 17.0% 43.5% -43.5% -6.3% -1.6% +1.1% -0.6% 12.0 15.1 10.7 10.8 13.8
98 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 CID 593.3% 0.0% +271.4% +57.6% +197.1% +55.2% +5.1% 0.2 0.4 0.4 0.1 0.1
100 CIG 2.0% 44.1% -34.1% -19.4% -33.2% -8.2% -3.0% 29.6 17.0 3.4 2.3 1.0