PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 ELC - - - - - - - - - - - -
2 GLT - - - - - - - - - - - -
3 ICT - - - - - - - - - - - -
4 ITD - - - - - - - - - - - -
5 KST - - - - - - - - - - - -
6 NIS - - - - - - - - - - - -
7 ONE - - - - - - - - - - - -
8 VIE - - - - - - - - - - - -
9 VTC - - - - - - - - - - - -