PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 AAV 7.2 -4.0% 161.8 1,154.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
2 ABS 10.6 -0.5% 120.2 1,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
3 DBT 14.5 -3.3% 36.8 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
4 HAI 2.8 0.0% 4,416.5 12,554.00 11.16 0.00 11.16 0.00 0.0 0.1
5 HAT 22.5 -1.7% 5.6 125.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
6 HKB 0.8 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 LMH 0.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
8 MCF 8.8 +1.1% 0.8 7.04 7.04 0.00 7.04 0.00 0.0 -0.0
9 MSC 15.1 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 PCT 6.1 +8.9% 2.0 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
11 PIT 4.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 PLX 47.5 -3.8% 247.1 12,020.00 1,211.45 0.00 1,211.45 0.00 0.0 0.0
13 PMG 12.4 0.0% 0.1 1.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.0 -0.0
14 PPY 18.1 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 PSC 14.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 PSE 9.9 0.0% 1.1 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 PSH 18.2 0.0% 126.1 2,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
18 QBS 2.2 0.0% 47.9 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
19 SHN 8.4 0.0% 39.9 331.25 0.00 0.00 0.00 16,378.03 2,155.0 -0.0
20 TDG 2.7 -6.8% 333.5 932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.5
21 TSC 2.6 -2.2% 403.8 1,065.00 2.66 5.88 -3.22 0.00 0.0 -0.0
22 VFG 48.7 -0.2% 0.7 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 VID 9.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
24 VMD 23.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0