PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

So với cao thấp 52 tuần Xu hướng giá tăng giảm (%) Khối lượng giao dịch bình quân (x1000)
STT % trên giá thấp 52 tuần % dưới giá cao 52 tuần 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày 1 Năm 6 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 10 Ngày
1 AAA 8.4% 23.0% +0.7% -15.8% -11.6% -0.7% 0.0% 2,733.0 2,797.2 2,444.1 3,355.0 3,278.6
2 AAM 5.6% 33.9% -11.3% -14.6% -9.9% -4.6% 0.0% 3.0 2.1 1.1 1.3 1.4
3 AAV 0.0% 22.8% -20.0% -15.4% -18.5% -3.3% 0.0% 142.7 153.6 134.7 70.1 64.8
4 ABT 8.0% 21.3% -20.6% -6.6% +0.7% -0.7% 0.0% 0.6 0.3 0.3 0.5 0.7
5 ACB 11.6% 24.5% -16.6% -17.7% +8.6% +3.0% -1.6% 1,728.1 1,580.5 1,967.8 2,427.3 2,420.8
6 ACC 2.8% 17.8% +2.8% -6.6% -4.6% -13.1% -6.1% 1.6 1.3 1.1 2.2 2.3
7 ACL 0.2% 46.1% -30.3% -36.4% -28.7% -7.8% 0.0% 38.2 25.9 15.6 16.7 12.3
8 ACM 0.0% 50.0% -42.9% -33.3% 0.0% -20.0% 0.0% 186.9 165.6 173.1 97.3 75.1
9 ADC 12.7% 11.6% -9.1% +11.1% +10.3% -5.9% 0.0% 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
10 ADS 10.0% 27.6% -20.6% -20.0% -7.6% +1.9% +6.8% 12.3 9.1 7.5 6.6 6.7
11 AGD - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 AGF 83.6% 30.9% -5.2% +4.4% +46.9% +53.1% +63.2% 5.3 5.5 9.3 19.9 22.7
13 AGM 14.1% 36.6% -31.7% -7.6% +3.7% -8.5% -4.9% 3.6 2.8 3.7 2.8 3.6
14 AGR 31.1% 21.2% +25.5% +8.2% -16.2% -2.9% -2.6% 189.9 236.5 250.6 88.7 54.7
15 ALP - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ALT 34.7% 26.3% -0.8% +16.8% -18.5% +26.9% 0.0% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3
17 ALV 11.8% 45.7% 0.0% -29.6% -17.4% -20.8% 0.0% 11.6 13.0 10.8 3.1 3.4
18 AMC 0.0% 25.5% -12.1% -14.6% -15.0% -7.9% 0.0% 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6
19 AMD 25.0% 48.4% -45.5% -6.9% +10.1% +3.6% 0.0% 1,563.3 1,085.9 1,323.5 2,089.8 2,033.5
20 AME 6.7% 68.3% -58.2% -21.0% -9.9% +6.7% 0.0% 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2
21 AMV 15.8% 49.9% -45.3% -40.9% +12.5% +10.0% +4.8% 75.0 89.3 104.9 148.0 236.5
22 ANV 5.2% 22.6% -14.9% -16.7% +0.6% -6.1% +0.6% 518.1 537.8 445.6 442.8 346.3
23 APC 0.0% 42.4% -42.4% -27.8% -8.4% -14.0% -7.1% 28.3 21.6 21.3 27.3 11.6
24 APG 36.4% 5.9% +19.0% +22.4% +8.2% +18.0% 0.0% 446.2 484.3 547.4 544.0 584.3
25 API 14.3% 52.8% -35.1% -46.4% -18.9% +11.1% -9.1% 1.2 0.6 0.4 0.6 0.5
26 APP 55.6% 18.6% -10.3% +37.3% +1.4% 0.0% 0.0% 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
27 APS 5.0% 36.4% -27.6% -30.0% -12.5% -4.5% 0.0% 14.0 11.5 12.1 11.1 12.4
28 ARM 14.9% 49.6% -35.3% -45.2% -28.7% -22.2% -8.3% 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0
29 ART 29.4% 47.6% -47.6% -18.5% +4.8% 0.0% +4.8% 1,292.0 782.1 984.9 1,172.5 799.4
30 ASA 142.9% 32.0% +142.9% +142.9% -15.0% +6.3% +6.3% 12.8 24.6 24.3 7.7 10.7
31 ASIAGF - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 ASM 4.2% 42.3% -41.0% -18.2% -0.6% -25.7% -4.5% 2,294.8 2,254.7 2,734.7 2,402.2 1,919.6
33 ASP 19.7% 20.1% +13.5% +11.9% -15.3% -12.2% -0.3% 36.9 63.6 100.7 92.9 45.3
34 AST 24.2% 2.4% +14.1% +22.6% +10.6% +5.4% -0.3% 81.3 73.0 61.1 49.5 46.3
35 ATA 50.0% 40.0% -25.0% -25.0% 0.0% +50.0% 0.0% 8.3 4.8 2.8 2.2 1.1
36 ATG 17.4% 48.3% -45.2% -20.0% -6.9% +13.7% 0.0% 124.4 76.5 68.2 94.5 96.1
37 ATS 9.6% 48.8% -47.2% -6.5% +9.6% 0.0% 0.0% 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0
38 AVF 33.3% 20.0% 0.0% +33.3% -20.0% 0.0% 0.0% 51.7 71.3 50.2 46.0 75.8
39 AVS - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 B82 0.0% 72.7% -70.0% -72.7% -72.7% -25.0% 0.0% 0.8 1.2 2.4 5.3 5.0
41 BAM - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 BAX 116.9% 42.4% +79.6% +18.8% -36.8% +2.0% +1.6% 10.3 18.9 13.1 4.2 3.1
43 BBC 3.0% 21.0% -18.8% -3.3% -5.2% -1.6% +2.8% 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
44 BBS 93.3% 14.1% -10.8% +2.7% +61.1% 0.0% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
45 BCC 12.5% 22.6% +9.1% -19.1% -6.5% 0.0% +1.4% 172.4 167.9 102.1 87.6 52.5
46 BCE 24.2% 10.1% +21.3% -3.9% -3.9% -4.4% 0.0% 40.9 54.8 49.7 29.3 22.3
47 BCG 81.8% 3.7% +52.5% +52.0% +29.9% +12.5% 0.0% 433.2 492.5 605.9 601.0 731.4
48 BCI 82.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.9% 51.3 51.3 51.3 51.3 41.1
49 BDB 22.2% 6.6% +11.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 BED 73.9% 30.1% +60.0% -21.6% +53.8% +17.6% 0.0% 0.1 0.2 0.3 0.8 1.4
51 BFC 2.8% 48.4% -44.4% -31.0% -5.7% -6.3% 0.0% 76.4 45.8 38.8 40.8 29.5
52 BGM 0.0% 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 BHC 111.8% 14.3% +56.5% +56.5% +38.5% +12.5% 0.0% 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3
54 BHS 120.9% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +7.8% 4,595.1 4,595.1 4,595.1 4,595.1 2,391.9
55 BHT 12.5% 32.5% -10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
56 BHV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 BIC 36.5% 3.5% +9.2% +14.3% +8.6% +2.0% 0.0% 7.6 7.5 8.0 13.6 31.9
58 BID 37.7% 3.7% +30.3% +26.3% +12.2% +5.1% -2.8% 1,222.6 1,105.1 1,108.6 965.5 998.0
59 BII 42.9% 23.1% -9.1% 0.0% -9.1% +11.1% 0.0% 358.9 358.3 336.1 326.1 451.9
60 BKC 0.0% 41.8% -41.8% -14.5% -8.6% -7.0% -5.4% 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
61 BLF 133.3% 4.5% +20.0% +44.8% +133.3% +23.5% 0.0% 2.8 4.1 5.2 9.6 6.5
62 BMC 14.1% 19.8% +3.9% +4.3% -18.9% -4.6% -3.9% 20.0 28.7 12.3 8.5 8.1
63 BMI 29.5% 10.8% +21.6% -10.7% -7.5% 0.0% -4.6% 141.5 200.9 188.1 161.1 182.2
64 BMP 26.0% 10.6% -5.1% +15.3% +0.8% -0.6% 0.0% 138.4 155.0 149.5 124.4 97.8
65 BPC 26.3% 12.4% +15.5% +11.2% -0.7% 0.0% 0.0% 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
66 BRC 7.9% 20.0% -1.9% -2.1% -12.7% -8.6% -4.0% 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
67 BSC 0.0% 1.9% -1.9% -1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 BSI 7.6% 36.6% -34.9% -26.8% -2.7% +4.4% 0.0% 14.1 11.7 12.7 14.8 17.2
69 BST 29.3% 9.2% +29.3% -9.2% -9.2% -9.2% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 BT6 15.4% 46.4% -37.5% -11.8% -11.8% +7.1% 0.0% 1.2 1.3 0.6 0.0 0.0
71 BTH 447.6% 27.2% +400.0% +47.4% +161.4% -4.2% -14.8% 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
72 BTP 13.2% 17.9% +8.8% -3.1% +0.8% -1.2% +0.4% 25.7 13.2 2.7 1.4 0.8
73 BTS 11.9% 20.3% -20.3% 0.0% +6.8% +6.8% +6.8% 1.8 2.1 2.2 2.0 1.4
74 BTT 24.6% 1.5% +2.8% +9.3% +17.3% +16.3% 0.0% 1.1 0.7 0.5 1.1 0.4
75 BVG 54.5% 29.2% +30.8% -10.5% +13.3% +13.3% +13.3% 11.5 8.6 5.0 4.1 2.2
76 BVH 3.5% 28.8% -22.9% -7.1% -5.2% +3.1% -2.9% 182.3 212.0 174.0 172.1 172.5
77 BVS 2.0% 22.4% -16.8% -15.4% -4.6% -2.8% 0.0% 36.6 33.8 41.9 46.2 35.8
78 BWE 3.9% 16.4% +4.6% -2.8% -12.2% -6.3% -5.5% 397.2 223.7 96.3 83.5 131.7
79 BXH 68.6% 28.6% +66.7% -3.3% -12.1% -2.7% 0.0% 0.4 0.2 0.0 0.1 0.0
80 C21 12.4% 4.5% +3.3% -2.7% +1.2% +5.0% 0.0% 5.0 6.7 10.8 1.8 2.5
81 C32 0.0% 35.4% -26.5% -28.9% -15.4% -6.8% -4.7% 37.3 23.5 17.1 16.2 15.9
82 C47 1.8% 47.4% -43.4% -14.8% -10.4% -8.9% +0.9% 18.2 14.8 10.3 9.1 11.1
83 C69 183.3% 62.1% +133.3% +24.0% -43.9% -32.4% +7.2% 185.1 281.5 339.8 314.4 289.2
84 C92 53.4% 0.0% +53.4% +8.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 CAG 0.0% 27.1% -19.8% -27.1% -27.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 CAN 2.0% 55.8% -18.4% -55.8% -38.7% -24.4% +2.0% 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6
87 CAP 7.1% 31.8% -19.8% -26.1% -23.9% +3.8% -2.6% 5.7 6.0 7.1 5.8 6.5
88 CAV 8.0% 14.3% -3.7% -1.8% +1.9% +3.6% +1.9% 2.9 2.7 3.3 2.1 2.3
89 CCI 26.9% 14.2% +18.8% +8.6% -4.1% -6.7% -9.7% 3.7 1.9 0.7 0.2 0.3
90 CCL 115.5% 41.3% +88.3% +50.6% -24.8% -6.2% 0.0% 235.6 321.0 202.0 103.7 103.5
91 CCM 38.5% 22.3% +15.3% -3.1% -22.3% -10.8% 0.0% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
92 CDC 35.3% 4.4% +13.2% +1.2% +4.5% +15.2% +11.3% 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6
93 CDO 12.5% 25.0% -10.0% -10.0% -10.0% 0.0% 0.0% 59.7 38.3 35.5 36.3 30.0
94 CEE 7.9% 18.5% -10.4% 0.0% -6.0% -8.0% -2.0% 20.3 11.6 6.0 5.9 6.3
95 CEO 2.2% 35.6% -27.1% -21.0% -8.7% -1.1% +1.1% 676.1 681.8 699.0 472.7 457.6
96 CET 25.0% 30.0% +9.4% -12.5% -22.2% -10.3% +6.1% 7.7 1.8 1.2 1.0 0.5
97 CHP 2.5% 13.9% -6.0% -10.9% -1.2% +1.5% 0.0% 12.9 10.7 11.2 7.8 9.2
98 CIA 10.7% 40.4% -39.2% -10.4% -5.5% +3.3% -4.3% 10.1 7.5 5.2 4.6 3.0
99 CIC - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 CID 786.7% 0.0% +114.5% +155.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0