PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 ACM 0.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
2 AMC 23.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 ATG 2.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
4 BAM - - - - - - - - - -
5 BGM 0.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
6 BKC 7.9 -9.2% 0.2 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
7 BMC 13.1 -2.6% 32.7 426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
8 C32 18.7 0.0% 36.0 681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
9 DHA 36.5 -1.4% 42.4 1,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 DHM 11.6 0.0% 86.8 1,001.00 0.00 0.00 0.00 6,443.00 540.0 -0.0
11 HGM 48.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
12 HLC 9.9 -2.0% 1.6 15.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
13 HMR 6.8 -5.6% 10.4 70.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
14 HPM 14.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
15 KSA 0.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 KSB 24.5 -2.8% 2,188.7 54,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
17 KSQ 1.8 +5.9% 62.8 106.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
18 KSS - - - - - - - - - -
19 LCM 2.4 0.0% 79.2 184.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3
20 MDC 12.7 -0.8% 10.4 131.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
21 MDG 13.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
22 MIM 4.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 NBC 10.7 -0.9% 73.3 782.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
24 NNC 19.0 0.0% 0.4 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
25 PVB 14.2 -2.7% 198.9 2,860.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
26 PVC 15.3 -3.2% 2,138.1 33,059.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.2
27 PVD 21.9 0.0% 2,883.3 62,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
28 PVS 26.1 -1.1% 4,832.9 126,673.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.9
29 SPI 2.2 +10.0% 151.3 332.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.7
30 TC6 8.6 -1.1% 180.1 1,541.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
31 TCS 7.9 +3.9% 2.1 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
32 TDN 10.2 -1.9% 11.5 113.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
33 THT 11.8 -2.5% 68.5 812.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
34 TMB 22.9 -9.8% 11.6 290.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
35 TNT 3.9 -0.8% 67.0 259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
36 TVD 14.4 -3.4% 274.7 3,998.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3