PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACC 10.0 168 19.6% 16.8 22.0 16.8 3.7 0.3% 1.16 - - -
2 BCC 110.0 803 4.7% 7.3 9.0 5.0 135.9 0.1% 1.13 - - -
3 BTS 120.0 468 0.1% 3.9 4.9 3.4 1.9 0.0% 0.85 - - -
4 CLH 10.0 178 0.2% 17.8 20.2 11.6 2.0 0.0% 0.00 - - -
5 CRC 15.0 178 0.0% 11.9 18.9 11.0 70.1 0.7% 0.00 - - -
6 CVT 36.7 637 13.5% 17.4 23.9 14.6 221.4 0.4% 1.32 - - -
7 DHL 5.5 - 18.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
8 DID 13.9 57 0.2% 4.1 7.7 3.4 0.3 0.0% 1.19 - - -
9 FCM 41.0 262 2.6% 6.4 7.4 5.5 21.7 0.2% 0.00 - - -
10 GKM 14.9 265 0.0% 17.8 18.0 14.6 140.0 1.1% 0.00 - - -
11 GMX 5.3 125 2.1% 23.5 28.0 21.0 0.1 0.0% 0.17 - - -
12 HCC 6.5 76 16.9% 11.6 17.0 9.0 5.4 0.0% 0.38 - - -
13 HHL 2.7 - 0.3% - - - 0.0 0.0% - - - -
14 HLY 1.0 48 6.0% 48.0 55.0 39.0 0.0 0.0% 0.19 - - -
15 HOM 69.2 215 1.0% 3.1 3.9 2.5 14.6 0.0% 1.06 - - -
16 HPS 1.6 - 19.2% - - - 0.0 0.0% - - - -
17 HT1 381.5 5,151 6.0% 13.5 17.0 10.0 140.3 0.0% 1.18 - - -
18 HVX 41.5 141 0.8% 3.4 4.4 2.8 0.4 0.0% 0.77 - - -
19 KBT 3.0 - -49.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
20 KSK 23.9 5 1.7% 0.2 0.3 0.1 27.6 0.4% 0.00 - - -
21 LBM 10.0 278 6.3% 27.8 33.2 24.0 1.9 0.0% 0.81 - - -
22 MCC 5.0 62 1.2% 12.5 13.5 9.0 0.5 0.0% -0.22 - - -
23 MCL 2.2 - -49.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
24 NHC 3.0 83 18.5% 27.2 37.1 26.6 0.3 0.0% 0.70 - - -
25 NVC 15.0 - 0.2% - - - 0.0 0.0% - - - -
26 PDB 8.9 69 9.0% 7.8 10.5 6.9 4.3 0.0% 0.00 - - -
27 PPG 7.1 8 0.0% 1.1 1.1 0.6 0.6 0.1% 0.74 - - -
28 QNC 38.7 104 25.0% 2.7 4.4 1.8 0.7 0.0% 0.73 - - -
29 S74 6.5 28 5.0% 4.3 5.2 3.6 3.4 0.0% 1.10 - - -
30 SCL 13.9 43 1.4% 3.1 5.4 1.9 2.7 0.0% 1.11 - - -
31 TBX 1.5 34 0.0% 22.3 24.7 9.0 0.0 0.0% 0.48 - - -
32 TCR 45.4 132 48.7% 2.9 4.2 1.3 3.0 0.0% 0.62 - - -
33 TSM 2.9 - 0.2% - - - 0.0 0.0% - - - -
34 TTC 5.9 65 6.0% 10.9 6.9 3.4 45.0 0.2% 0.78 - - -
35 TXM 7.0 18 20.0% 2.6 5.6 2.4 4.0 0.0% 0.75 - - -
36 VCS 155.2 9,622 2.5% 62.0 108.5 51.3 331.6 0.1% 1.19 - - -
37 VHL 25.0 565 17.3% 22.6 31.0 19.0 1.8 0.0% 0.32 - - -
38 VIT 19.5 289 1.0% 14.8 15.9 12.8 5.1 0.0% 0.81 - - -
39 VTS 2.0 57 22.6% 28.5 32.0 11.8 0.0 0.0% 0.61 - - -
40 YBM 14.3 66 0.4% 4.6 12.4 3.2 67.0 0.1% 0.00 - - -