PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AMD 163.5 440 0.6% 2.7 5.2 1.5 3,596.4 1.0% 0.00 - - -
2 AST 45.0 2,448 41.8% 54.4 89.9 41.0 82.6 0.4% 0.00 - - -
3 BTT 13.5 522 0.1% 38.7 45.2 31.0 0.8 0.0% 0.41 - - -
4 CCI 17.5 231 2.4% 13.1 15.9 10.6 2.3 0.0% 0.22 - - -
5 CIA 19.7 256 1.9% 13.0 16.2 8.6 10.2 0.1% 0.00 - - -
6 CMV 12.1 182 0.2% 15.1 20.2 10.0 0.4 0.0% 0.38 - - -
7 COM 14.1 696 0.4% 49.3 59.9 41.8 0.8 0.0% -0.08 - - -
8 CTC 8.8 31 0.1% 3.5 6.3 2.5 0.7 0.0% 0.52 - - -
9 CTF 45.5 934 0.0% 20.5 24.0 20.4 172.7 0.5% 0.00 - - -
10 FRT 79.0 1,769 35.1% 22.4 44.5 10.5 495.7 0.5% 0.00 - - -
11 HAX 36.6 632 7.5% 17.2 23.2 9.3 263.7 2.3% 0.50 - - -
12 HTC 11.0 330 1.4% 30.0 9.3 5.1 3.5 0.0% 0.58 - - -
13 MWG 452.6 51,235 49.0% 113.2 118.3 58.1 1,023.9 0.3% 0.00 - - -
14 NAV 8.0 160 1.0% 20.0 25.9 6.8 2.6 0.0% 0.31 - - -
15 PNC 10.8 91 0.8% 8.4 15.4 8.2 0.5 0.0% 0.63 - - -
16 SFC 11.2 297 0.8% 26.4 28.9 16.1 0.9 0.0% 0.15 - - -
17 SVC 33.3 2,431 2.2% 73.0 75.0 27.8 11.9 0.0% 0.70 - - -
18 SVN 21.0 36 8.0% 1.7 2.5 1.2 16.8 0.1% 0.11 - - -
19 TMC 12.4 211 0.9% 17.0 17.6 10.0 0.2 0.0% 0.39 - - -
20 TMX 6.0 80 7.9% 13.4 16.9 9.8 0.3 0.0% 0.75 - - -
21 VGC 448.4 11,881 7.6% 26.5 26.5 13.4 262.9 0.1% 0.00 - - -
22 VTJ 11.4 44 0.0% 3.9 9.5 3.5 4.3 0.1% 0.00 - - -