PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ELC 50.6 701 12.4% 13.9 14.6 4.2 392.6 1.3% 0.96 - - -
2 GLT 8.1 194 14.0% 23.9 30.3 18.5 6.4 0.3% 0.12 - - -
3 ICT 32.2 721 0.5% 22.4 29.0 10.9 83.5 0.3% 0.79 - - -
4 ITD 19.0 253 1.0% 13.3 13.7 6.6 73.1 0.6% 0.72 - - -
5 KST 3.0 64 0.8% 21.5 22.5 13.5 0.3 0.0% -0.05 - - -
6 NIS 2.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
7 ONE 7.8 61 7.2% 7.8 8.4 2.7 33.1 0.9% 0.58 - - -
8 VIE 2.1 9 0.4% 4.3 7.4 4.2 0.0 0.0% -0.02 - - -
9 VTC 4.5 57 10.1% 12.5 16.0 7.2 4.1 0.2% 0.63 - - -