PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Năm: Kỳ:
Xuất file Excel

Giá trị Khả năng sinh lời Tăng trưởng Khác
STT P/E P/B P/S Lợi suất Cổ tức % Lợi nhuận ròng ROA (4Q) ROE (4Q) Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng EPS Chỉ số tt nhanh Nợ / Vốn CSH
1 CLC - - - - - - - - - - - -
2 HAD - - - - - - - - - - - -
3 NST - - - - - - - - - - - -
4 SCD - - - - - - - - - - - -
5 SMB - - - - - - - - - - - -
6 THB - - - - - - - - - - - -
7 VCF - - - - - - - - - - - -
8 VDL - - - - - - - - - - - -
9 VTL - - - - - - - - - - - -