PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 DNY 27.0 32 1.1% 1.2 5.9 1.2 1.3 0.0% 0.42 - - -
2 DTL 60.6 1,207 0.0% 19.9 41.0 18.6 0.1 0.0% 0.51 - - -
3 HLA 34.4 7 0.4% 0.2 0.4 0.1 10.9 0.0% 1.12 - - -
4 HPG 2,123.9 53,098 39.8% 25.0 35.3 20.6 4,898.6 0.3% 1.25 - - -
5 HSG 423.2 3,572 15.8% 8.4 9.9 6.4 3,286.6 1.1% 1.55 - - -
6 KKC 4.7 31 12.7% 6.6 10.6 6.3 2.3 0.0% 1.13 - - -
7 NKG 182.0 1,802 40.6% 9.9 9.9 5.6 432.3 0.6% 0.33 - - -
8 NSH 20.7 35 0.1% 1.7 3.3 1.6 45.8 0.2% 0.00 - - -
9 POM 242.2 1,429 7.9% 5.9 9.5 5.2 5.1 0.0% 1.10 - - -
10 TKU 32.3 536 37.3% 16.6 16.6 7.5 0.3 0.0% 0.74 - - -
11 VGS 42.1 291 5.7% 6.9 13.2 6.6 34.2 0.0% 1.76 - - -
12 VIS 73.8 1,835 77.1% 24.9 28.1 12.3 12.3 0.0% 1.63 - - -