PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AMD 163.5 397 0.6% 2.4 5.2 2.2 1,410.9 1.4% 0.00 - - -
2 AST 36.0 2,502 28.6% 69.5 84.9 59.0 99.0 0.2% 0.00 - - -
3 BTT 13.5 518 0.1% 38.3 43.8 31.1 0.7 0.0% 0.41 - - -
4 CCI 17.5 218 3.0% 12.4 15.2 10.9 2.4 0.0% 0.22 - - -
5 CIA 11.1 209 4.0% 18.8 42.6 15.3 18.0 0.2% 0.00 - - -
6 CMV 12.1 169 0.2% 14.0 23.0 10.5 0.1 0.0% 0.38 - - -
7 COM 14.1 777 0.4% 55.0 62.0 51.7 0.2 0.0% -0.08 - - -
8 CTC 8.8 34 0.1% 3.9 4.7 3.5 0.5 0.0% 0.52 - - -
9 CTF 39.6 948 0.0% 24.0 27.0 16.2 13.4 0.0% 0.00 - - -
10 FPT 613.6 28,346 49.0% 46.2 63.3 38.8 984.5 0.1% 0.75 - - -
11 FRT 68.0 3,740 49.0% 55.0 87.1 55.0 16.9 0.0% 0.00 - - -
12 HAX 35.0 634 11.5% 18.1 38.5 14.6 105.2 0.8% 0.50 - - -
13 HTC 11.0 319 1.5% 29.0 31.2 23.7 5.5 0.0% 0.58 - - -
14 MWG 443.1 39,527 49.0% 89.2 131.0 80.4 550.9 0.1% 0.00 - - -
15 NAV 8.0 70 3.1% 8.7 9.9 4.2 1.9 0.0% 0.31 - - -
16 PIV 17.3 16 10.8% 0.9 6.2 0.8 79.9 0.1% 0.36 - - -
17 PNC 10.8 162 0.8% 15.0 24.0 12.0 2.6 0.0% 0.63 - - -
18 SFC 11.2 270 0.8% 24.0 27.0 21.0 1.0 0.0% 0.15 - - -
19 SVC 25.0 1,150 47.7% 46.0 50.0 40.0 6.2 0.0% 0.70 - - -
20 SVN 21.0 23 0.1% 1.1 2.5 1.1 4.9 0.0% 0.11 - - -
21 TAG 24.8 737 0.0% 29.7 38.0 29.7 5.2 0.0% 0.43 - - -
22 TMC 12.4 172 0.9% 13.9 14.5 12.7 0.9 0.0% 0.39 - - -
23 TMX 6.0 45 8.5% 7.5 11.1 6.8 0.3 0.0% 0.75 - - -
24 VGC 448.4 9,595 15.1% 21.4 26.0 15.0 1,847.2 0.4% 0.00 - - -