PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 GSP - - - - - - - - - - - -
2 HTV - - - - - - - - - - - -
3 MHC - - - - - - - - - - - -
4 PJT - - - - - - - - - - - -
5 PTS - - - - - - - - - - - -
6 PVT - - - - - - - - - - - -
7 SKG - - - - - - - - - - - -
8 TJC - - - - - - - - - - - -
9 VCV - - - - - - - - - - - -
10 VIP - - - - - - - - - - - -
11 VOS - - - - - - - - - - - -
12 VTO - - - - - - - - - - - -