PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 AMV 3.9 -2.5% 2,084.0 8,110.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3
2 ARM 45.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 CKV 14.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
4 CLM 70.4 +5.2% 0.1 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
5 CMC 5.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
6 CVN 3.2 -3.0% 128.7 412.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.2
7 DGW 36.1 -2.4% 789.7 28,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
8 DIC 1.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
9 DPS 0.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 DXV 4.0 -1.0% 1.0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
11 FID 1.6 -5.9% 41.1 66.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2
12 GMA 44.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
13 HHS 4.1 -1.7% 1,023.8 4,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 HMC 10.5 -1.4% 10.5 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 HTL 18.8 +5.6% 0.1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
16 JVC 3.3 -1.8% 508.4 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
17 KDM 9.1 -8.1% 269.2 2,453.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
18 KMT 8.1 0.0% 8.4 68.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
19 MEL 6.5 -9.7% 4.2 27.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
20 NO1 8.9 -0.6% 6.9 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
21 PET 21.2 -2.3% 365.5 7,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
22 PSD 13.8 -0.7% 4.5 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
23 PTM 3.5 -14.6% 0.7 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
24 SGT 11.9 -0.8% 5.2 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
25 SMA 6.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
26 SMC 10.0 -3.4% 575.5 5,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
27 SRA 3.3 -2.9% 136.6 451.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
28 ST8 19.2 +4.9% 267.6 5,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
29 THS 10.5 -6.2% 0.4 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
30 TLH 7.1 -0.6% 483.2 3,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
31 TNA 6.0 -0.3% 97.7 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
32 TNI 2.8 -1.4% 243.3 677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
33 TTB 2.5 +0.4% 836.3 2,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
34 TTH 2.0 +5.3% 179.5 357.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 2.6
35 UNI 8.9 -1.1% 1.0 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
36 VKC 1.1 0.0% 74.3 82.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2
37 VNN 5.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
38 VPG 12.5 -0.8% 780.5 9,677.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
39 VTV 4.9 0.0% 16.2 79.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1