PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 CAV - - - - - - - - - - - -
2 DHP - - - - - - - - - - - -
3 DQC - - - - - - - - - - - -
4 EMC - - - - - - - - - - - -
5 GEX - - - - - - - - - - - -
6 KSD - - - - - - - - - - - -
7 MBG - - - - - - - - - - - -
8 PAC - - - - - - - - - - - -
9 PHN - - - - - - - - - - - -
10 RAL - - - - - - - - - - - -
11 SAM - - - - - - - - - - - -
12 TSB - - - - - - - - - - - -
13 TYA - - - - - - - - - - - -
14 VTH - - - - - - - - - - - -