PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAV 31.9 229 0.0% 7.2 10.0 4.3 204.6 0.8% 0.00 - - -
2 ABS 37.4 399 0.0% 10.6 11.8 10.4 194.1 0.5% 0.00 - - -
3 DBT 13.5 196 0.0% 14.5 17.5 9.0 10.0 0.1% 0.30 - - -
4 HAI 182.7 519 1.2% 2.8 4.9 1.6 3,480.8 1.3% 0.13 - - -
5 HAT 3.1 70 8.3% 22.5 35.6 19.1 4.0 0.3% 0.58 - - -
6 HKB 51.6 41 1.1% 0.8 1.0 0.5 186.4 0.2% 0.00 - - -
7 LMH 25.6 23 0.0% 0.9 16.9 0.5 562.1 0.4% 0.00 - - -
8 MCF 10.8 95 9.3% 8.8 11.4 7.9 1.5 0.1% 0.07 - - -
9 MSC 22.5 340 0.0% 15.1 19.2 15.0 0.3 0.0% 0.00 - - -
10 PCT 23.0 140 0.0% 6.1 9.4 4.7 1.8 0.0% 1.11 - - -
11 PIT 14.2 63 0.7% 4.4 6.6 2.8 3.0 0.0% 0.54 - - -
12 PLX 1,218.8 57,894 16.0% 47.5 57.4 33.7 570.5 0.0% 0.00 - - -
13 PMG 46.3 575 0.8% 12.4 18.2 10.3 5.8 0.0% 0.00 - - -
14 PPY 8.2 149 0.0% 18.1 25.9 13.1 0.0 0.0% 0.00 - - -
15 PSC 7.2 104 0.4% 14.5 25.4 11.8 0.3 0.0% -0.09 - - -
16 PSE 12.5 124 4.5% 9.9 9.9 5.1 0.2 0.0% 0.00 - - -
17 PSH 126.2 2,303 0.0% 18.2 19.0 18.2 284.5 0.2% 0.00 - - -
18 QBS 69.3 154 0.0% 2.2 3.8 1.8 96.1 0.1% 0.00 - - -
19 SHN 129.6 1,089 0.1% 8.4 9.6 6.4 19.3 0.0% 1.37 - - -
20 TDG 16.8 46 2.0% 2.7 3.0 1.5 338.5 3.9% 0.00 - - -
21 TSC 147.6 387 0.5% 2.6 4.3 1.9 950.4 0.3% 1.07 - - -
22 VFG 32.1 1,563 2.8% 48.7 49.5 35.4 7.4 0.0% 0.37 - - -
23 VID 30.9 284 0.4% 9.2 12.8 3.3 9.6 0.0% 0.82 - - -
24 VMD 15.4 364 1.7% 23.6 27.9 17.5 1.1 0.0% 0.21 - - -