PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CLC 26.2 684 4.4% 26.1 35.2 23.1 8.1 0.0% 0.28 - - -
2 HAD 4.0 49 7.2% 12.2 30.0 11.1 9.4 0.2% 0.17 - - -
3 NST 11.2 125 8.8% 11.2 27.0 10.4 0.1 0.0% 0.28 - - -
4 SCD 8.5 192 9.6% 22.6 36.0 21.3 3.3 0.0% 0.37 - - -
5 SMB 29.8 925 7.8% 31.0 42.9 28.0 41.1 0.0% 0.00 - - -
6 THB 11.4 114 8.8% 10.0 12.0 6.1 3.7 0.0% 0.60 - - -
7 VCF 26.6 5,715 0.6% 215.0 226.0 163.6 0.6 0.0% 0.16 - - -
8 VDL 14.7 402 1.0% 27.4 27.4 18.8 0.3 0.0% 0.47 - - -
9 VTL 5.1 115 0.9% 22.7 38.0 11.7 0.1 0.0% 0.05 - - -