PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 DNY 27.0 132 0.0% 4.9 4.9 0.9 2.6 0.1% 0.43 - - -
2 DTL 60.6 788 0.0% 13.0 19.4 5.6 9.6 0.0% 0.40 - - -
3 HPG 3,313.3 164,173 30.4% 49.5 49.5 13.3 15,376.9 0.5% 1.19 - - -
4 HSG 444.6 13,405 7.3% 30.1 30.1 4.6 9,206.5 1.7% 1.25 - - -
5 KKC 4.7 76 8.3% 16.2 16.3 4.0 17.1 1.9% 0.50 - - -
6 NKG 172.0 4,240 12.4% 24.6 24.6 4.3 3,942.5 2.2% 1.13 - - -
7 NSH 20.7 190 0.2% 9.2 9.2 1.1 113.1 1.7% 0.89 - - -
8 POM 278.5 4,680 7.9% 16.8 19.0 4.0 156.5 0.1% 0.74 - - -
9 TKU 32.3 517 49.0% 16.0 18.1 7.2 1.6 0.0% 0.14 - - -
10 VGS 42.1 981 0.4% 23.3 23.3 5.8 203.8 1.3% 0.89 - - -
11 VIS 73.8 1,314 74.1% 17.8 25.1 12.3 7.8 0.0% 0.26 - - -