PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 CJC - - - - - - - - - - - -
2 CTB - - - - - - - - - - - -
3 CTT - - - - - - - - - - - -
4 DZM - - - - - - - - - - - -
5 MCG - - - - - - - - - - - -
6 NAG - - - - - - - - - - - -
7 NHH - - - - - - - - - - - -
8 QHD - - - - - - - - - - - -
9 SHE - - - - - - - - - - - -
10 THI - - - - - - - - - - - -