PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,263 46.8% 19.3 28.0 16.3 46.9 0.1% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 2,403 34.6% 26.3 29.2 13.8 222.2 0.3% 0.70 - - -
3 BVH 742.3 36,745 28.4% 49.5 75.7 32.3 589.3 0.2% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,686 20.8% 19.0 20.4 13.6 5.2 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,608 37.7% 20.0 22.0 13.4 8.7 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 223.5 6,639 54.4% 29.7 34.3 26.5 91.2 0.0% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,438 28.3% 18.6 22.0 17.0 3.5 0.0% 0.48 - - -