PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AMD 163.5 181 0.7% 1.1 7.2 0.9 2,150.4 1.0% 1.17 - - -
2 AST 45.0 2,520 44.9% 56.0 61.5 47.8 22.7 0.0% 0.44 - - -
3 BTT 13.5 439 4.9% 32.5 51.0 30.0 0.8 0.0% -0.05 - - -
4 CCI 17.5 524 2.4% 29.9 33.8 21.8 2.9 0.0% 0.28 - - -
5 CIA 18.7 226 1.2% 12.1 14.2 9.0 8.4 0.0% 0.48 - - -
6 CMV 18.2 182 0.2% 10.0 20.4 8.1 3.3 0.0% 0.41 - - -
7 COM 14.1 477 0.3% 33.8 71.4 26.2 1.1 0.0% 0.66 - - -
8 CTC 15.8 28 0.8% 1.8 6.1 1.4 135.2 0.6% 1.44 - - -
9 CTF 76.0 2,649 0.8% 34.8 35.5 18.4 558.8 0.8% 0.13 - - -
10 FRT 118.5 8,388 29.3% 70.8 102.0 57.8 1,422.4 0.4% 1.27 - - -
11 HAX 71.9 1,248 13.7% 17.4 39.5 14.1 683.1 0.4% 1.39 - - -
12 HTC 16.5 294 0.0% 17.8 29.4 14.3 1.5 0.0% 0.33 - - -
13 MWG 1,463.4 57,657 49.0% 39.4 79.6 37.7 2,630.4 0.1% 1.46 - - -
14 NAV 8.0 150 1.0% 18.8 25.6 16.0 1.5 0.0% 0.02 - - -
15 PNC 10.8 102 0.8% 9.4 11.2 8.6 0.2 0.0% 0.41 - - -
16 SFC 11.2 188 0.8% 16.8 28.1 17.2 1.2 0.0% -0.06 - - -
17 SVC 66.6 2,565 1.8% 38.5 118.0 37.2 0.6 0.0% 0.19 - - -
18 SVN 21.0 78 8.0% 3.7 7.0 3.6 12.3 0.0% 0.54 - - -
19 TMC 12.4 131 1.7% 10.6 17.5 10.3 1.5 0.0% 0.34 - - -
20 TMX 6.0 69 7.2% 11.5 11.8 7.9 0.3 0.0% 0.05 - - -
21 VGC 448.4 15,020 5.1% 33.5 70.0 29.9 1,067.6 0.1% 1.85 - - -
22 VTJ 11.4 33 0.1% 2.9 4.8 2.7 1.2 0.0% 0.19 - - -