PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 EVE - - - - - - - - - - - -
2 GIL - - - - - - - - - - - -
3 GMC - - - - - - - - - - - -
4 MPT - - - - - - - - - - - -
5 MSH - - - - - - - - - - - -
6 TCM - - - - - - - - - - - -
7 TDT - - - - - - - - - - - -
8 TET - - - - - - - - - - - -
9 TNG - - - - - - - - - - - -
10 X20 - - - - - - - - - - - -