PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 DCS 60.3 48 1.1% 0.8 2.1 0.8 204.5 0.1% 1.67 - - -
2 DLG 299.3 431 12.8% 1.4 4.2 1.4 1,424.6 0.6% 0.85 - - -
3 GDT 17.1 682 23.9% 40.0 51.5 39.5 9.2 0.0% 0.10 - - -
4 MHL 5.3 32 0.8% 6.1 9.4 4.1 1.4 0.0% -0.31 - - -
5 SAV 12.9 115 49.0% 8.9 11.5 8.1 6.4 0.0% 0.09 - - -
6 TTF 214.6 622 6.6% 2.9 8.2 2.5 938.6 0.4% 1.01 - - -