PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 CLC 26.1 +2.0% 34.3 906.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
2 HAD 12.2 -3.2% 2.8 34.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
3 NST 11.2 +7.7% 0.1 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
4 SCD 22.6 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
5 SMB 31.0 -1.6% 15.6 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
6 THB 10.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
7 VCF 215.0 0.0% 0.1 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
8 VDL 27.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
9 VTL 22.7 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0