PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) Cân đối kế toán (tỷ VNĐ)
STT Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận hoạt động EBIT Lợi nhuận ròng Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản Nợ ngắn hạn Tổng nợ Vốn chủ sở hữu