PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 ASG 37.9 -1.3% 53.9 2,047.00 53.24 0.00 53.24 0.00 0.0 0.0
2 CAG 41.3 -9.8% 0.1 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
3 CDN 30.5 -0.7% 7.4 212.40 105.62 2.82 102.80 0.00 0.0 -0.0
4 CLL 32.0 +0.3% 7.4 239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
5 DS3 5.4 -1.8% 137.3 752.75 0.00 10.80 -10.80 0.00 0.0 -0.1
6 DVP 48.8 -1.3% 170.0 8,317.00 1,713.35 0.00 1,713.35 0.00 0.0 0.0
7 DXP 17.7 -3.3% 513.0 9,158.26 17.94 9.02 8.92 0.00 0.0 -0.1
8 GIC 27.8 +1.1% 110.7 3,025.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
9 GMD 34.9 -2.4% 3,669.1 129,696.00 421.00 1,878.57 -1,457.57 0.00 0.0 -0.0
10 HAH 20.2 -1.9% 1,192.7 24,271.00 175.15 889.99 -714.85 0.00 0.0 0.0
11 HMH 11.7 +5.4% 78.8 911.83 0.00 2.26 -2.26 0.00 0.0 0.0
12 MAC 6.2 -6.1% 197.2 1,205.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
13 MAS 39.4 +5.6% 4.5 178.02 177.30 0.00 177.30 0.00 0.0 -0.0
14 NAP 14.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 NCT 71.6 -1.2% 66.9 4,809.00 899.52 1,806.25 -906.72 0.00 0.0 0.0
16 PDN 80.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 PHP 17.5 -2.8% 63.2 1,122.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
18 SCS 137.0 +0.7% 34.1 4,681.00 1,729.93 398.16 1,331.77 0.00 0.0 0.0
19 SFI 38.7 +1.8% 14.4 557.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
20 SGN 72.5 -0.7% 3.0 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
21 TCL 30.5 -1.0% 333.5 10,266.00 395.78 12.37 383.41 0.00 0.0 0.0
22 TCO 10.6 -3.6% 0.1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
23 TMS 38.2 +0.5% 45.9 1,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
24 VGP 22.5 0.0% 0.7 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
25 VMS 8.1 -9.0% 2.2 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
26 VNF 28.8 -10.0% 3.9 114.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
27 VNL 18.7 -1.1% 37.9 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
28 VNT 66.0 +1.4% 0.2 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
29 VSA 18.8 0.0% 38.9 727.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
30 VSC 62.0 -3.1% 139.6 8,671.00 3,062.27 1,080.80 1,981.47 0.00 0.0 0.0
31 WCS 220.0 -0.5% 1.2 265.32 198.50 0.00 198.50 0.00 0.0 -0.0