PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 12.7% 19.9% +12.7% -11.9% -9.9% +3.0% 0.0% 2,747.0 2,870.9 2,497.4 3,558.7 4,137.5
2 AAM 10.6% 30.7% -11.5% -0.4% +0.8% -0.4% 0.0% 3.0 2.0 0.9 0.6 0.4
3 AAV 0.0% 22.8% -21.4% -12.0% -17.0% -5.4% 0.0% 144.2 166.5 143.1 78.0 69.2
4 ABT 1.4% 26.1% -20.5% -9.1% -6.7% -1.4% 0.0% 0.6 0.3 0.3 0.4 1.2
5 ACB 15.7% 21.6% -9.1% -15.3% +15.2% +2.5% +1.2% 1,740.9 1,568.5 1,953.1 2,445.5 2,585.1
6 ACC 0.8% 19.3% -4.0% -4.5% -9.9% -17.5% -9.3% 1.6 1.3 1.0 2.0 2.3
7 ACL 0.6% 45.9% -32.2% -37.3% -27.2% -24.1% 0.0% 39.2 26.5 15.5 19.4 11.0
8 ACM 25.0% 37.5% -37.5% -16.7% +25.0% +25.0% +25.0% 186.2 164.8 172.9 104.1 57.6
9 ADC 12.7% 11.6% -9.1% +1.9% +10.3% -5.9% 0.0% 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1
10 ADS 3.5% 31.9% -25.0% -31.5% -14.5% +3.5% -1.0% 12.4 9.2 7.3 6.3 5.4
11 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 AGF 53.1% 42.4% -21.0% -13.3% +22.5% +35.2% +27.7% 4.3 3.7 5.4 10.6 11.0
13 AGM 18.8% 34.0% -34.0% -6.5% +6.5% -2.9% -1.5% 4.1 2.7 3.4 2.2 2.9
14 AGR 31.7% 20.8% +27.2% +11.1% -4.4% -3.7% -2.4% 191.1 238.5 270.2 100.8 78.6
15 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ALT 49.0% 18.4% +9.8% +19.7% -18.4% +39.0% 0.0% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0
17 ALV 0.0% 51.4% -10.5% -43.3% -26.1% -26.1% 0.0% 11.5 13.3 10.9 3.7 1.4
18 AMC 0.0% 25.5% -9.8% -14.6% -15.0% -7.9% 0.0% 0.6 0.5 0.3 0.7 0.6
19 AMD 18.6% 51.0% -49.5% -11.2% +3.1% +1.2% 0.0% 1,488.5 958.3 1,069.9 1,646.1 1,317.8
20 AME 5.0% 68.8% -58.8% -22.2% -11.3% +1.6% 0.0% 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3
21 AMV 12.3% 51.4% -45.1% -38.9% +5.5% 0.0% +2.7% 71.1 82.6 88.3 102.4 155.7
22 ANV 4.3% 23.3% -12.6% -17.1% +2.2% -1.9% -3.6% 527.3 561.8 466.2 517.9 471.2
23 APC 5.7% 39.9% -36.2% -22.4% -6.7% -3.4% -5.1% 29.7 24.2 26.4 39.5 47.4
24 APG 38.6% 5.4% +27.8% +23.0% +8.1% +13.5% 0.0% 444.1 484.4 551.4 515.9 598.4
25 API 14.3% 52.8% -34.8% -49.6% -37.2% -1.6% +0.8% 1.2 0.6 0.5 0.6 0.8
26 APP 55.6% 26.3% -10.3% +37.3% -1.4% 0.0% 0.0% 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
27 APS 5.0% 36.4% -27.6% -27.6% -16.0% -8.7% 0.0% 13.9 11.4 11.6 9.3 11.2
28 ARM 25.4% 45.0% -25.7% -40.3% -22.2% -15.2% 0.0% 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0
29 ART 23.5% 50.0% -51.2% -25.0% 0.0% 0.0% -4.5% 1,288.3 767.4 937.1 1,102.1 777.6
30 ASA 128.6% 36.0% +128.6% +128.6% -11.1% -5.9% 0.0% 12.5 24.0 24.6 5.8 3.7
31 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ASM 7.9% 40.8% -38.0% -17.2% +3.4% -22.2% -4.2% 2,322.3 2,302.2 2,768.4 2,706.0 2,177.5
33 ASP 20.1% 19.9% +13.1% +9.5% 0.0% -7.3% +7.7% 37.1 64.1 110.3 114.7 63.1
34 AST 23.6% 2.9% +13.8% -1.2% +11.2% +7.9% +1.2% 82.2 74.0 62.0 53.0 48.1
35 ATA 0.0% 60.0% -60.0% -33.3% 0.0% -33.3% 0.0% 9.3 4.8 2.8 3.2 1.0
36 ATG 7.6% 52.6% -50.5% -26.7% -13.9% +2.1% 0.0% 122.5 73.2 53.5 61.6 43.9
37 ATS 9.6% 48.8% -44.8% -15.6% +9.6% 0.0% 0.0% 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0
38 AVF 33.3% 20.0% 0.0% +33.3% -20.0% 0.0% 0.0% 50.2 67.3 50.7 30.2 16.8
39 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 B82 0.0% 72.7% -72.7% -72.7% -72.7% -25.0% 0.0% 0.6 0.9 1.7 3.4 0.0
41 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 BAX 119.3% 41.8% +89.2% +15.5% -36.9% -0.2% +1.3% 10.3 18.9 14.3 5.3 4.3
43 BBC 3.0% 21.0% -13.9% -4.0% -6.2% -1.0% +1.6% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
44 BBS 93.3% 14.1% -10.8% +23.4% +93.3% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
45 BCC 12.5% 22.6% +7.5% -21.7% -6.5% +1.4% +1.4% 171.9 176.4 107.6 94.4 46.7
46 BCE 25.9% 9.2% +25.2% -2.9% 0.0% +1.5% 0.0% 40.9 55.0 52.6 35.5 21.9
47 BCG 86.9% 0.0% +56.8% +54.2% +38.9% +12.0% 0.0% 412.6 468.8 535.1 447.6 491.1
48 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
49 BDB 33.8% 6.6% +11.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 BED 88.4% 31.8% +42.9% -23.5% +50.0% +14.7% +4.3% 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
51 BFC 0.0% 49.8% -44.6% -31.8% -9.1% -6.2% 0.0% 77.7 49.2 44.3 52.1 69.4
52 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BHC 147.1% 0.0% +110.0% +82.6% +61.5% +31.2% 0.0% 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2
54 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
55 BHT 12.5% 32.5% -3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
56 BHV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 BIC 36.5% 3.5% +9.2% +15.8% +8.3% +7.9% 0.0% 6.5 5.4 3.9 3.7 4.0
58 BID 43.0% 0.0% +38.4% +30.4% +22.2% +3.6% +5.7% 1,239.6 1,120.3 1,162.5 1,004.6 1,128.5
59 BII 42.9% 23.1% 0.0% 0.0% -9.1% -9.1% 0.0% 351.5 349.0 317.5 307.2 387.2
60 BKC 5.7% 38.5% -38.5% -9.7% -3.4% -1.8% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
61 BLF 144.4% 0.0% +29.4% +63.0% +144.4% +33.3% 0.0% 2.8 4.6 6.2 9.7 4.6
62 BMC 14.8% 19.2% +2.4% +2.8% -17.9% -4.5% -1.3% 20.0 28.7 14.0 9.3 7.8
63 BMI 32.0% 9.1% +25.7% -4.0% -1.7% +1.0% +0.2% 141.8 203.1 201.5 190.0 200.0
64 BMP 24.8% 11.5% -5.5% +13.8% +2.6% -4.1% 0.0% 139.3 162.1 157.9 149.5 140.8
65 BPC 26.3% 12.4% +26.3% +2.8% -0.7% 0.0% 0.0% 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
66 BRC 23.6% 8.3% +12.4% +12.1% -0.9% -3.5% +12.2% 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
67 BSC 0.0% 1.9% -1.9% -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 BSI 5.3% 39.6% -36.2% -28.0% -3.5% +0.6% 0.0% 14.1 11.2 11.8 13.6 14.9
69 BST 42.2% 9.2% +29.3% -9.2% -9.2% -9.2% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 BT6 15.4% 46.4% -31.8% -6.3% -11.8% +7.1% 0.0% 1.2 1.3 0.6 0.0 0.0
71 BTH 542.9% 14.6% +200.0% +73.1% +206.8% +12.5% 0.0% 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
72 BTP 13.2% 17.9% +8.8% -3.1% 0.0% -0.8% 0.0% 25.7 13.2 3.4 1.4 0.8
73 BTS 4.8% 25.4% -21.4% -6.4% 0.0% -2.2% -4.3% 1.8 2.1 2.2 2.5 1.5
74 BTT 26.5% 7.2% +4.4% +19.1% +19.1% +10.0% 0.0% 1.2 0.8 0.6 1.4 1.7
75 BVG 36.4% 37.5% +15.4% -31.8% 0.0% -6.3% 0.0% 11.5 9.4 5.2 4.7 4.6
76 BVH 3.5% 28.8% -22.3% -7.6% -6.9% +2.0% +1.2% 184.2 225.5 182.0 188.6 235.3
77 BVS 0.0% 23.9% -20.9% -17.1% -6.4% -5.6% -1.0% 37.2 35.2 44.4 53.3 50.5
78 BWE 8.7% 13.2% +13.2% -1.6% -6.6% -4.2% -3.1% 397.3 217.7 93.5 63.9 72.5
79 BXH 68.6% 28.6% +68.6% -3.3% -20.8% -2.7% 0.0% 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2
80 C21 12.0% 4.9% +2.9% +0.4% +1.6% +2.4% 0.0% 5.1 7.2 11.5 1.7 2.7
81 C32 6.6% 28.8% -20.5% -23.7% -7.4% +1.8% +3.9% 38.2 23.8 18.2 16.3 16.9
82 C47 4.5% 46.0% -41.3% -12.2% -8.0% -7.3% -2.5% 18.2 15.8 9.9 7.5 10.4
83 C69 176.2% 63.1% +127.5% +48.7% -44.8% -46.3% -9.4% 181.8 278.7 338.0 332.3 289.6
84 C92 61.8% 0.0% +53.4% +8.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 CAG 0.0% 27.1% -19.8% -27.1% -27.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 CAN 8.4% 52.4% -12.0% -52.4% -33.9% -18.5% 0.0% 0.1 0.2 0.3 0.7 0.6
87 CAP 10.0% 30.0% -16.5% -23.8% -20.6% +6.2% +6.2% 5.7 5.9 8.1 5.6 8.1
88 CAV 8.8% 13.7% -3.7% -1.1% +0.7% +3.0% +2.1% 3.2 2.7 3.4 2.1 2.6
89 CCI 24.2% 16.0% +16.7% +5.4% -2.9% -9.9% -3.5% 3.7 2.0 0.7 0.1 0.0
90 CCL 130.4% 37.3% +104.4% +56.7% -12.8% -17.7% 0.0% 233.0 320.1 210.4 113.3 86.0
91 CCM 38.5% 22.3% -1.6% -3.1% -22.3% +23.4% -8.8% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
92 CDC 32.8% 6.2% +14.7% -3.3% +6.0% +5.3% +32.8% 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6
93 CDO 12.5% 25.0% -10.0% -10.0% -18.2% 0.0% 0.0% 60.0 37.9 34.5 38.6 29.3
94 CEE 7.9% 18.5% -9.1% -2.9% -2.6% -8.0% -4.5% 20.2 11.4 5.6 5.2 4.9
95 CEO 2.2% 35.6% -26.0% -22.3% -7.8% -1.1% -1.1% 676.9 682.1 716.5 474.2 464.4
96 CET 25.0% 30.0% +9.4% -2.8% -20.5% -10.3% 0.0% 7.7 2.1 1.2 1.1 0.9
97 CHP 1.5% 14.7% -5.6% -11.7% -1.0% -0.2% 0.0% 12.8 10.6 10.8 7.5 6.2
98 CIA 12.9% 39.2% -37.3% -8.1% -3.1% +4.6% +2.6% 10.1 7.6 5.5 5.0 4.1
99 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 CID 786.7% 0.0% +114.5% +92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0