PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAT 38.8 815 0.1% 21.0 23.7 10.8 880.2 3.1% 0.73 - - -
2 AAV 36.7 1,100 0.1% 30.0 32.1 7.0 665.9 5.3% 0.88 - - -
3 ABS 80.0 2,328 0.0% 29.1 74.0 10.2 378.0 2.1% 0.52 - - -
4 DBT 14.2 254 2.8% 17.9 20.2 11.9 166.8 2.4% 0.20 - - -
5 HAI 182.7 1,335 1.7% 7.3 7.8 2.7 4,551.1 3.6% 1.42 - - -
6 HAT 3.1 63 7.5% 20.2 27.2 18.0 3.7 0.2% 0.31 - - -
7 HKB 51.6 134 1.0% 2.6 2.6 0.7 72.1 0.7% 0.26 - - -
8 LMH 25.6 228 0.1% 8.9 10.8 1.0 721.7 6.5% 0.92 - - -
9 MCF 10.8 128 7.7% 11.9 12.9 7.7 34.4 0.4% 0.76 - - -
10 MSC 22.5 340 0.0% 15.1 19.2 15.0 0.3 0.0% 0.00 - - -
11 PCT 23.0 221 0.0% 9.6 9.9 5.2 14.8 0.1% 0.55 - - -
12 PIT 14.2 124 0.9% 8.7 8.7 4.2 15.6 0.2% 0.53 - - -
13 PLX 1,270.6 74,711 17.2% 58.8 60.1 47.2 2,233.7 0.1% 0.87 - - -
14 PMG 46.3 822 25.2% 17.8 41.4 12.3 5.2 0.0% 0.66 - - -
15 PPY 8.7 158 0.0% 18.3 19.4 11.0 3.5 0.1% -0.38 - - -
16 PSC 7.2 122 0.4% 17.0 21.0 12.7 0.3 0.0% 0.11 - - -
17 PSE 12.5 286 0.1% 22.9 23.8 6.5 24.5 0.7% 0.55 - - -
18 PSH 126.2 3,091 0.0% 24.5 32.5 16.9 568.7 1.1% 0.67 - - -
19 QBS 69.3 405 0.0% 5.8 6.3 2.1 1,703.5 5.3% 1.12 - - -
20 SHN 129.6 2,320 0.0% 17.9 19.5 7.1 92.6 0.0% 0.79 - - -
21 TDG 16.8 184 3.2% 11.0 11.5 2.0 904.6 6.0% 0.77 - - -
22 TSC 147.6 2,229 2.1% 15.1 17.5 2.8 3,453.5 2.6% 1.16 - - -
23 VFG 32.1 1,553 2.6% 48.4 57.9 41.8 5.8 0.0% -0.19 - - -
24 VID 35.5 423 0.5% 11.9 13.8 8.5 41.1 0.8% 0.49 - - -
25 VMD 15.4 642 4.8% 41.6 82.4 20.0 24.9 0.5% -0.14 - - -