PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ADC 3.1 52 16.0% 17.0 19.8 15.6 0.2 0.0% 0.48 - - -
2 BDB 1.1 12 0.0% 10.5 10.6 3.5 0.0 0.0% 0.41 - - -
3 BED 3.0 69 0.0% 23.0 44.8 17.2 0.1 0.0% 0.27 - - -
4 CMT 7.3 48 17.2% 6.5 11.0 6.5 1.6 0.0% 0.62 - - -
5 DAD 4.7 81 30.7% 17.4 20.4 16.1 0.5 0.0% 0.56 - - -
6 DAE 1.5 23 26.7% 15.5 17.9 15.0 0.5 0.0% 0.59 - - -
7 DST 32.2 64 48.8% 2.0 8.5 1.9 1,215.3 0.4% 0.48 - - -
8 EBS 10.0 108 8.5% 10.8 11.0 9.1 3.0 0.0% 0.80 - - -
9 ECI 1.8 36 26.2% 20.5 20.5 9.0 0.0 0.0% 0.65 - - -
10 EID 15.0 213 23.0% 14.2 15.5 12.3 1.5 0.0% 0.55 - - -
11 ELC 50.6 370 22.8% 7.3 14.8 7.3 81.7 0.0% 0.27 - - -
12 GLT 8.1 634 22.5% 78.0 78.1 54.3 0.3 0.0% -0.11 - - -
13 HBE 2.2 20 20.8% 9.1 9.2 8.3 0.2 0.0% 0.49 - - -
14 HEV 1.0 12 38.1% 11.6 13.0 10.5 0.4 0.0% 0.28 - - -
15 HST 1.5 9 0.1% 6.2 8.0 6.2 0.3 0.0% 0.30 - - -
16 ITD 19.0 193 14.0% 10.1 14.6 9.8 46.4 0.0% 0.90 - - -
17 KST 3.0 51 3.8% 17.0 21.4 13.6 0.3 0.0% 0.02 - - -
18 LBE 1.1 11 0.5% 10.0 18.2 10.0 0.0 0.1% 0.46 - - -
19 NIS 2.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
20 ONE 8.0 36 9.6% 4.5 5.8 4.0 2.5 0.0% 0.63 - - -
21 QST 1.6 17 0.0% 10.6 12.0 10.6 0.0 0.0% 0.18 - - -
22 SED 10.0 164 26.3% 16.4 21.5 16.2 1.2 0.0% 0.68 - - -
23 SGD 4.0 42 2.1% 10.5 13.4 8.8 0.6 0.0% 0.56 - - -
24 SMN 4.4 42 2.6% 9.6 11.4 9.0 0.6 0.0% 0.00 - - -
25 STC 5.7 102 6.5% 18.0 31.0 15.7 1.9 0.0% 0.27 - - -
26 VIE 1.6 32 0.0% 20.5 20.5 7.3 0.5 0.1% -0.01 - - -