PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAT 63.8 325 0.2% 5.1 14.7 4.8 920.3 0.8% 0.88 - - -
2 AAV 69.0 276 0.0% 4.0 12.6 3.4 174.0 0.2% 2.09 - - -
3 ABS 80.0 455 0.0% 5.7 25.4 5.2 808.8 0.4% 1.20 - - -
4 DBT 15.6 170 0.0% 10.9 14.5 8.7 26.2 0.0% 0.63 - - -
5 HAI 182.7 289 1.2% 1.6 2.7 1.5 750.4 0.0% 0.00 - - -
6 HAT 3.1 77 5.1% 24.6 27.3 16.5 1.5 0.1% 0.47 - - -
7 HKB 51.6 31 1.0% 0.6 1.7 0.6 53.4 0.2% 0.45 - - -
8 LMH 25.6 108 0.0% 4.2 16.7 4.2 690.4 6.4% 1.36 - - -
9 MCF 10.8 81 2.8% 7.5 9.6 7.0 8.6 0.0% 0.32 - - -
10 MSC 22.5 340 0.0% 15.1 19.2 15.0 0.3 0.0% 0.00 - - -
11 PCT 27.6 188 0.0% 6.8 8.7 4.4 10.7 0.0% 0.45 - - -
12 PIT 14.2 60 0.8% 4.2 8.3 3.5 13.6 0.0% 0.72 - - -
13 PLX 1,270.6 48,346 18.0% 38.0 60.8 26.6 1,353.4 0.0% 0.99 - - -
14 PMG 46.3 498 25.2% 10.8 15.9 9.7 0.6 0.0% -0.09 - - -
15 PPY 9.3 81 0.0% 8.7 13.2 6.4 1.8 0.0% 0.83 - - -
16 PSC 7.2 89 0.3% 12.3 16.7 11.8 0.5 0.0% 0.53 - - -
17 PSE 12.5 124 0.2% 9.9 20.9 9.7 30.1 0.0% 0.98 - - -
18 PSH 126.2 776 0.0% 6.2 27.5 4.1 692.4 0.6% 0.98 - - -
19 QBS 69.3 129 0.0% 1.9 4.5 1.6 512.0 0.5% 1.49 - - -
20 SHN 129.6 1,037 0.0% 8.0 12.6 6.7 2.5 0.0% 0.44 - - -
21 TDG 16.8 59 0.3% 3.5 7.2 3.0 182.4 0.7% 0.73 - - -
22 TSC 196.9 734 0.0% 3.7 9.6 3.0 1,438.4 0.5% 1.26 - - -
23 VFG 41.7 1,497 2.6% 35.9 51.2 33.6 2.0 0.0% 0.12 - - -
24 VID 40.8 226 0.4% 5.5 9.8 5.4 30.3 0.0% 0.38 - - -
25 VMD 15.4 293 1.5% 19.0 26.0 17.5 6.6 0.0% 0.19 - - -